هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۷۱۰۴

رئیس پژوهشکده:

دکتر سیروس نصراله‌زاده

مسئول دفتر رئیس پژوهشکده:

میترا زمانی‌ها

 

کارشناس

شاهین آریامنش

 

گروه زبان های باستانی

مدیر گروه:

دکتر فرزانه گشتاسب

اعضای گروه

دکتر محمدتقی راشدمحصل

دکتر مهشید میرفخرایی

دکتر زهره زرشناس

دکتر امید ملاک‌بهبهانی

دکتر حمیدرضا دالوند

کارشناس: دکتر نادیا حاجی پور

 

گروه زبان شناسی همگانی

مدیر گروه:

دکتر آتوسا رستم‌بیک

اعضای گروه

دکتر سید مصطفی عاصی

دکتر یحیی مدرسی تهرانی

دکتر فاطمه راکعی

دکتر حسین صافی

دکتر حوریه احدی

کارشناس: آناهیتا پرتوی

 

گروه گویش شناسی

مدیر گروه:

دکتر امید طبیب‌زاده

اعضای گروه:

دکتر مسعود قیومی