طرح های پایان یافته

تعداد بازدید:۲۰۹۸

 

طرحهای پژوهشی اتمام یافته و جاری گروه زبان های باستانی

1

دکترفرزانه گشتاسب

(مدیرگروه)

-ایجاد و گسترش پیکره دادگان متون فارسی میانه کتابی و تحلیل اطلاعات زبانشناختی آنها (فاز اول: تحلیل اطلاعات زبانشناختی و برچسب گذاری واژه های کتاب متون پهلوی

29/01/1400

فرهنگ فارسی میانه فارسی نو

جاری

-گرداوری اندرزهای خسرو انوشیروان

12/03/1399

10/02/1399

جاری

فرهنگ اویم ایوک،

25/04/1397

15/10/1397

15/10/1397

تهیه متن انتقادی فارسی میانه اندرز اوشنر دانا،

19/07/1391

2

دکترمهشید میرفخرایی

زبان شعری زردشت در گاهان همراه با نگاهی به شعر هند و اروپایی همراه با تحلیل دستوری و محتوایی یسن 50( اوستا- زند)فاز اول و دوم

24/05/1399

3

دکترامید ملاک بهبهانی

فرهنگ افعال مانوی درمتون پارسی میانه و پهلوی اشکانی (پارتی)

25/05/1399

4

دکترحمید رضا دالوند

روایت فرنبغ سروش (چگونگی وهیزک 375 یزدگردی) با پیوستی در تقویم تطبیقی 1300 ساله یزدگردی فاز اول و فاز دوم

12/03/1399

11/02/1397

  • روایت فرنبغ سروش و سی پرسش دیگر آن(یادداشت ها و پژوهش های محتوای متن)- فاز سوم: تقویم یزدگردی و تحولات آن، تطبیق با تقویم گریگوری و هجری؛

13/03/1399

13/03/1399

03/07/1397

جاری

5

دکترزهره زرشناس

بررسی سوتره علت و معلول عمل(شش متن سغدی)،

پایان یافته

داستان های سغدی، پایان یافته

پایان یافته

میراث ادبی مکتوب در ایران باستان، در دست داوری داخلی، 1384/05/19

1384

1397

1399

جاری

 

طرحهای اتمام یافته گروه زبانشناسی همگانی

1

اتوسا رستم بیک تفرشی

 بررسی بیان نوشتاری دانش آموزان کم­توان ذهنی شهر تهران بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی رسالۀ حمایت شده در پژوهشکده کودکان استثنایی.

 

1389

واژگان پایه دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران 

1392

حلیل و بررسی رویکردهای نظری در مطالعات گویشی با نگاهی به گویش­شناسی در ایران

1393

نقد و بررسی شیوه­های عملی در مطالعات گویشی: اطلس گویشی، گویش­سنجی و مستندسازی زبان

1394

تحلیل و مقایسۀ زبان­شناختی روایت­های شفاهی کودکان تک زبانه و دوزبانه

1395

تحلیل گفتمان جنسیتی مطبوعات خبری ایران:

رهیافتی پیکره بنیاد

1399

کاربست زبانشناسی نقشگرا در زبانشناسی بالینی

1399

برنامه ریزی زبانی متناسب برای آموزش کودکان دوزبانه ایرانی در چارچوب قانون اساسی

1399

2

دکتر سیروس نصرالله زاده

کتیبه شاپور بر کعبه زردشت

1399

چهار کتیبه، کتیبه های کرتیر (نقش رجب،کعبه زردشت سرمشهد و نقش رستم) با تعلیقات و ترجمه فارسی؛ فاز اول و فاز دوم

1399

  • تجزیه و تحلیل زبانی و تاریخی کتیبه(کارنامه بزرگ)شاپوراول درکعبه زرتشت (ترجمه از سه متن فارسی میانه ساسانی ، اشکانی و یونانی به همراه تعلیقات )؛

1395

گرد آوری و مستند سازی کتیبه های خصوصی ایرانی میانه ساسانی،

1394

چهار کتیبه کردیر دردوره ساسانی (حرف نویسی، آوا نویسی، ترجمه و تعلیقات )؛فاز اول و دوم

1399

کتیبه نرسی در پایکلی( حرف نویسی، آوانویسی و ترجمه به فارسی با تعلیقات زبان شناختی و تاریخی)، جاری،

1399

3

دکتر حسین صافی  پیرلوجه

گردآوری و ثبت نمونه های گویشی از چهارصد روستا در چارچوب طرح ملی «تدوین اطلس گویشی ایران»، زیر نظر سازمان میراث فرهنگی 

1385

مقایسه ی روایت نماهای فارسی در داستان های عامیانه و داستان های نوین

1391

فاز اول و دوم درآمدی بر تحلیل گفتمان روایی

1394

بررسی پیش فهم های خواننده ی فارسی زبان در خوانش ادبیات داستانی

1398

همکاری در اجرای طرح رویکرد شناختی به مفهوم جهت های دستوری در گویش گیلکی 

1395

همکاری در اجرای طرح آموزش غیرمستقیم قالب های معنایی برای افزایش توانش نوشتاری دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی

بررسی پیش فهم های خواننده ی فارسی زبان در خوانش ادبیات داستانی فاز1 :بررسی فنون رایج در تفسیر «درون متنیِ» داستانهای فارسی

1400

4

دکترحوریه احدی

بررسی ارتباط عوامل زبانی و فرازبانی با توانایی خواندن کودکان نارساخوان فارسی زبان

1399

تحلیل مطالعات روانشناسی زبان در زبان فارسی

1395

درآمدی بر زبانشناسی بالینی

1392

بررسی ویژگی­های نحوی کودکان دارای اُتیسم و ارتباط آن با نظریه ذهن

1393

تبیین تفاوت­های زبانی کودکان فارسی­زبان دارای آسیب ویژه زبانی و کم توان ذهنی در شهر

1394

بررسی ارتباط عوامل زبانی و فرازبانی با توانایی خواندن کودکان نارساخوان فارسی‌زبان

1396

بررسی همبستگی بینابعاد هیجانی کلمات و مولفه های واژگانی-معنایی در زبان فارسی

همکار طرح