هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۹۰۶۶

رئیس پژوهشکده:

دکتر سیروس نصراله‌زاده

گروه زبان های باستانی

شاهین آریامنش

میترا زمانیها

 

گروه فرهنگ و زبان های باستانی

مدیر گروه:

دکتر فرزانه گشتاسب

اعضای گروه

دکتر محمدتقی راشدمحصل

دکتر مهشید میرفخرایی

دکتر زهره زرشناس

دکتر امید ملاک‌بهبهانی

دکتر حمیدرضا دالوند

کارشناس: دکتر نادیا حاجی پور

 

گروه زبان شناسی همگانی

مدیر گروه:

دکتر آتوسا رستم‌بیک

اعضای گروه

دکتر سید مصطفی عاصی

دکتر یحیی مدرسی تهرانی

دکتر فاطمه راکعی

دکتر حسین صافی

دکتر حوریه احدی

کارشناس: آناهیتا پرتوی

 

گروه گویش شناسی

مدیر گروه:

دکتر امید طبیب‌زاده

اعضای گروه:

دکتر مسعود قیومی

 

 

اعضای هیأت علمی بازنشسته و پیشکسوت پژوهشکده زبان­شناسی از سال 1357 تاکنون

1

دکتر محمّدتقی راشدمحصّل

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

2

دکتر سیّدمصطفی عاصی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

3

دکتر یحیی مدرسی­ تهرانی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

4

دکتر مهشید میرفخرایی

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

5

دکتر کتایون مزداپور

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

6

شادروان دکتر بهنام خان­خلیلی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

7

دکتر زهره زرشناس

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

8

دکتر ایران کلباسی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

9

دکتر رقیه بهزادی

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

10

شادروان دکتر  احمد صفّار­مقدّم

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

11

شادروان دکتر صغری­ سادات دربندی

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

12

دکتر پروین اسلامی­شعار

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

13

دکتر امید ملاک­بهبهانی

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

14

دکتر زهره بهجو

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

15

دکتر ماری آیوازیان

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

16

دکتر منظر رحیمی ایمن

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

17

دکتر فرزانه وزوایی

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

18

دکتر الیزابت سهراب

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

19

دکتر فاطمه جدلی

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

20

دکتر شهره باقری

پژوهشکده زبان­شناسی

21

دکتر زهره شریفیان

پژوهشکده زبان­شناسی

22

دکتر گلریز صالح

پژوهشکده زبان­شناسی

23

دکتر داریوش سپنج

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

24

دکتر شیرین­دخت نصرت

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

25

دکتر نسرین طباطبایی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

26

دکتر شیرین عباسی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

27

دکتر انوشه حسابی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

28

دکتر گیتی شکری

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

29

دکتر همادخت همایون­ ولیانی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

30

دکتر واهه دومانیان

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

31

دکتر حمیده گرگ­یراقی

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

32

دکتر شهلا ایزدی

پژوهشکده زبان­شناسی

33

دکتر مهرنوش برهانی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

34

دکتر منیجه آهنی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

35

دکتر منیژه ایمانی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

36

دکتر فاطمه راکعی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

37

شادروان دکتر حسن آذرپاد

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

38

شادروان دکتر حسین داوری ­آشتیانی

زبان­شناسی

پژوهشکده زبان­شناسی

39

دکتر محمودرضا دستغیب

فرهنگ و زبان­های باستانی

پژوهشکده زبان­شناسی

40

دکتر مینو امیرقاسمی

پژوهشکده زبان­شناسی

اعضای کارشناسان بازنشسته پژوهشکده زبان­شناسی از سال 1357 تاکنون

1

مهوش لطیفی

کارشناس

پژوهشکده زبان­شناسی

2

زهرا یکتا­گنجه ­ای

کارشناس

پژوهشکده زبان­شناسی

3

فیروزه شاه­محمّدی

کارشناس

پژوهشکده زبان­شناسی

4

اعظم صبوحی

کارشناس

پژوهشکده زبان­شناسی

5

شیدا اعتضادی

کارشناس

پژوهشکده زبان­شناسی

6

شادروان طیبه ­بیگم رئیسی

کارشناس

پژوهشکده زبان­شناسی