دکتر یحیی مدرسی

تعداد بازدید:۸۱۲۱

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

 

مشخصات فردی
نام یحیی
نام خانوادگی مدرسی
مرتبه دانشگاهی استاد
تخصص زبان شناسی اجتماعی /جامعه شناسی زبان
 
مدارک تحصیلی
 • دکترای زبان شناسی (دانشگاه ایالتی کانزاس، آمریکا)
کتاب های چاپ شده
 • زبان شناسی نوین: نتایج انقلاب چامسکی (1367) ترجمه (و چهارهمکار) تهران: انتشارات آگاه
 • در آمدی بر جامعه شناسی زبان (1368) تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 • تاریخ عمومی افریقا: زبان شناسی و تاریخ نگاری (1372). ترجمه (با یک همکار)، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
 • در آمدی بر زبان شناسی تاریخی (1373و 1384) ترجمه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی
 • فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار (1380) سرپرست و مجری طرح، و مولف (با دو همکار) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
 • فارسی در گفتار (1381)، به صورت سی دی، سرپرست و مجری طرح، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی و شورای گسترش زبان فارسی
 • زبان و مهاجرت (زیر چاپ)
مقالات فارسی
 • (1363) "برخی مسایل نظری در جامعه شناسی زبان" مجله زبان شناسی، سال اول، شماره 1
 • (1365) "برنامه ریزی زبان" مجله زبان شناسی، سال سوم، شماره 1
 • (1369) "تجربیاتی در برنامه ریزی زبان فرهنگ"، کتاب ششم
 • (1371) "مسایل زبانی و برنامه ریزی زبان در ایران" فرهنگ، کتاب سیزدهم
 • (1375) "سر شماری و مسله زبان" فرهنگ، کتاب هفدهم
 • (1382) "زبان و فرهنگ ناشنوایان تهرانی" (با یک همکار) نامه انسان شناسی، سال اول، شماره
 • (1384) "ارزیابی توانایی سیستم شنوایی در درک محرکات گفتاری" (نویسنده همکار) مجله گوش و گلو و بینی و حنجره دوره هفدهم، شماره 4
 • (1384) "گستره گویش شناسی نوین" گویش شناسی: نامه فرهنگستان دوره دوم، شماره 1
 • (1385) "چرا و چگونه زبان ها می میرند" زبان و ادب (مجله دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه)، با یک همکار
 • (1386) "پلورالیسم قومی – زبانی و هویت ملی" نامه انسان شناسی سال چهارم، شماره
 • (1387/2008) "تحول نشانگرهای قدرت و ادب در فرهنگ ایرانی و بازتاب آن در زبان فارسی" در مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار ایران و اسلام: فرهنگ و فلکلور
 • (1388) «تحولات اجتماعی–سیاسی و زبان‌های ملی» تحقیقات فرهنگی سال دوم، شماره 1
 • (1389) «ساخت و تعیین اعتبار محتوایی آزمون توانا برای تعیین سطح مهارت‌های شنیداری کودکان کم‌شنوایی فارسی زبان» مجله شنوایی‌شناسی دوره 19، شماره 1 (با 2 همکار)
مقالات انتقادی
 • (1356) "آواشناسی" مجله انجمن کتابداران ایران سال دهم، شماره 3
 • (1364) "زبان در زمان و مکان" مجله زبان شناسی سال دوم، شماره 1
 • (1365) "در آمدی به آواشناسی" مجله زبان شناسی سال سوم، شماره 2
 • (1366) "واج شناسی بالینی" مجله زبان شناسی سال چهارم، شماره 1
 • (1369) "مجموعه مقالات مردم شناسی" فرهنگ کتاب ششم
 • (1371) "زبان جایگاه و اعتبار در ایران" مجله زبان شناسی، سال نهم، شماره 1
 • (1375) " گزارشی از پنجاه و هفتمین دوره موسسه زبان شناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو " فرهنگ، سال نهم، شماره 1
آثار انگلیسی
 • (1990). "Language problems and Language Planning in Iran". New Language Planning Newsletter. Vol. 5, No. 1
 • (1993). "linguistic consequences of some Sociopolitical Changes in Iran. " International Journal of the Sociology of Language. No. 100
 • (2001). "Aspects of Sociolinguistics in Iran". IJSL. No. 148
 • (2001). The Iranian Community in the United States and the Maintenance of Persian. IJSL. No. 148
 • (2001). (Issue editor). International Journal of the Sociology of Language. No. 148
 • (2006). "Iran, Afghanistan and Tajikastan" in Handbook of Sociolingusistics. Berlin: Mouton de Gruyter
 • (2009). “Changes in the markers of politeness and Power in Iranian Culture and the Persian language” in Journal of Iranian Studies. Vol.5
