دکتر فروغ پارسا

تعداد بازدید:۲۸۵۷

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
 

 فروغ پارسا ( متولد 1338)
دکترای الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآن و حدیث)       

دانشیار پایه 30،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
 f.parsa@ihcs.ac.ir
phorough.parsa@ gmail.com
 

مدارک تحصیلی
•    دکترای الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه قم، ۱۳۸۷
•    کارشناسی ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۲
•    کارشناسی الهیات، دانشگاه تهران، ۱۳۶۵

سوابق پژوهشی
طرح های پژوهشی انجام یافته

•    سلسله بحث های حقوق زن در اسلام
•    شناسایی بانوان هیئت علمی (شاخه علوم انسانی)
•    یررسی اندیشه های سیاسی معاصر در جهان غرب
•    نقد و بررسی آرای خاورشناسان در باره جمع و تدوین قرآن کریم
•    بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده ۱۰-۱۱ ،۱۳۹۰
•    بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده ۱۲-۱۳، ۱۳۹۱
•    بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده ۱۴ (فاز اول)،۱۳۹۳
•    همکاری در تألیف جلد هفتم مجموعه ده جلدی «فرهنگنامه قرآن کریم» ، (دفتر انتشارات کمک آموزشی آموزش و پرورش)، ۱۳۸۹
•    بررسی تحلیلی تاریخی تفاسیر شیعی سده ۱۴ (فاز دوم)
•    گونه شناسی مطالعات قرآنی در ایران معاصر : به سفارش مرکز هماهنگی و توسعه و پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
•    تحلیل انتقادی مطالعات تفسیری در ایران پس از انقلاب اسلامی(1357 – 1397)

طرح پژوهشی در دست اجرا
•    تحلیل انتقادی مطالعات تفسیری در ایران پس از انقلاب اسلامی (1357- 1397) (مرحله دوم: تحلیل جریان مطالعات تفسیری نو اندیشان دینی)

شرکت در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی
•    آشنایی با مبانی ویرایش
•    همایش بین المللی مجمع جهانی زنان مسلمان
•    کارگاه آموزشی نسخ خطی در کتابخانه ملی فرانسه (پاریس)، موسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه، ۷ -۴ نوامبر ۲۰۱۴
•    کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم المصحف ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۳
•    روش قرائت و بازسازی دست نویسهای مانوی تورفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۰.
•    کارگاه آموزشی روش‌ها و چشم‌اندازهای نوین در مطالعات قرآنی ، ۸ خرداد ۹۳
•    درسگفتارمکالمه عربی در حوزه مباحث قرآنی،زمستان ۹۳
•    کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی(۲۵ اردیبهشت ۹۵)
•    کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تاریخی(۱۳ شهریور ۹۵)
•    کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تطبیقی ۷ دی ۹۵
•    کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس ۷ الی ۹ اسفندماه ۱۳۹۵ مطابق با ۲۵ الی۲۷ فوریه ۲۰۱۷.

کتابها (تألیفی)
-    مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آینده(سلسله نشست های تخصصی)، به کوشش فروغ پارسا،  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، 1400.
-    فروغ پارسا و دیگران، نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی، انتشارات امام علی بن ابی طالب،  قم ، 1400. 
-    معناشناسی و مطالعات قرآنی( مجموعه درس گفتارها)، به کوشش فروغ پارسا، نگارستان اندیشه، چاپ اول 1397، چاپ دوم 1399.
-    فروغ پارسا، تفاسیرشیعی و تحولات تاریخی ایران (سده دهم و یازدهم هجری)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، ویرایش اول، ۱۳۹۲.
-    فروغ پارسا، خاورشناسان و جمع و تدوین قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول و ویرایش اول، ۱۳۹۰ .
-    فروغ پارسا،  خاورشناسان و جمع و تدوین قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم و ویرایش دوم، 1399.
-    فروغ پارسا، حدیث درنگاه خاورشناسان، دانشگاه الزهرا، چاپ اول و ویرایش اول، سال ۱۳۸۸.
-    فروغ پارسا، شناخت جریان علمی نگری به قرآن، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول و ویرایش اول، سال ۱۳۷۸.
-    فروغ پارسا و دیگران، سیره پژوهی در غرب، محمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول و ویراش اول، سال ۱۳۸۶.

