تهران ۴۳، هفتاد و پنجمین سالروز برگزاری کنفرانس تهران