معرفی پروژه ها - آرشیو

بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه¬های آموزشی از حیث مهارت‌افزایی دانشجویان رشتۀ فلسفه و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا کنون

فلسفه هم در غرب و هم در ایران‌ در‌ دهه های اخیر به شاخه های مختلفی تقسیم شده و امروزه حوزه هایی‌ همچون‌ فلسفه‌ اخلاق، فلسفه دین، فلسفه علم ، فلسفه منطق و... حوزه هایی تخصصی در فلسفه محسوب می‌ شـوند‌. این تقسیم بندی¬ها اگرچه مباحث فلسفی را از انحصار متافیزیک خارج‌ ساخته‌ و آن‌ را به شـاخه‌ای از فـلسفه تـبدیل کرده است، اما چنان‌که برخی از معاصران به خوبی نشان داده‌اند موجب نشده که شاخه‌‌هـای‌ مـورد بحث، از مباحث نظری به یک دانش کاربردی تبدیل شود.

ادامه مطلب

بررسی، تحلیل و بازخوانی انتقادی تاریخ رشتۀروان شناسی در مقاطع گوناگون تحصیلی از تاسیس دانشگاه تهران تاکنون (۱۳۹۵)

آشنایی با علم روان شناسی نوین در ایران قدمتی ۷۰ ساله دارد. علی اکبر سیاسی، محمد باقر هوشیار و محمود صناعی از پیشگامان علم روان شناسی نوین در ایران بوده اند. در حال حاضر درباره تاریخچه و سیر پیدایشی روان شناسی در ایران هیچ منبع دانشگاهی مستقلی وجود ندارد و دانش مستند و معتبر موجود در این زمینه اندک و در حد چند صفحه از چند کتاب هستند و به راحتی در دسترس قرار ندارند و دانش آموختگان گرایش های گوناگون روان شناسی در ایران، هیچ گونه دانش مستند و معتبری و کاملی درباره تاریخچه نوین روان شناسی در ایران بدست نمی آورند. همچنین در منابع موجود ترجمه¬ای، در بررسی ریشه های اولیه و پیشین روان شناسی، غالباً به اندیشه های اندیشمندان غربی در قرون گذشته پرداخته می شود و اشارات بسیار کمی در این کتب به اندیشه های مهم بزرگان اندیشه کشور ایرانشده است که موجب می شود دانش آموختگان گرایش های گوناگون روان شناسی در ایران درکی کاملاً غربی از علم روان شناسی پیدا می کنند و هیچ سهمی را برای اندیشمندان کشور ایران در بررسی تاریخچه علم روان شناسی در نظر نگیرند که این موارد با اهداف سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیکشور در ارتباط با احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی-ایرانی هم راستا نیستند.

ادامه مطلب