مقالات پژوهشی
 An Introduction to the Evolution of the Paradigm of the Comprehensiveness of the Qur'an in Relation to the Dominant Political Discourse in Iran after the Islamic Revolution, Quran & Religious enlightment, Volume 1, Issue 1 - Serial Number 1,Summer and Autumn 2020,Pages 12-25.
•    فروغ پارسا، درآمدی بر تطور انگارۀ جامعیت قرآن در نسبت با گفتمان سیاسی غالب در ایران پس از انقلاب اسلامی، دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی، شماره 1، سال اول، صص12-25. (به زبان انگلیسی نشریه منتشر می شود)
•    بازخوانی تفسیر « لا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»در پرتو نظریه انسجام و پیوستگی قرآن و نسبت آن با آزادی دین و عقیده ، فروغ پارسا، نرجس توکلی محمدی،مطالعات تفسیری، ش 41، بهار 1401.
•    مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن، فروغ پارسا، مژگان کاوسی، فصلنامه مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی ، ش ، بهار 1399.
•    فروغ پارسا،  مطالعات تفسیری قران کریم در ایران معاصر، دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث ، دوره 54، ش 1، شهریور 1401.
•    رویکردها و روشهای نقد حدیث در الزامات و تتبع دارقطنی از نظر براون، دوفصلنامه حدیث پژوهی، فروغ پارسا، زینب سادات حسینی،صدیقه حسین پور - اکبر ربیع نتاج -  دوره 14، ش 27، تابستان 1401.
•    دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، فروغ پارسا،منظر پری ترکمان، مهردادعباسی، کژگان سرشار، دوره3، ش3.
•    مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب، پژوهشنامه تفسیر وزبان قرآن ، فروغ پارسا، عاطفه کرمی،   بهار و تابستان 1398، ش 14.
•    درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی، پژوهشنامه زنان، شماره 3، پیاپی 29، 1398
•    درآمدی بر سنت‌های انتقال حدیث: خاستگاه اِسناد و اعتبار آن، دو فصلنامه حدیث پژوهی ، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ش ۱۸.
•    درآمدی بر کارکرد نظریه دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه ،  مطالعه موردی تفاسیر شیعی سده ۱۴ هجری در ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، شماره ۲ تابستان ۱۳۹۶.
•    تأثیر تحولات روش شناختی نقادی حدیث در ایده های مربوط به تاریخ گذاری جمع و تدوین قرآن کریم، مطالعات معرفتی قرآن و حدیث، شماره ۶۱،سال ۲۳، بهار و تابستان  ۱۳۹۶
•    سید محمد باقر شفتی و نظریه نیابت فقیهان از امام غایب در دوران قاجار، جستارهای تاریخی، زمستان ، ۱۳۹۳
•     قرائت زنگرایانه از قرآن ، پژوهشنامه زنان ،ش ۱۵ بهار ۱۳۹۵.
•    مولفه های فرهنگی مذهبی موثر بر حیات سیاسی شاه اسماعیل و شاه طهماسب، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ۱۳۹۰، شماره ۱ و ۲، ص ۱۲۱-۱۴۴
•    خاستگاه ها و مصادر فقه اسلامی از نگاه خاورشناسان، مقالات و بررسیها، ۱۳۸۹، شماره ۲، ص ۸۱ تا ۱۰۲
•    حجر (سوره)، فارسی، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۶
•    سنت‌های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاه‌های خاورشناسان، مقالات و بررسیها، سال ۱۳۸۷، شماره ۸۸، ص ۳۱ تا ۵۱، چاپ در ایران
•    خاورشناسان و رویکرد نوین در "جمع قرآن"، فصلنامه علوم قرآن و حدیث، سال ۱۳۸۳، شماره ۱، ص ۵۲ تا ۷۱ چاپ در ایران
•    ترجمه جمع قرآن The collection of the Quran، علوم حدیث، سال ۱۳۸۶، شماره ۴۴، ص ۹۷ تا ۱۲۶
•    مؤلفه‌های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قراات هفتگانه، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال ۱۳۸۵، شماره ۵، ص ۳۳ تا ۵۲، چاپ در ایران
•    مباحثی در حقوق زوجه، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال ۱۳۸۱، شماره ۴۱، ص ۶۱ تا ۸۸، چاپ در ایران
•    آسمانها در قرآن، مجله‌ی مقالات و بررسیها، سال ۱۳۸۲، دوره ۳۶، شماره ۷۳، چاپ در ایران

