برنامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۷۳۹

برنامه درسی گروه زبان‌شناسی  همگانی

بهمن  ماه    ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد  دوره بیست وهشتم    ورودی مهر ۱۳۹۶   نیمسال دوم

کارشناسی ارشد  دوره بیست و هفتم   ورودی مهر ۱۳۹۵   نیمسال چهارم

کارشناسی ارشد  دوره بیست وششم    ورودی مهر  ۱۳۹۴  نیمسال ششم

 

برنامه درسی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

دریافت فایل برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته زبان های باستانی

کارشناسی ارشد ورودی ۹۵- ترم چهارم

کارشناسی ارشد ورودی ۹۶-ترم دوم