اخبار

طرح های در دست اجرای سال ۱۴۰۱ گروه مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت به منظور تکمیل و توسعه منظومه پژوهشی طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی در ادامه پژوهش های اجرا شده گذشته، طرح های پژوهشی ذیل را در دست اجرا دارد؛ که شرح مختصر هر یک از طرح ها نیز ارائه گردیده است: طرح تحقیقاتی: بررسی و شناخت و تبیین ظرفیتهای جنبش اعتراضی جامعه. طرح تحقیقاتی: سند ملی امنیت اجتماعی ایران. طرح تحقیقاتی: طراحی الگوی حکمرانی مطلوب امنیت در ج.ا.ایران. طرح تحقیقاتی: تولید شاخص ترکیبی امنیت اجتماعی.

ادامه مطلب