مقالات علمی- ترویجی 
•    تحلیل مبانی فکری و گرایش‌های اندیشگی فیض کاشانی، کاشان شناخت ، ش 27، اسفند 1400.
•    گونه شناسی مطالعات قرآنی و اسلامی در غرب، همایش قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان،  دی ماه 1401.
•    مبانی و مؤلفه های گفتمان فهم و تفسیر اجتماعی قرآن کریم، همایش بین المللی تفسیر اجتماعی قران کریم در جهان اسلام، انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی،اسفند 1400،  978-622-5702-69-1/ج1. 
•    «امین احسن اصلاحی، طلایه‌دار رهیافت‌های تدبری به قرآن»، همایش ملی «جریان‌شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت‌های اجتماعی آن در ایران معاصر»، 1400
•    «نقش عالمان شیعه در گسترش علم رجال از نگاه خاورشناسان»، مجموعه نقش شیعه در پیدایش وگسترش علوم اسلامی، ناشر: کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، ج 14، 1400.
•    «درآمدی بر مطالعات خاورشناسان درباره سیره محمد(ص)»، مطالعات اسلامی در جهان معاصر، شماره 1، 1399
•    «نخستین زن مترجم قرآن کریم، طاهره صفارزاده»؛ شناختنامه چهل شخصیت قرآنی معاصر؛ ج 1؛ معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ آوای امید، 1399
•     «طلایه‌دار نهضت تقریب»؛ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سیدهادی خسروشاهی(ره)؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، 1399
•    «قرآن نخستین کتاب عربی»، کتاب ماه دین، ۱۳۹۱، شماره ۱۷۷
•    «میراث حدیثی گمشده ماوراء النهر»، کتاب ماه دین، ۱۳۹۱، شماره ۱۷۵
•     «روحانیت مسیحی و تداوم رویکرد جدلی نسبت به قرآن کریم»، مجله بینات، ش۶۶،۱۳۸۹
•    «درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی غرب»، فصلنامه پژوهشگران، ۱۳۸۸
•     «درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی هارالد موتسکی»، ماهنامه کتاب ماه دین، سال ۱۳۸۷
•     «معرفی کتاب التفسیر‌الجامع الاثری»، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۸۷، سال ۱۳۸۳
•    «سیره محمد (ص)»، کتیبه، خبرنامه انجمن تاریخ پژوهان، شماره ۶ سال ۱۳۸۶
•    «فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در آثار خاورشناسان»، نشر دانش، شماره ۱، سال ۱۳۸۵
•    «زن در اسلام، گزیده‌هایی از قرآن و حدیث»، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۷۳
•     «زمینه‌ها و انگیزه‌های تفسیر»، بینات، ۱۳۷۴، شماره ۸، ص ۶۷ تا ۷۳
•    «اعجاز علمی قرآن»، مجله مشکوه، نشریه بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰، شماره ۷۱، ص ۹ تا ۲۰

سایر فعالیت‌های پژوهشی
•    پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان روش تفسیر علمی قرآن، استاد راهنما حجه الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۲
•    پایان‌نامه دکترا با عنوان نقد و بررسی پژوهش های حدیثی هارالد موتسکی، استاد راهنما: دکتر احمد پاکتچی، دانشگاه قم (مرکز تربیت مدرس)،۱۳۸۷
•    داوری جوایز در جشنواره فارابی چند دوره
•    داوری کتاب کتاب سال جمهوری اسلامی در چند دوره
•    داوری مجموعه مقالات کنگره بین المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۲
•    داوری طرح های پژوهشی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۳
•    ارزیابی طرح کلان ملی ، شورای عالی عتف، ۹۳
•    داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
•    داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه زنان
•    داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه علوی
•    داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهش های علم و دین
•    داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم انسانی
 •    مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۱)، ۹۳/۰۲/۰۸
•    مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۲)، ۹۳/۰۲/۲۹
•    مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۳)، ۹۳/۰۳/۱۱
•    مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۴)، ۹۳/۰۳/۲۰

