مجموعه پیکره‌ها، لغتنامه‌ها و سامانه‌های پژوهشکده زبان‌شناسی

پایگاه داده فارسی

پایگاه دادگان پارسیک

لغت نامه پهلواژ

سامانه مهارت زبانی

سامانه آگاهی واجشناسی

سامانه تحلیل محتوایی مقالات علمی

دادگان درختی سازه‌ای

دادگان درختی وابستگی

دادگان معنایی

پیکره خبر جعلی کرونا

پیکره متنی کرونا