دکتر حسین صافی پیرلوجه

تعداد بازدید:۷۶۰۵

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
   
 

 

مشخصات فردی:
نام: حسین
نام خانوادگی: صافی پیرلوجه
عنوان: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، دانشیار پژوهشکده ی زبان شناسی،گروه زبان شناسی نظری

پست الکترونیک

:

h.safi@ihcs.ac.ir

سوابق تحصیلی:
-  دیپلم: رشته ی علوم تجربی از دبیرستان شهید محمد منتظری (1374- 1370)
-  کارشناسی: رشته ی مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی (1379- 1375)
-   کارشناسی ارشد: رشته ی زبان شناسی همگانی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (1381- 1379)
-  دکتری: رشته ی زبان شناسی همگانی از دانشگاه تهران (1388- 1382)

مقالات علمی:
 -  “ساختواژه ی شناختی.” مجله ی زبان شناسی. سال بیستم، شماره ی دوم.1384
 -  “Some Cognitive insights into Perspectivization in Persian Narratives.” The International Journal of Humanities. Vol. 18, Number 2. 2011
-  “نگاهی گذرا به پیشینه ی نظریه های روایت.” فصلنامه ی نقد ادبی. سال اول، شماره ی دوم. 1387
-  “گونه شناسی داستان بر پایه ی معناشناسی فعل.” فصلنامه ی نقد ادبی. سال اول، شماره ی چهارم. 1387
-  “کانونی سازی فرضی و معنا شناسی مفهومی.” فصلنامه ی نقد ادبی. سال چهارم، شماره ی چهارده. 1390
-  “روایت گردانی، از قصه های عامیانه تا داستان های نوین فارسی.” فصلنامه ی نقد ادبی. سال پنجم، شماره ی نوزده. 1391
-  “کاربردشناسی روایت های دوم شخص فارسی.” زبان و زبان شناسی. سال هشتم شماره ی اول. 1391
-  “تبیین مرزشکنی در داستان های نوین فارسی.” زبان شناخت. سال چهارم، شماره ی اول. 1392
-  “ساختارشناسی روایت در سطح داستان با نگاهی به پاگرد.” فصلنامه ی نقد ادبی. دوره ی هفتم، شماره ی بیست وششم. 1393
-  “نقد ادبی: از تأویل اثر تا تحلیل متن.” فصلنامه ی نقد ادبی. دوره ی هشتم، شماره ی بیست ونهم. 1393
-  “سبک شناسی حکایت های تفسیر سوره ی یوسف.” زبان شناخت. سال هفتم، شماره ی چهارده. 1395
-  “هویت سازی: مطالعه ی موردی دختران در رشت.” مجله ی زبان و زبان شناسی. شماره ی 23. 1395
-  “تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی: فیلم «خاک» و داستان «اوسنه ی باباسبحان»” فصلنامه ی روایت شناسی. سال اول، شماره ی اول. 1396
-  “نقش خواننده ی آرمانی در نقد ادبیات داستانی.” پژوهشنامه ی انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی. سال هجدهم، شماره ی هشتم. 1397
-  “تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم».” دوفصلنامه ی ادبیات و پژوهش های میان رشته ای. سال اول، شماره ی اول. بهار و تابستان 1398
-  “پایه های گزیده خوانی از داستان.” فصلنامه ی نقد و نظریه ی ادبی. سال چهارم، دوره ی اول. 1398
-  “دلالت های مازاد بر ریزخوانی.” فصلنامه ی ادبیات پارسی معاصر. سال نهم، شماره ی دوم. پاییز و زمستان 1398
-  “تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دوره ی دبستان.” جستارهای زبانی. (پذیرش چاپ)

طرح های پژوهشی:
-  گردآوری و ثبت نمونه های گویشی از چهارصد روستا در چارچوب طرح ملی «تدوین اطلس گویشی ایران»، زیر نظر سازمان میراث فرهنگی (1385)
- «مقایسه ی روایت نماهای فارسی در داستان های عامیانه و داستان های نوین» (1391)
-  فاز اول و دوم «درآمدی بر تحلیل گفتمان روایی» (1394)
-  بررسی پیش فهم های خواننده ی فارسی زبان در خوانش ادبیات داستانی (در دو فاز، 1398)
-  همکاری در اجرای طرح رویکرد شناختی به مفهوم جهت های دستوری در گویش گیلکی (حوزه ی هنری استان گیلان، و دانشگاه گیلان، 1395)
-  همکاری در اجرای طرح آموزش غیرمستقیم قالب های معنایی برای افزایش توانش نوشتاری دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی (ستاد راهبردی توسعه ی علوم و فناوری های شناختی، و دانشگاه گیلان)

