سخنرانی ها

تعداد بازدید:۲۶۹۶
 • همایش توسعه دانش و فناوری در ایران (ارائه مقاله و سخنرانی) دانشگاه صنعتی شریف، آبان ماه ۱۳۸۳.
 • سمینارهای پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی- فیزیک نظری (سخنرانی) تحت عنوان فلسفه برای کودکان آخرین دستاورد نهضت فلسفه کاربردی شهریور ۱۳۸۳
 • سمینارهای گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف (سخنرانی) آخرین دستاورد فلسفه کاربردی (Applied Philosophy) ، فلسفه برای کودکان و نوجوانان ۱۳۸۳
 • کنفرانس ملی اسما: بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه کلام ، ادیان و عرفان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سخنرانی و مقاله) نقدی بر کتاب‌ها و کلاسهای درسی علوم انسانی ۱۳۸۴.
 • همایش انجمن مطالعات درسی ایران: «جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی، چالش ها و فرصت ها» (سخنرانی) برنامه فبک و راهکاری برای چالشهای جهان معاصر،  بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران ۱۳۸۷
 • سمینار بررسی عناصر داستان کودک با تأکید بر تخیل، (سخنرانی) عناصر تخیلی برنامه فبک و داستانهای آن، دانشگاه دانشگاه تربیت معلم، پردیس کرج ۱۳۸۸
 • نشست تخصصی دیدگاههایی در فلسفه برای کودکان ونوجوانان (سخنرانی) آسیب‌شناسی برنامه فبک و رویکرد سنت اسلامی،  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۸
 • ویژگی‌های داستانهای فبک، نشست تخصصی « کودک و تفکر » در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۹
 • همایش بین المللی روز جهانی فلسفه: نقش برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در تقویت اخلاقیات، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۹
 • فرهنگسرای فردوس، (سخنرانی) تقویت خلاقیت کودکان با برنامه فبک، ۱۳۹۰
 • فرهنگسرای فردوس، (سخنرانی) آموزش تفکر برای کودکان در برنامه فبک در راستای تقویت قدرت مواجهه با مشکلات، ۱۳۹۰
 • دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (سخنرانی) برنامه فلسفه برای کودکان در یک نگاه ۱۳۹۰
 • دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (سخنرانی) فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در یک نگاه ۱۳۹۰
 • همایش آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان، آبادان (سخنرانی) فلسفه برای کودکان چیست و چرا باید اجرا شود؟ ۱۳۹۰
 • همایش حلقه کندوکاو بر اساس روش دیالکتیکی سقراطی، (سخنرانی) سقراط معلمی سازه گرا و رئالیست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱
 • نشست تخصصی برنامه فبک، (سخنرانی) اهداف معرفتی برنامه فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱
 • همایش روز جهانی فلسفه، (سخنرانی) بررسی وضعیت آموزش فلسفه برای کودکان در ایران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۱
 • نشست تخصصی نقد کتاب تفکر و پژوهش، درس پایه ششم ابتدایی، (سخنرانی)، آیا فکرپروری کودکان در آموزش و پرورش ما قابل اجراست؟ ۱۳۹۱
 • نشست تخصصی «مخاطبان نوجوان و فکر پروری»( سخنرانی) برنامه فبک و تلویزیون ۱۳۹۱
 • نشست علمی روز جهانی کودک ( نگاهی نو به کودک  و فلسفه ): سخنرانی : اخلاق فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه  ۱۳۹۲
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان تکمیلی در پژوهشگاه علوم انسانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • مفهوم بومی سازی در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، نشست تخصصی  بومی سازی برنامه فبک در پژوهشگاه علوم انسانی تابستان ۱۳۹۳
 • بررسی موردی داستانهای فکری در کارگاه سه روزه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن ۱۳۹۳
 • فلسفه برای کودکان ونوجوانان(فبک) و چیستی آن در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 •  فبک و فلسفه علم در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 •  فبک و جامعه ی سالم: الف) فبک ، هویت و تکنولوژی در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 • فبک و جامعه ی سالم: ب) فبک، شهروندی و اخلاق گرایی در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 •  
 • داستان در برنامه فبک ، کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 • غنای فلسفی در داستانهای فبک، کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 • بررسی برخی داستانهای کلاسیک و داستانهای تالیفی متناسب با اهداف داستانهای فکری، در داستانهای فبک، کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 • بررسی داستانهای تالیف، ترجمه و بازنویسی شده در برنامه فبک کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 •  نقد کتاب راهنمای لیزا و لیلا ، نشست ماهانه فعالان فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۴
 • تفکر نقادانه در برنامه فبک، کارگاه های تربیت مربی  فلسفه برای کودکان، تیر و مرداد و شهریور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • پذیرش مقاله در همایش بین المللی( کانادا)
 •  International conference: IDENTITY AND PHILOSOPHICAL INQUIRY IN AN AGE OF DIVERSITY, Using philosophy for Children in a class with cultural diversity, saeed Naji & Zahra shojaee June ۲۵-۲۷, ۲۰۱۵
 • انعکاس تصویر کودک در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، همایش ملی کودکی در ایران، موسسه رحمان،  شورای کتاب کودک  و..... ، مهرماه ۱۳۹۴
 • جایگاه فلسفه در کانون(سخنرانی)، نشست تخصصی نقد فعالیت های کانون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آبان ۱۳۹۴
 • تفکر در آموزش و پرورش ، فرصت ها و تهدید ها(سخنرانی) اولین همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها، دانشگاه الزهرا،  ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵
 • نقد پویا نمایی درون و برون(inside out) از منظر علوم تربیتی:تببین پذیری وجود انسانی در روانشناسی و دیدگاه فلسفه برای کودکان(۱۳۹۵)
 • نگاهی به نقد های وارده بر برنامه فلسفه برای کودکان در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵
 • کنفرانس بین المللی فرهنگ ، آسیب شناسی روانی و تربیت، ( پنل تخصصی) ، دانشگاه الزهرا، اردیبهشت ۱۳۹۶
 • کنگره بین‌االمللی اخلاق در علوم و فناوری ، ( سخنرانی) ، انجمن ایران اخلاق در علوم و فناوری، کتابخانه ملی، آذر ۱۳۹۶
 • سبک زندگی فلسفه برای کودکان
 • چگونه کرونا آموزش و یادگیری را متحول خواهد کرد؟
 • برون رفت از معضلات آموزش و پرورشِ، اصلاح یا انقلاب
 • دستاوردهای فلسفه برای کودکان در گفتگو با کودکان
 • تاثیر فلسفه برای کودکان در ذهنیت کارآفرین
 • چالش ها و راهکارهای پیش روی فکرپروری در نظام آموزش ایران
 • بازتعریف مفهوم کودکی در برنامه فبک
 • اجرای حلقه کندوکاو اخلاقی در کلاس درس
 • امکان تربیت اخلاقی در عصر نبود مراجع اقتدار: حلقه کندوکاو اخلاقی
 • معنای زندگی رسالتی از قلم افتاده در آموزش و پرورش
 • دستاوردهای فلسفه برای کودکان در گفتگو با کودکان
 • برون رفت از معضلات آموزش و پرورش
 • بازی، آموزش تفکر و خلاقیت به کودکان
آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