برنامه تحصیلی مقطع دکتری

تعداد بازدید:۲۴۳۷

برنامه درسی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

 

دکتری ورودی ۹۵- ترم چهارم

 

 

برنامه درسی گروه زبان‌شناسی  همگانی

  دکتری دوره دهم ورودی

 مهر ۱۳۹۵   نیمسال چهارم

 

 

 

  دکتری دوره نهم ورودی مهر ۱۳۹۳   نیمسال ششم

رساله ۲۰واحد