مقالات

تعداد بازدید:۵۸۴۴

 • )۱۳۷۸) "معقولیت"، ترجمه مدخل فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: ۱۵/پاییز ۱۳۷۸
 • مقاله "چیستی علم" چاپ در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش:۲۹-۳۰
 • مقاله "کندوکاو فلسفی برای نوجوانان"، چاپ در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش:۳۲
 • مقاله "شواهد وجود طرح در جهانی به دقت میزان شده"، دیوید هامفریز )ترجمه)، چاپ در نشریه علمی خبری"نامه علم و دین" ش:۱۱-۱۲
 • )۱۳۷۹) روانشناسی و معرفت شناسی، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش:۱۶
 • )۱۳۷۹) "معنای درست و نادرست"، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش:۱۷
 • )۱۳۸۰) "اهمیت مباحث علم و دین" مصاحبه با مایکل پول، استاد دانشگاه کینج کالج لندن، در زمینه اهمیت مباحث علم و دین چاپ در نشریه علمی خبری "نامه علم و دین" ش:۱-۱۲
 • مصاحبه با مایل پول ترجمه از کتاب Can Science Dispense With Religion چاپ در "نامه علم و دین" ش:۱۱-۱۲
 • )۱۳۸۲) لاکاتوش و معقولیت معرفت علمی، )تالیف) چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:۳۴
 • )۱۳۸۲) نقد کتاب فلسفه علم و متدولوژی، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:۳۴
 • )۱۳۸۳) فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تاکید بر ابداعات لیپمن، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ۴۰
 • )۱۳۸۴) منطق اکتشاف علمی و ترجمه های آن، چاپ در ویژه نامه همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ادیان و عرفان، دبیرخانه همایش اسما
 • )۱۳۸۴) مقاله علمی پژوهشی در مجله علوم انسانی دانشگاه تبریز: نقدی بر ملاک تمییز علم از غیر علم کارل ریموند پاپر، شماره ۱۹۴
 • مصاحبه با پروفسور متیو لیپمن، بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان )P۴C) در مورد همین برنامه، چاپ در چند مجله نروژی و مکزیکی به زبانهای محلی و بسیاری از سایتهای اینترنتی معتبر دنیا از جمله www.buf.no
 • )۱۳۷۴) تفکر در تعلیم و تربیت، دبای مک گریگور، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۹۱
 • فلسفه برای کودکان و نوجوانان، گفتگو با متیو لیپمن بنیانگذار فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۷۴، ۱۳۸۲
 • )۱۳۸۳) فلسفه و کودکان، گفتگو با متیو لیپمن )۲)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۸۲
 • )۱۳۸۳) گفتگو با آن مارگارت شارپ، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۸۹
 • )۱۳۸۴) مولفه های داستان کودک و برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۹۶
 • مقاله آموزش تفکر، فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۱۰۴ الی ۱۰۶
 • )۱۳۸۵) مقاله فلسفه برای کودکان و نوجوانان، نامه سیاست علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف
 • مفهوم فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مجله نامه علم و دین شماره های ۲۵-۲۸ سال ۸۳-۸۴
 • )۱۳۸۵) گفتگو با سعید ناجی، کارگاه فلسفه کودکان، مجله شهرزاد ش:۱۰
 • )۱۳۸۵) تجدید چاپ برخی از ترجمه ها در زمینه فلسفه برای کودکان در مجله مدرسه سالم شماره ۱
 • )۱۳۸۵) فلسفه ورزی با کودکان، گفتگو با مایکل سسویل، مجله مدرسه سالم شماره ۲
 • )۱۳۸۵) فلسفه با کودکان و نوجوانان در گفتگو با سعید ناجی، مجله مدرسه سالم شماره ۳
 • )۱۳۸۵) نقدی بر آمورش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور، فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:۴۷
 • )۱۳۸۵) نقدی بر کتابها و کلاسهای درسی علوم انسانی، مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ادیان و عرفان )اسماء)، جلد ۲، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • )۱۳۸۶) کیفیت آموزش و پرورش و تحقق توسعه؛ وضعیت موجود، راهکارها و چشم اندازهای آینده، مجموعه مقالات کنفرانس توسعه، دانش و فناوری در ایران، جلد دوم
 • )۱۳۸۶) بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان روی مهارت های استدلالی و  عملکرد رفتاری کودکان، نشریه علمی-پژوهشی انجمن مطالعات درسی ایران، شماره ۷
 • )۱۳۸۷) مشکلات آموزش و پیشبرد تحقیق در علوم انسانی، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • )۱۳۸۸) نقدی بر فرا روش شناسی ایمره لاکاتوش، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی )حوزه و دانشگاه)
 • )۱۳۸۸) نقدی بر روش شناسی برنامه پژوهش علمی لاکاتوش، مجله علمی-پژوهشی متافیزیک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال چهل و پنجم، دوره جدید، شماره ۱ و ۲
 • )۱۳۸۹) فلسفه برای کودکان و نوجوانان و تحول نظام آموزش و پرورش، )گفتگو)، ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه، سال پنجم، شماره ۳
 • )۱۳۹۰) نقدهای وارد بر برنامه فلسفه برای کودکان، ماهنامه علمی-تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه، سال ششم، شماره ۸
 • )۱۳۹۰) آموزش تفکر به کودکان، راهی برای دستیابی به صلح جهانی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۲، ۱۳۸۹
 • )۱۳۹۱) نقش فلسفه برای کودکان و نوجوانان در تقویت اخلاقیات، مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه ۲۰۱۰، جلد اول، فلسفه نظر و عمل، صص.۲۳۴-۲۵۱
