سیدروح الله شهابی

تعداد بازدید:۱۶۹۳۹

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

روح الله شهابی shahabibe@ut.ac.ir     r.shahabi@ihcs.ac.ir                               

دکتر تخصصی روان­شناسی تربیتی از دانشگاه تهران (خرداد 1392)

دانشیار پژوهشی، گروه روان‌شناسی، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان رساله دکتری: مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه کاری و هوش سیال: اندوزش کوتاه مدت یا توجه اجرایی (بازداری، جابه­‌جایی، به‌­روزرسانی) - نمره رساله دکتری 90/19

کتاب

 • تألیف

شهابی، روح‌الله (1399). علم تربیت در ایران، بازخوانی انتقادی نود سال آموزش علوم تربیتی در کشور. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شهابی، روح‌الله (1398) پایه ­های شناختی یادگیری مدرسه­ ای. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 • ترجمه

هرموویچ، دمیر (1399). زمینه‌های روان‌شناختی پاندمی. ترجمه مهرنوش هدایتی و روح‌الله شهابی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جردن، آن؛ کارلیل، اوریسون و استاک، آنا (1392). رویکردهای یادگیری، نظریه و کاربست. ترجمه الهه حجازی و روح‌اله شهابی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم. (شایسته تقدیر در 22 جشنواره کتاب سال دانشگاهی دانشگاه تهران)

طرح پژوهشی

شهابی، روح‌اله (1399). ارتقای شناختی کودکان ایرانی با مداخله در داربست شناختی والدین (ساخت و روایی‌یابی یک برنامۀ آموزشی جامعه‌محور). ستاد توسعۀ علوم فناوری‌هایِ شناختی (در حال اجرا)

شهابی، روح‌اله (1398). فهم مردم‌نگارانه از داربست شناختی الگوی والدگری مادران ایرانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (جاری)

شهابی، روح­الله (1397). ریشه‌های فرهنگی شناخت در کودکان ایرانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (پایان یافته). 

شهابی، روح‌اله (1397). تحلیل تاریخی آموزش علوم تربیتی در ایران (طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (پایان یافته).  

شهابی، روح­الله (1396). شناخت در سالمندان، سنجش و آموزش. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (پایان یافته).  

شهابی، روح­الله (1395). تهیه یک بسته آموزشی برای ارتقای شناختی کودکان. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (پایان یافته). 

شهابی، روح­الله (1394). طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی های شناختی و روانی حرکتی بر اساس نظریه CHC . تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (پایان یافته).  

مقاله (مجله‌های علمی پژوهشی)

Shahabi, R., Abad, F. J., & Colom, R. (2018). g, mutalism and development: cross sectional evidence from Iranian schoolchildren. Personality and Individual Differences. 44, 134-141.

Ansari, Z., & Shahabi, R. (2018). Cognitive profile of individuals with obsessive and compulsive tendencies. The American Journal of Psychology. 131 (1): 81-89.

Shahabi, R., Abad, F. J., & Colom, R. (2018). Short-term storage is a stable predictor of fluid intelligence whereas working memory capacity and executive function are not: A comprehensive study with Iranian schoolchildren. Intelligence, 44, 134-141.

Khodayarifard, M., Shahabi, R., & Akbarizardkhaneh, S. (2013). Religiosity and marital satisfaction. Social and Behavioral Sciences. 82, 307-311

شهابی، روح­الله (1398). سالمندی شناختی بهنجار: تعییرات شناختی مرتبط با سن در سالمندان. فصلنامه روان­شناسی پیری. 2 (5)، 116-101.

خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن ....، شهابی، روح‌الله؛ ... (1397). برنامه تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی‌یابی. پژوهشنامه روان‌شناسی مثبت. 4 (4)، 84-69

شهابی، روح­الله (1397). تغییر الگوی تفاوت­های جنسیتی در عملکرد شناختی: آیا شناخت در ایران به سمت زنانه­شدن پیش می­رود؟ پژوهش­نامه زنان. 9 (1)، 99-73.

سید حسین حسینی، شهابی، روح الله (1397). علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنونی و راهکارهای ارتقاء با بهره گیری از الگوی تحلیل درونی. پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. 53، 275-249.

