مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر فروغ پارسا


دکتر فروغ پارسا

       فروغ پارسا ( متولد 1338) دکترای الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآن و حدیث) دانشیار پایه 28؛  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     رئیس مرکز پژوهشی مطالعات قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی f.parsa@ihcs.ac.ir phorough.parsa@ gmail.com   مدارک تحصیلی •    دکترای الهیات (علوم قرآن و ...