 • )۱۳۹۱) فلسفه برای کودکان، سخن نخست، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی، ویژه فلسفه برای کودکان، سال ششم، شماره ۶۲
 • مقاله علمی پژوهشی بررسی و تحلیلی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی ، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۴، ۱۳۹۰
 • مقاله علمی پژوهشی روح تکنولوژی مدرن و جایگاه تفکر در مدارس) بررسی ارزش تفکر در تکتولوژی آموزشی رایج) فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۱، بهار و تابستان ۹۲
 • مقاله علمی پژوهشی خوانش فکری گزیدۀ متون داستانی کلاسیک فارسی متناسب با اهداف برنامۀ فلسفه برای کودکان )گلستان سعدی، بوستان سعدی، مثنوی معنوی، کلیله ودمنه»، فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۸ لیلا مجید حبیبی عراقی، حکیمه دبیران، منظر سلطانی، سعید ناجی
 • فلسفه برای کودکان در بوته نقد ، مجله علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت ۱۳۹۳
 • فلسفه برای کودکان سایه پیاژه ، نور ویگوتسکی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی بهار ۹۴
 • مقاله علمی پژوهشی کفایت فلسفی در داستان‌های فلسفه برای‌ کودکان و نوجوانان، فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۱۱
 • نقدی بر داستانهای فکری در برنامه درسی ، فصلنامه نقد کتاب ) اخلاق ، علوم تربیتی و راونشناسی) سال اول شماره ۳-۴
 • تفکر در آموزش فلسفه برای خردسالان؛ نقد و بررسی دو سبک فصلنامه نقد کتاب ) اخلاق ، علوم تربیتی و راونشناسی) سال دوم شماره ۵
 • تاثیر روش حلقه‌ی کندوکاو فلسفی بر مهارت‌های گفت‌وگویی دانش‌آموزان ابتدایی، فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک،  بهار و تابستان ۱۳۹۵
 • مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین متأخر و لیپمن، علمی-پژوهشی تفکر و کودک ،بهار و تابستان ۱۳۹۶
 • An Interview with Matthew Lipman: Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume۱۷, number۴, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University, NJ, ۲۰۰۵, pp. ۲۳- ۲۹
 • An Experience in P۴C Some Observations on Philosophy for Children with Iranian Primary School Children, Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume۲۰, number ۱&۲,۲۰۱۲, pp. ۸۲-۸۷
 • RECENT INTERVIEWS WITH PHILOSOPHY FOR CHILDREN )P۴C) SCHOLARS AND PRACTITIONERS, Childhood & Philosophy, v.۹, n. ۱۷, jan-jun. ۲۰۱۳, pp. ۱۵۳-۱۷۰. issn ۱۹۸۴-۵۹۸۷
 • "آیا فلسفه برای کودکان به نسبی‌گرایی می‌انجامد؟ " دو فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک
 • تجلی نیا، امیر و    "بررسی و تأثیر اجرای برنامۀ فلسفه برای کودکان در کاهش و مهار خشم دانش‌آموزان پسر پایۀ اول مقطع متوسطۀ شهر تهران " دو فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک  
 • "«نیچه» هایدگر " فصلنامه علمی تخصصی نقد کتاب کلام فلسفه عرفان  
 • "نقدی بر آموزش تفکرمحور در نظام رسمی آموزش در ایران " ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت
 • "کاستی های کتاب های درسی «تفکر و پژوهش» و «تفکر و سبک زندگی» " فصلنامه علمی تخصصی نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی
 • "بررسی مبانی نظری تربیت اخلاقی در حلقۀ کندوکاو اخلاقی " دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
 • "بازگشت جاودان به مثابۀ ژرف‌ترین اندیشۀ چنین گفت زرتشت " دو فصلنامه علمی پژوهشی غرب شناسی بنیادی  
 • "«حلقه کندوکاو اخلاقی»، رویکردی نوین در تربیت اخلاقی " دو فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک
 • "انتقادات نیچه به علم جدید " دو فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم
 • "چرا بچه ها تلویزیون را بیشتر از کتاب دوست دارند؟ " ماهنامه فرهنگ امروز
 • "تحلیل وجود کانتی از منظر حکمت متعالیه " فصلنامه علمی پژوهشی حکمت معاصر
 • "اخلاق ناصری و نسبت آن با اخلاق نیکوماخوس در تربیت اخلاقی " فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
 • "بررسی و تحلیل اعتراض «تلقینی بودن» حلقۀ کندوکاو اخلاقی " دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
 • "تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخلاق نیکوماخوس "دو فصلنامه علمی پژوهشی جاویدان خرد
 • "نقدی بر تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی از کسب عادت ارسطویی" دو فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی
 • "یادگیری کندوکاومحور؛ الگویی برای ارتقای علوم انسانی در آموزش عالی ایران " فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
 • «ارائه مدل علی جهت بررسی نقش واسطه گری کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز در رابطه خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق در دانش آموزان متوسطه»، مجله تفکر و کودک،دوره11، شماره1،شماره پیاپی13،بهار و تابستان1933
 • «تبیین هرمنوتیک به مثابه روشی در تعلیم و تربیت»، مجله اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، دوره دوازدهم بهار1931شماره1
 • «Creativity of Spirit in Philosophical System of Mulla Sadra» در مجله ISC