دبیری علمی همایش ها
•   دبیر علمی همایش گفتمان قدرت، زن و سیاست ، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، اسفند ۸۷.
•   دبیر علمی نخستین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اسفند ۹۳.
•   دبیر علمی دومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، مبانی معرفتی پژوهش های میان رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۲۴بهمن ۹۴.
•    دبیر علمی سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی،روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۲۵بهمن ۹۵.
•    دبیر علمی پنجمین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی، مطالعه موردی: صلح و مدارا ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،یکم اسفند 97
•    دبیر علمی ششمین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی،مطالعه موردی :مسئولیت اجتماعی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،26 بهمن 98
•     دبیر علمی همایش آنلاین/ هفتمین هم‌اندیشی سالیانه جایگاه مطالعات قرآنی در اعتلای علوم انسانی، باززایی الهیات در عصر پساکرونا؛ 6 اسفند 99
•   دبیر علمی نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی- 5-6 اسفند 1398/24-25 فوریه 2020.
•    دبیر علمی نخستین کنفرانس بین المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام ، ظرفیت ها و چالش ها، 18-19اسفند 1400/9-10مارس 2022
 

دبیر علمی نشست های تخصصی
•    دبیر علمی نشست تخصصی "تجلیل از شخصیت قرآنی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره )و شناخت شناسی تفسیر راهنما)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۸/۱۱/۹۵
•    دبیر علمی نشست تخصصی "طرحواره ای برای تاریخ کاوی در سپهر قرآن(نشست تخصصی تاریخ در قرآن)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۷/۷/۹۵
•    دبیر علمی کاربرد الگوهای انسان شناسی در قرآن کریم، شهریور ۹۴
•    دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۴)، ۹۳/۰۳/۲۰
•    دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۳)،۹۳/۰۳/۱۱
•    دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۲)، ۹۳/۰۲/۲۹
•    دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۱)، 8/2/93
•    دبیر علمی نشست مطالعاتی «انسان در قرآن»، ۱۱/۱۲/۸۹
•    دبیر علمی نشست مطالعاتی «انسان در قرآن» ، ۲۷/۱۱/۸۹
•    دبیر علمی نشست تخصصی "هویت فرا عصری زبان قرآن"، دکتر سعیدی روشن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۶/۱۲/۸۹
•    دبیر علمی نشست تخصصی " مشارکت اجتماعی زن از دیدگاه قرآن و حدیث" ، ۱۸/۱۱/۸۹
•    دبیر علمی نشست تخصصی "گرایش های تفسیری معاصر از قرآن کریم"، روش تفسیری علامه طباطبایی، دکتر نصر حامد ابوزید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۲۹/۲/۸۹

سخنرانی
•    جایگاه حقوقی مادر در منابع فقه شیعه، نشست آنلاین، سومین نشست دانش‌افزایی کمیته‌ی تخصصی مطالعات اسلامی زنان انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی،۲۹ شهریور ۱۴۰۰
•    مطالعات تفسیری در ایران معاصر، نشست آنلاین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8/4/99
•    ارائه مقاله در همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی اسفند ۱۳۹۶، انگاره های قرانی و روایی در عصر مشروطه، گرگان
•    مطالعات میان رشته ای در ایران با تکیه بر رشته علوم قرآن و حدیث ، چهارمین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  بهمن ۱۳۹۶
•    نشست تخصصی نقد و معرفی کتاب فقه الحدیث دکتر پاکتچی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، آذر ۹۶
•    گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در ایران معاصر ،دانشگاه الزهرا س،۳/۲/۹۶
•    مطالعات قرآنی و خاورشناسان،  از سلسله نشست های پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، ۲۹/۱/۹۶
•    سخنرانی با عنوان 
 A Brief History of the Application of New Hermeneutical Approaches among the Iranian Scholars of the Qur'an 
 در اولین کارگاه آموزشی بین المللی : تفسیر هرمنوتیک کتابهای مقدس (قرآن – انجیل)، ۷ و ۸ و ۹ اسفند ۹۵
•    درآمدی بر کارکرد نظریه دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه ، در سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ،روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۲۵/۱۱/۹۵
•    درآمدی بر روش تفسیری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنما "، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۸/۱۱/۹۵
•    گونه شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر با تکیه بر اندیشه های قرآنی عابدالجابری"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۶/۳/۹۵
•    سیر تحول رویکردهای تفسیر در عصر صفویه، خانه اندیشمندان علوم اسلامی،۱۳/۲/۹۵
•    بررسی مطالعات قرآنی در غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۹/۱۱/۹۴
•    بررسی مطالعات قرآنی در ایران و جهان عرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۱۰/۱۱/۹۴
•    گونه شناسی پژوهش های حدیثی در غرب و جهان اسلام" ،جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۲۷/۱۱/۹۴
•    نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده ۱۰-۱۱) گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۳/۱۱/۱۷
•    نشست تخصصی طالقانی، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زندگی و روش قرآنی، ۹۳/۱۰/۱۰
•    سید جمال و نقش وی در پیدایی تفاسیر عصری، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28/11/92
•    فیض کاشانی و مکتب اخباریگری، گروه رجال و خاندان‌های اسلامی، پژوهشکده تاریخ اسلام، 24/10/92
•    درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در منابع فقهی و اخلاقی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17/10/92
•    جریان شناسی و طبقه بندی تفاسیر شیعی سده ۱۲ و ۱۳، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30/10/92
•    حدیث گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 26/9/92
•    عقل گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 11/9/92
•    فیض کاشانی و روش شناسی الصافی فی تفسیر القرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 11/11/89
•    گرایش های تفسیری معاصر از قرآن کریم، روش تفسیری علامه طباطبایی، دکتر نصر حامد ابوزید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29/2/89
•    تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان درباره جمع و تدوین قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 25/1/89

