حیات اجتماعی ایران در سال‌های جنگ جهانی اول، روحانیت و جنگ جهانی اول