اکبری زردخانه، سعید؛ شهابی، روح‌الله؛ کاوسیان، جواد و رضایی، نسترن (1397). تغییرهای تحولی در ظرفیت و مؤلفه‌های حافظه کاری بر اساس مدل بدلی. فصلنامه روان‌شناسی شناختی. 1(6)، 23-13.

شکوهی یکتا، محسن و شهابی، روح‌اله (1397). اثربخشی کارگاه آموزشی تربیت کودک اندیشمند بر مشکلات رفتاری کودکان و خودکارآمد پنداری والدگری. مجله علوم روان‌شناختی. 68 (17)، 426-419.

شهابی، روح­الله (1395). آیا حافظه کاری برای فرایندهای استدلالی در کودکان اهمیت پیشایندی دارد؟ مباحث نظری همراه با دلالت­های کاربردی. تفکر و کودک. 7 (2)، 23-1.

شهابی، روح الله (1395). طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی های شناختی و روانی حرکتی کودکان. فصلنامه پژوهش های کاربردی روان شناختی. 7 (3). 71- 101.

اژه ای، جواد؛ شهابی، روح الله و خوشقدم خو، سید صدرا (1395). کدام مولفه حافظه کاری پیش بینی کننده بهتری برای هوش کودکان است؟ مجله روان شناسی. 20 (1). 39-56.

شهابی، روح الله و احمدزاده، محمد امیر (1395). درآمدی بر چالش‌ها و راهکارهای بهره‌گیری از یافته‌های روان‌شناختی در تحلیل‌های تاریخی؛ یک مرور انتقادی. فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری. 17(26)، 116-91.

تافی، فروغ و شهابی، روح الله (1395). ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در آمادگی ابتلا به آلزایمر. مجله روان شناسی. 3(21)،

شهابی، روح الله، اژه ای، جواد، آزادفلاح، پرویز و فرزاد، ولی الله (1393). شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟ مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی. 5 (1)، صص 1-17.

شکوهی یکتا، محسن؛ اکبری زردخانه، سعید و شهابی، روح الله (1393). آموزش حل مساله به مادران و اثربخشی آن بر حل مشکلات خانوادگی و روش فرزندپروری آنها. مجله پژوهش های کاربردی روان شناختی. 5 (4). صص 1-14.

شهابی، روح الله، اژه ای، جواد، آزادفلاح، پرویز و فرزاد، ولی الله (1393). مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه کاری و هوش سیال؛ اندوزش کوتاه مدت یا توجه اجرایی ؟ مجله روانشناسی، شماره 69. صص 3-18.

قاضی طباطبایی، محمود؛ شهابی، علی بازی، هوشنگ و طرخان، رضا علی (1390). الگوی ساختاری رابطه سبک های فرزندپروری، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی. 2، زمستان 90.

اژه ای، جواد؛ شهابی، روح الله؛ علی بازی، هوشنگ (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با خودگزارش دهی تقلب تحصیلی. مجله روان شناسی. شماره 60، سال پانزدهم(4)؛424-413.

خوشقدم خو، سید صدرالله؛ موسوی، سید صاحب؛ شهابی روح الله و سبحانی نژاد، مهدی (1390). تبیین پیامدهای جهانی-شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران. مجله اندیشه های نوین تربیتی. دوره 8. شماره 2. صص 155-198.

خدایاری فرد محمد، شهابی روح الله و اکبری زردخانه سعید(1388). رابطه دینداری و خودکنترلی پایین با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان. مجله رفاه اجتماعی، شماره 34 ، 130-115.

خدایاری فرد محمد، شهابی روح الله و اکبری زردخانه سعید(1386). مقایسه نگرش دینی در دانشجویان مستعد و غیر مستعد سوء مصرف مواد. پژوهش در سلامت روان شناختی. شماره 2. تابستان 86. ص 59-53. .

