نشست علمی دفاع و پایداری در گستره فرهنگ و تاریخ ایران