«International Research Journal of Applied and Basic Sciences»

نمایه شده درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 • «خلاقیت از منظر معرفت شناسی ملاصدرا و دلالت‌های تربیتی آن با تاکید بر حوزه اصول و روش» در مجله علمی-پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، دوره1شماره1، تابستان1933.
 • «جایگاه تعلیم و تربیت در آرمانشهر فارابی» در فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره11، تابستان1931؛
  «عوامل اجتماعی موثر بر خلاقیت» در مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره
  131، اردیبهشت ماه1931.
  «پژوهشی درنظریه آرمانشهر فارابی با تاکید بر تعلیم و تربیت» در مجله فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران برای شماره سوم خردادماه
  1931.
 • «آموزش و پرورش پویا و خلاق، ضرورت تحول و مهندسی فرهنگ در عصر جهانی» در مجله رشد اجتماعی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چاپ مهرماه1931
  «تعیین جایگاه آموزش کودکان استثنایی در فلسفه و علیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران» در مجله علمی
  -پژوهشی دانشجویی چیستا، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 1. آیا فلسفه برای کودکان به نسبی گرایی می انجامد؟
 2. ترجمه مقاله «دین فلسفه برای کودکان به دیویی» از متیو لیپمن
 3. ترجمه مقاله «دیویی و لیپمن» از رزالیند اکمان لِد
 4. بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر ارتقای عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
 5. بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر بهبود مهارت های میان فردی از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
 6. بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر بهبود مهارت های میان فردی از دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی شهر تهران
 7. مقایسه رویکرد عقلانی محور آلبرت الیس و متیو لیپمن در رشد تفکر عقلانی
 8. بررسی مبانی رشد شناختی کودکان در برنامه فلسفه برای کودکان
 9. بومی سازی رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایه ارزش های مذهبی، بن مایه های ادبی و رویکرد های علمی
 10. مقاله “معقولیت”، ترجمه مدخل Rationality از A companion to Epistemology, Blackwell Ltd. فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: 15/ پاییز 1378.
 11. مقاله «چیستی علم» چاپ درکتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد وبررسی کتاب و اطلاع رسانی ش: 29-30
 12. مقاله “کندوکاو فلسفی برای نوجوانان”، چاپ درکتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش: 32
 13. مقاله «شواهد وجود طرح در جهانی به دقت میزان شده»/دیوید هامفریز، (ترجمه) چاپ در نشریه علمی خبری “نامه علم ودین” ش: 11-12
 14. ترجمه مدخل Psychology and Epistemology از A companion to Epistemology, Blackwell Ltd,1992 فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: 16/ تابستان 1379
 15. ترجمه مقاله "این ایده های بهتری است" از کلینتون گلدینگ
 16. ترجمه مقاله "فلسفه برای کودکان بعنوان رایحه تفکر" از خانم نانسی وانسی لگم
 17. مقاله "معنای درست ونادرست"، ترجمه مشترک فصل هفتم کتاب What Does it All Mean?, Thomas Nagel, Oxford University Press, 1998
 18. فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: 16/ تابستان 1379
 19. مصاحبه با مایکل پول، استاد دانشگاه کینج کالج لندن و ترجمه آن، در زمینه اهمیت مباحث علم ودین چاپ درنشریه علمی خبری "نامه علم ودین" ش :11-12
 20. ترجمه مصاحبه جناب آقای دکتر گلشنی با مایکل پول در کتاب Can Science Dispense with Religion? چاپ در "نامه علم ودین" ش: 11-12
 21. مقاله لاکاتوش و معقولیت معرفت علمی، (تالیف) چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش: 34، بهار 1382
 22. مقاله نقد کتاب فلسفه علم ومتدولوژی، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:34بهار 1382
 23. فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تاکید بر ابداعات لیپمن، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 40، 1383
 24. منطق اکتشاف علمی و ترجمه های آن، چاپ در ویژه نامه همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه کلام، ادیان و عرفان، دبیرخانه همایش اسما، 1384
 25. مقاله علمی پژوهشی در مجله علوم انسانی دانشگاه تبریز: نقدی بر ملاک تمییز علم از غیر علم کارل ریموند پاپر، بهار1384،شماره 194              
 26. مصاحبه با پروفسور متیو لیپمن،بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان (P4C ) در مورد همین برنامه.چاپ در

Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume17, number4, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University, NJ

و چند مجله نروژی و مکزیکی به زبانهای محلی و بسیاری از سایتهای اینترنتی معتبر دنیا ازجمله:

www.buf.no

 1. تفکر در تعلیم و تربیت، دبای مک گریگور، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 91، 1374.
 2. فلسفه برای کودکان و نوجوانان، گفتگو با متیو لیپمن بنیانگذار فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 74، 1382.
 3. فلسفه و کودکان، گفتگو با متیو لیپمن (2)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 82، 1383.
 4. گفتگو با آن مارگارت شارپ، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 89، 1383
 5. گفتگویی با دکتر خسرونژاد در باره مؤلفه های داستان کودک و برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 96، 1384
 6. مقاله آموزش تفکر، فلسفه برای کودکان و نوجوانان،، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 104الی106
 7. مقاله فلسفه برای کودکان و نوجوانان،نامه سیاست علم وفناوری، دانشگاه صنعتی شریف 1385.
 8. مفهوم فلسفه در برنامه‌ فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مجله نامه علم ودین شماره های 25-28 سال 83-84
 9. گفتگو با سعید ناجی، گارگاه فلسفه کودکان، مجله شهرزاد ش 10، 1385
 10. تجدید چاپ برخی از ترجمه ها در زمینه ‌فلسفه برای کودکان در مجله مدرسه سالم شماره 1، 1385
 11. فلسفه ورزی با کودکان، گفتگو با مایکل سسویل، مجله مدرسه سالم شماره 2، 1385
 12. فلسفه با کودکان ونوجوانان در گفتگو با سعید ناجی، مجله مدرسه سالم شماره 3، 1385
 13. نقدی بر بر آموزش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش: 47 تابستان 1385
 14. نقدی برکتابها و کلاسهای درسی علوم انسانی، مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه کلام، ادیان و عرفان (ا سماء)، جلد 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385
 15. کیفیت آموزش و پرورش و تحقق توسعه؛ وضعیت موجود، راهکارها و چشم اندازهای آینده، مجموعه مقالات کنفرانس توسعه، دانش و فناوری در ایران، جلد دوم، 1386
 16. بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان روی مهارت های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان، نشریه علمی پژوهشی انجمن مطالعات درسی ایران، شماره 7، 1386
 17. مشکلات آموزش و پیشبرد تحقیق در علوم انسانی، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387
 18. نقدی بر فرا روش شناسی ایمره لاکاتوش، فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) 1388
 19. نقدی بر روش‌شناسی برنامه پژوهش علمی لاکاتوش، مجله علمی پژوهشی متافیزیک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال چهل وپنجم، دوره جدید- شماره 1و2، بهار و تابستان 1388
 20. فلسفه برای کودکان ونوجوانان و تحول نظام آموزش و پرورش، (گفتگو)، ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه، سال پنجم، شماره 3،خرداد 1389
 21. نقد مقاله «نقد و بررسی مقایسه سبک های لیپمن و برنی فیر»

 

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