مقاله همایش

شهابی، روح‌الله (1399). اشتغال‌پذیری در علوم انسانی: نگاهی تاریخی و پیشنهاد یک الگو. مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی. 20 و 21 آبان 1399. دانشگاه خوارزمی و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی [مقاله کامل]

شهابی، روح‌الله (1399). پاندمی روان‌شناختیِ پیامدِ پاندمی عفونی: انواع، پیامدها و راهکارها. خلاصه مقالات همایش مجازی ابعاد انسانی-اجتماعی مسأله کرونا در ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی [مقاله کامل].

خدایاری‌فرد، محمد؛ صالحی، کیوان؛ شهابی، روح‌الله؛ ... (1399). واکاوی نشانه‌های اخلاق محوری در دانشگاه. سومین همایش دانشگاه اخلاق‌محور. آذرماه 1399. دانشگاه تهران [مقاله کامل].

شهابی، روح‌الله و رضایی، نسترن (1396). آیا توانایی‌های شناختی کودکان آسیب‌پذیر است؟ روان‌شناسی معاصر (ویژه‌نامه مجموعه مقالات ششمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران) 12، 976-973 [مقاله کامل].

تدریس در مراکز دانشگاهی

دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد. نظریه­های روان­شناسی رشد، سنجش و اندازه­گیری، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد. پردیس بین­الملل. نظریه­های انگیزش، سنجش و اندازه­گیری

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. کارشناسی ارشد. آزمون­های شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی بوئین­زهرا. کارشناسی ارشد. آمار استنباطی، روان­شناسی عمومی، روان­شناسی رشد

دانشگاه پیام نور واحد شهر ری. کارشناسی ارشد. آمار استنباطی پیشرفته

دانشگاه پیام­نور. واحد تهران جنوب. کارشناسی. آمار استنباطی و آمار توصیفی

 

فعالیت‌های ترویجی‌سازی علم

 • کارگاه آموزشی
 • تربیت مشاور تحصیلی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کاربردهای بالینی آزمون هوش وکسلر. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 • تفسیر آزمون هوش وکسلر. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 • فرزندپروری. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • آمار و روش تحقیق با تأکید بر نرم­افزار spss. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • سخنرانی

- شکل‌گیری و تحول علوم تربیتی در ایران بر بستر رویدادهای تاریخی و فرهنگی (20/9/1399). پژوهشگاه علوم انسانی

- پیامدهای روان‌شناختی شیوع کرونا خود به مثابه یک اپیدمی (8/2/1399). پژوهشگاه علوم انسانی

- تاب‌آوری سیاسی: چرا توانایی تحمل دیدگاه سیاسی مخالف را نداریم؟ (16/2/1396) پژوهشگاه علوم انسانی

- نگاهی روان‌شناختی به پدیده داعش. (31/3/1396) پژوهشگاه علوم انسانی

 • یادداشت در روزنامه‌های کثیرالانتشار
 • تغییرات جمعیتی و سرمایه شناختی ایرانیان. روزنامه همدلی، شماره 1466 (31/4/1399) صفحه 8
 • تناقض‌گویی مسئولان و اضطراب مضاعف داوطلبان کنکور. روزنامه همدلی، شماره 1476 (13/5/1399) صفحه 1
 • دخترها علمکرد شناختی بهتری یا دارند یا پسرها؟ روزنامه همدلی، شماره 1508 (24/6/1399) صفحه 8
 • متأسفانه شما فراموش شدید [تأملی در باب مشکلات کودکان دارای نیازهای ویژه و آموزش آنلاین در دوره کرونا]. روزنامه همدلی، شماره 1560 (28/8/1399) صفحه 8

عضویت در مجامع علمی

 • عضو سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی و دارای پروانه فعالیت حرفه‌ای از این سازمان
 • عضو انجمن روان‌شناسی ایران

جوایز و تقدیرنامه‌ها

 • مترجم کتاب شایسته تقدیر در 22 جشنواره کتاب سال دانشگاهی
 • پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1396
 • پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( بخش نگارش مقالات خارجی) در سال 1398

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه روان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از فروردین 97 تاکنون)
 • معاون مدیر امور پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  (از تیر 97 تاکنون)
 • عضو شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دبیر و عضو ستاد برگزاری هفتۀ پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از از 97 تاکنون

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۲