عضویت
 • عضو شورای علمی و هیات تحریریه مجله زبان شناسی از بدو تاسیس (1363)
 • نامه انسان شناسی از بدو تاسیس (1381)
 • مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (از 1382)
 • عضو هیئت تحریره مجله پژوهش‌های زبانی (دانشگاه تهران)
 • عضو هیئت تحریره مجله زبان‌پژوهی (دانشگاه الزهرا)
 • Internatioanal journal of the Sociology of Language(از سال1991)
 • عضو انجمن زبان شناسی ایران و سرپرست شاخه جامعه شناسی زبان و زبان شناسی اجتماعی
 • عضو هیات رئیسه انجمن انسان شناسی ایران و سرپرست شاخه انسان شناسی زبان (تا1387)
 • دبیر و عضو هیات تحریریه مجله گویش شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از 1384)
 • سردبیر مجله زبان و زبان‌شناسی (انجمن زبان‌شناسی ایران (از سال 1387)
 • دبیرویژه مجله فرهنگ (شماره های 6و 13ویژه زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی)
 • دبیر ویژه شماره 148 مجله: International Journal of the Sociology of Language
 • دبیر ویژه مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (ویژه نامه زبان شناسی، 1386)
 • دبیر ویژه مجله تحقیقات فرهنگی (ویژه‌نامه زبان و فرهنگ) 1389
جوایز
 • برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، در سال 1369
 • برنده جایزه بهترین کتاب آموزشی دانشگاه تهران، در سال 1370
 • برنده جایزه تشویقی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، درسال 1383
تجربیات آموزشی
تدریس در دورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در:
 • پژوهشگاه علوم انسانی (پژوهشکده زبانشناسی)
 • دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
 • دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده توان بخشی)
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده علوم توان بخشی)
 • دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده ادبیات و زبان های خارجی)
سمت های اجرایی
 • رئیس گروه گونه های زبان فارسی (فرهنگستان زبان ایران، 1358- 1355)
 • رئیس گروه آموزشی زبان شناسی (پژوهشگاه علوم انسانی، 1372-1368)
 • رئیس پژوهشکده زبان شناسی (پژوهشگاه علوم انسانی، 1371 -1374)
 • رئیس گروه زبان شناسی (دفتر پژوهش های فرهنگی، 1366- 1387)
 • عضو شورای تخصصی هیات ممیزه مرکزی، پژوهشگاه علوم انسانی (1384- 1382)
پایان نامه ها
 • گویش گیلکی
 • توصیف نظام آوایی گیلکی رشت
 • بررسی زبانی، اجتماعی، رنگ واژه ها در فارسی
 • بررسی و تحلیل واژه آموزی در کتابهای فارسی دبستان
 • قطع گفتار در گفتگوهای خانوادگی زوج های فارسی زبان تهرانی
 • جنبه هایی از تفاوت رفتار کلامی مردان و زنان فارسی زبان تهران
 • مشکلات آموزش و یادگیری خط فارسی نوآموزان فارسی زبان
 • بررسی کاربرد گیلکی و فارسی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی و والدین آنها در شهر رشت
 • تغییرات معنایی و واژگان زبان فارسی بر پایه آثار داستانی سید محمد علی جمالزاده
 • واژه نامه توصیفی زبان شناسی تاریخی
 • بررسی نظام آوایی کودکان 18-48 ماهه فارسی زبان
 • خشونت زبانی
 • بررسی زبان تبلیغ
 • بررسی برخی از ویژگیهای دستوری در گروهی از بیماران زبان پریش فارسی زبان
 • پیچیدگی آرایی و احتمال بروز لکنت در زبان فارسی
 • آزمون لب‌خوانی سارا: ساخت، ارزش‌یابی و اجرا بر روی بزرگ سالان دارای ضایعه شنوایی
 • تعدیل‌های حاشیه‌ای در کفش گفتاری درخواست کردن
 • قدرت در گفتار زنان و مردان فارسی‌زبان در گفتمان اداری
 • تعامل زبان و جنسیت در ادبیات داستانی معاصر فارسی
 • تأثیر سن و جنسیت بر کاربرد مازندرانی در مهاجران مازندرانی ساکن تهران
 • عوامل برون زبانی بر پذیرش نوواژه‌ها بر مبنای مدل انتشار کوپر
 • رابطه آگاهی واجی و سطح خواندن دانش‌آموزان فارسی زبان
 • تأثیر زبان غالب بر پدیده رمزگردانی در دو زبانه‌های کردی- فارسی
 • گویش یزدی
 • ارتباط زبان و فرهنگ در ناشنوایان تهرانی
 • توزیع فراوانی وقوع لکنت دو واژه‌های نقش و معنایی در فارسی زبانان دچار لکنت
کتاب ها
 • درآمدی برجامعه‌شناسی
 • فرهنگ، کتاب ششم
 • فرهنگ، کتاب سیزدهم
 • درآمدی بر زبان‌شناسی تاریخی