پایان نامه های دکتری

تعداد بازدید:۳۶۱

                                                                                           عنوان رساله

نام نام خانوادگی دانشجو

تاریخ تصویب

تاریخ دفاع

فونوسوفی؛ فضایی در اندیشه ی واج شناختی و اندیشه ی فلسفی

سید مصطفی میرزاده اهری

1397/11/11

1397/04/26

تقسیم بندی موضوعی واژه های بازمانده از ایران باستان و ایرانی میانه غربی در گویش کردی سنقر کلیایی(با نگرشی بر فرایند های واجی و آوایی آنها)

سلمان خنجری

1395/12/11

1397/07/15

تجزیه و تحلیل واژگانی و دستوری متن ختنی ”داستان بودا و بدره جادوگر“ بنا بر فصل دوم کتاب زمبسته

ماندانا طائبی

1395/11/27

1397/07/15

واج شناسی تاریخی و ساخت ارگاتیو فعل در چندگویش بلوچی(مطالعه موردی گویش دلگانی، بزمانی،بمپوری،زرباری،لاشاری)

بهجت قاسم زاده

1396/06/29

1397/07/28

تحلیل چند معنایی با رویکرد شناختی و پیکره ای:بررسی موردی حرف اضافه و حرف ربط ”تا“

شاهرخ رحمانی

1394/12/19

1397/07/30

توصیف ساختاری گویش براهویی رودبار جنوب و مقایسه آن با گویش رودباری

فاطمه شیبانی فرد

1396/01/30

1397/09/21

تحلیل انتقادی استعاره در گفتمان های انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری 1396 ایران

مهتاب نور محمدی

1397/04/27

1397/12/15

آرایش سازه ها در چندمتن منثور سغدی مانوی(تمثیل دو مار ، قصه های سغدی،کیهان شناخت،موعظه نوس روشن، موعظه روح و خواستوانیف"

علی صابونچی

1396/02/13

1398/04/02

کارکرد عبارت های فرمول واره ای در زبان فارسی

مجتبی کاوه

1396/09/08

1398/04/29

تحلیل نشانه معناشناختی نظام گفتمانی گلستان سعدی

سیامک صاحبی

1396/04/21

1398/06/05

بازنمود حس آمیزی در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

کامیار جولایی

1398/10/25

1399/06/25

تحلیل انتقادی استعاره‌های زبان تدریس معلمان مقطع ابتدایی پایه‌های تحصیلی اول و دوم در آموزش زبان فارسی به دانش‌آموزان غیرفارسی زبان شهرستان نقده

فرزانه بختیاری

1398/12/17

1400/07/10


https://uupload.ir/view/فهرست_اطلاعات_دفاع_شده_دکتری_پژوهشکده_زبان_شناسی_ا_6nfh.xlsx/