نشست نگاه مردم به قدرت سیاسی در ایران (آسیب شناسی، مسئله یابی و ارائه راهکار)