سوابق آموزشی
•    تدریس زبان تخصصی الهیات،دانشگاه الزهرا، سال ۸۵ الی ۹۱
•    تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۴
•    تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی ، سال ۹۴
•    تدریس "علوم حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۳
•    تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران، سال ۹۲
•    تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۳ و ۹۴
•    تدریس علوم قرآنی ۱" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۵
•    تدریس"درس گفتار مطالعات حدیثی در غرب" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان ۹۵
•    تدریس"تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷
•    تدریس درسگفتار بررسی و تحلیل رویکرد عصری اجتماعی در تفسیرقرآن"  نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷
•    تدریس در کارگاه آنلاین/ آشنایی با روش ها، رویکردها و مکاتب تفسیری- مدرسان: دکتر فروغ پارسا، دکتر محسن قاسم‌پور، دکتر جعفر نکونام- 20 و 21 و 27 و 28 مهر 1399

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
•    استاد راهنما، ترجمه و تحقیق مدخل «زن و قرآن»در EQ،ساجده نبئی، دانشگاه الزهرا
•    استاد راهنما، معناشناسی "احصان"درقرآن وبررسی رابطه‌ی آن بااستحکام خانواده، اشرف السادات بشیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
•    استاد مشاور، تجلّی آیات قرآن در زیارت جامعه ی کبیره، زینب کسمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
•    استاد راهنما، معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن، هانیه میرزا علی مازندرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
•    استاد راهنما، معناشناسی بیت در قرآن، سارا احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
•    استاد راهنما، بررسی و تحقیق روش تفسیری شیخ بهایی در عروه الوثقی، طیبه اشتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
•    استاد راهنما، بازشناسی مکاتب حدیثی خراسان از قرن ۳ تا ۵ هجری قمری، زهرا نبئی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
•    استاد راهنما، بررسی تطبیقی زیبایی شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب، عاطفه کرمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
•    استاد راهنما، بررسی سیرتحول معنایی مفاهیم اخلاقی توکل و رضا درگستره ترجمه ها و تفاسیرفارسی متقدم ( تاقبل از قرن دهم ه ق )، منصوره شانهء، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
•    استاد راهنما، بررسی چگونگی بکارگیری و تفسیر آیات قرآنی و روایات در اسناد ومکاتبات سلاطین صفوی، سمانه صالحی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
•    استاد مشاور، بررسی سیرتحول معنایی واژه های معروف و منکر در تفاسیر فارسی قرنهای 10 تا 12،فرشته شاه نظری زازرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
•    استاد راهنما، تصحیح و تخریج نسخه نفیس آیات الفضائل اثر میرزا علی بن رستم پیشخدمت تبریزی، زهراسیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
•    استاد مشاور، بررسی و تحلیل تفسیرهای علمی قرآن دررابطه با آیات خلقت، سمیه فانی نژاد تبریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر 97
•    استاد راهنما، مطالعه تطبیقی نگارشهای علوم قرآنی درایران معاصر، محبوبه کلاهدوزان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 97
•    استاد راهنما، بازیابی رویکرد عقلگرایی در میراث حدیثی یونس بن عبدالرحمن، یسرا مرادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 98
•    استاد راهنما، بررسی جنبه های نوآورانه تفسیر کاشف) بی آزار شیرازی و محمدباقر حجتی، مژگان کاووسی، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 99
•    استاد مشاور، تحلیل بازتاب معانی قرآنی گناه در مثنوی، عفت طالبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 99
•    استاد مشاور، تحول تاریخی معنای نشوز در تفاسیر قرآن کریم، رضوان تتار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1400

