شوراها

تعداد بازدید:۱۹۵۷

پژوهشکده زبان‌شناسی سه شورا دارد که عبارت است از شورای پژوهشی و شورای تحصیلات تکمیلی و شورای عمومی.

 

وظایف شورای پژوهشی عبارت است از:

 • تصویب برنامه فعالیت‌های علمی سالانه پژوهشکده اعم از نشست‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و مانند آن و نظارت بر حسن اجرای آن.

 • تصویب طرحنامه‌های پژوهشی اعضای پژوهشکده با توجه به مصوبه شورای گروه و پیشنهاد ناظر و مشاور (در صورت

 • لزوم) در طرحنامه‌های ارسالی به شورای پژوهشی پژوهشگاه .

 • تأیید طرح انجام یافته و تعیین داوران حسب شیوه‌نامه مربوط.

 • تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی پژوهشکده در راستای برنامه راهبردی پژوهشگاه.

 • برنامه‌ریزی در جهت ارتباط نظام‌مند گروه‌های پژوهشکده با یکدیگر.

 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت ترویج دستاوردهای علمی گروه‌ها و اعضاء هیأت علمی.

 • برنامه‌ریزی جهت همکاری با مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی.

 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

 • تصویب برنامه فعالیت‌های علمی سالانه پژوهشکده اعم از نشست‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و مانند آن و نظارت بر حسن اجرای آن.

 • تدوین تقویم آموزشی و پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشکده و اعلام آن به مدیر تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه.

 • نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه در امور آموزشی و پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه.

 • بررسی، راه‌اندازی یا گسترش رشته‌ها و دوره‌های آموزشی جدید در پژوهشکده و پیشنهاد آن به شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه.

 • جلب مشارکت شخصیتهای برجسته علمی دانشگاهی و خبرگان متخصص مورد تأیید مراجع ذیصلاح در برنامه‌های آموزشی پژوهشکده.

 • ارزیابی طرحنامه‌های دانشجویی به منظور بهبود کیفیت و محتوای آنها.

 • تصمیمگیری درباره تیم علمی هدایت کننده و تیم داوری طرحنامه‌ها و متن نهایی رساله‌ها.

 • تصمیمگیری درباره سازوکار و چگونگی انجام پذیرش دانشجویان دوره دکتری.

 • تلاش برای فراهم آوردن بستر مناسب جهت کاربردی‌سازی رساله‌ها و پیوند آنها با نیازهای جامعه و نیز هدایت رساله‌ها در مسیر برنامه راهبردی پژوهشگاه.

 • برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و افزایش توان پژوهشی دانشجویان از طریق پژوهش‌ورزی.

 

وظایف شورای عمومی عبارت است از:

 • برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و افزایش توان پژوهشی دانشجویان از طریق پژوهش‌ورزی.

 • انتخاب نمایندگان پژوهشکده‌ها در شوراها، گروه‌ها، کمیسیونها و  ...

 • طرح پیشنهادهای اعضای پژوهشکده درباره مسائل جاری و عمومی پژوهشکده.

 • طرح پیشنهادهای اعضای پژوهشکده برای ارتقای جایگاه پژوهشکده در داخل و خارج کشور.

 • طرح پیشنهادهای اعضای پژوهشکده درباره مسائل آموزشی پژوهشکده برای طرح در شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده.

 • طرح پیشنهادهای اعضای پژوهشکده درباره تعاملات بینالمللی، کاربردی‌سازی و ترویجی‌سازی دانش.

 

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر سیدمصطفی عاصی

دکتر سیروس نصراله‌زاده

دکتر امید طبیب زاده

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر آتوسا رستم بیک

دکتر فاطمه راکعی

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی:

دکتر سیدمصطفی عاصی

دکتر سیروس نصراله‌زاده

دکتر امید طبیب زاده

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر آتوسا رستم بیک

دکتر حمیدرضا دالوند