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملّی
•    فاطمه زهرا(س) کوثر رحمت و هدایت اسلام به جهانیان، همایش ملی ریحانه النبی ( اسفند ۱۳۹۵)، استان فارس، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش
•    بررسی رویکردهای نوین خاورشناسان در قرآن پژوهی، همایش اسما، تهران سال ۱۳۸۴
•    حقوق مالی زنان در مکاتب فقهی اسلام، عنوان کنفرانس، حقوق زن در اسلام، سنندج سال ۱۳۷۸
•    دیدگاه اسلام نسبت به علم و تکنولوژی و نقش زن، عنوان کنفرانس، زن، علم، صنعت و توسعه، تهران سال ۱۳۷۴

مقالات جدید ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی داخل یا خارج از کشور
•    گونه شناسی آثار خاورشناسان درباره فاطمه (س) عنوان کنفرانس، تشیع از دیدگاه خاورشناسان، قم سال ۱۳۸۷
•    راهبردهای عملی برای حضور زنان در قدرت، عنوان کنفرانس، زن، گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی، تهران سال ۱۳۸۷
•    نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن، نمایشگاه قرآن، کرسی های نظریه پردازی، ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی
•       ارائه مقاله در کارگاه آموزشی تحقیقات تفسیری هرمنوتیکی از دیدگاه اسلام و مسیحیت ،( پادربورن، آلمان)   آبان ۱۳۹۶/ نوامبر ۲۰۱۷      
"  Exegetical and Hermeneutical Investigations from Muslim and Christian Perspectives"
The significance of Mary (PBUH)  and Fatima(PBUH)  in Christian and Islamic Theology
•    سخنرانی در کنفرانس دانشگاه کراکف لهستان 10-11 مه 2017با عنوان Quranic studies in Poland  •    Motzki’s Methodology on Hadith Studies»، دانشگاه گوتینگن آلمان، ۹۰/۸/۲۴

سوابق اجرایی
- رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اسفند ۹۳  تا فروردین 1401.
- دبیر هیئت ممیزه پژوهشگاه از آذر 99 تا آبان 1400.
- رئیس انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، 1401 تا کنون.
- نایب رئیس انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی از سال 1398 تا 1401.
- رئیس انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی از سال 1394 تا سال 1398
- دبیر کمیته منتخب علوم انسانی هیئت ممیزه ، ۱۳۹۳ تا 1395.
- سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی از سال 1396 تا 1399
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
 - نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دانشگاه پادربورن آلمان
- نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
- نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دانشگاه فردوسی مشهد
- مدیریت امور فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فروردین تا تیر ماه ۹۳
- رئیس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۳ تا 1395.     
- عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۲ تا 1393
- نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۱ تا کنون
- نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با مؤسسه شیعه شناسی ۱۳۹۱ تا کنون

عضویت در انجمن علمی داخلی یا خارجی
-    رئیس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی  .
-    انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی (هیئت مؤسس )، علمی –صنفی،۱۳۷۹
-    انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام (عضو رسمی)، علمی ،۱۳۸۷
-    حلقه علمی کرسی علوم قرآنی و حدیث، (عضو هیئت علمی)، ۱۳۸۸
-    انجمن علمی ایرانی تاریخ (عضو رسمی)، ۱۳۹۲ تا کنون
-    عضو انجمن روابط فرهنگی ایران و فرانسه
-    عضو انجمن روابط فرهنگی ایران و لهستان

تقدیر نامه ها
•    برگزیده هشتمین همایش بانوان قرآن پژوه، ۱۳۸۹، از طرف موسسه معارف امام رضا، بابت آثار قرآنی
•    رتبه سوم پایان نامه دکتری، ۱۳۸۹، از طرف ۲۵ جشنواره قرآنی ملی دانشجویان کشور
•    رتبه قابل تقدیر پایان نامه برتر قرآنی، ۱۳۸۹، از طرف هیجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

کلید واژه ها: دکتر فروغ پارسا

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۴۰۱