کتاب های تألیفی:
-  شناخت نگری در ادبیات داستانی؛ رویکردی زبان شناختی. (ویراست دوم از کتاب داستان از این قرار بود) تهران: انتشارات سیاهرود. 1394
-  روایت پژوهی درزمانی: سنجش روش های قصه گویی و داستان نویسی در فارسی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی. 1394
-  درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی. تهران: نشر نی.1395
-  رویکرد شناختی به نظام جهت های دستوری در گویش گیلکی. رشت: فرهنگ ایلیا. 1397

جوایز:
-  برگزیده ی هفدهمین جشنواره ی کتاب سال دانشجویی (30/8/1389)
-  شایسته ی تقدیر در دهمین دوره ی جایزه ی جلال در نقد ادبی (16/10/1396)
-  شایسته ی تقدیر در سی وپنجمین دوره ی جایزه ی کتاب سال جمهوری اسلامی (1396)

کتاب های ترجمه شده:
-  از فلسفه به زبان شناسی. تهران: گام نو. 1385
-  نقب هایی به جهان داستان. تهران: رخ داد نو. 1389
-  عناصر بنیادین در نظریه های روایت. تهران: نی. 1393

ویرایش علمی کتاب:
-  ویرایش علمی کتاب روش های تحقیق در زبان شناسی (خردادماه 1394)

مقالات ترجمه ای:
-  “روایت شناسی شناختی” در کتاب دانش نامه ی روایت شناسی. تهران: نشر علم. 1391
-  “معنی شناسی روایت” در کتاب دانش نامه ی نظریه های روایت. تهران: نشر نیلوفر. 1396

مقالات ترویجی/ مروری:
-  “حکایتی میان ماندن و رفتن.” مجله ی فرهنگی بخارا. شماره ی 63. مهر و آبان 1386
-  “دستور زایشی، بازگشتی دیگر به نقطه ی عزیمت.” مجله ی فرهنگی بخارا. شماره ی 63.
-  “آدم های عوضی در چشم اندازی پانورامیک.” مجله ی نقد کتاب ادبیات. شماره ی یک. 1394
-  “یک بام و دوهوایگی سوسور درباره ی گراماتولوژی.” مجله ی نقد کتاب ادبیات. شماره ی 3. 1395
-  “شیوه ی دیالکتیکی ایگلتون درچگونه ادبیات بخوانیم.” مجله ی نقد کتاب ادبیات. شماره ی 5- 4. 1395
-  “نقد همچون سیاست ورزی.” مجله ی نقد کتاب ادبیات. شماره ی 8. زمستان 1395
-  “گرسنگی مفرط به دلیل سیری کاذب.” مجله ی گزارشی- تحلیلی انگار. بهمن ماه 1394
-  “تکیه بر جلالیتِ آل احمد در سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی.” کتاب هفته. سال ششم، هفته ی دوم شهریور 1396

سخنرانی ها و فعالیت های فرهنگی:
-  برگزاری کرسی عرضه و نقد ایده ی علمی تحت عنوان: شرط کفایت تحلیل در نقد ادبی. اسفندماه 1394
-  سخنرانی با عنوان «نقش یادآیندها در پردازش گفتمان روایی» در نخستین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی
-  سخنرانی با عنوان «رویکردی شناختی به مفهوم منظر در زبان فارسی» در هفتمین همایش زبان شناسی ایران
-  سخنرانی با عنوان «مقوله شناسی متن و پایگاه های شناختی آن» در پژوهشگاه علوم انسانی
-  سخنرانی با عنوان «هستی شناسی و ضمیر اول شخص» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-  سخنرانی با عنوان «ادبیات عامیانه ی گیلکی» در سومین نشست علمی تخصصی زبان پژوهان گیلان
-  سخنرانی با عنوان «اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی» در پنجمین نشست زبان پژوهان گیلان
-  سخنرانی با عنوان «پیوند میان علم و داستان» در سمینار «علم و ادبیات» (فرهنگسرای فناوری اطلاعات)
-  سخنرانی با عنوان «شناخت و روایت»، در پژوهشکده ی مطالعات تربیت معلم.
-  سخنرانی با عنوان «طرح چند مسئله درباره ی حدود تصرفات ادبی»، در دومین جلسه از سلسله نشست های خانه ی شعر و ادبیات
-  سخنرانی با عنوان «برنامه ریزی زبان و تعریف هویت ملی در ایران»، در نشست علمی زبان و هویت ملی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-  سخنرانی با عنوان «نقش خواننده ی آرمانی در نقد ادبیات داستانی»، در نخستین همایش نقد متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (30/09/96)
-  سخنرانی با عنوان «ساختارشناسی روایت در سطح گفتمان»، در نشست علمی حلقه ی روایت پژوهی، انجمن نقد ادبی ایران (09/09/96)
-  سخنرانی با عنوان «جلوه هایی از فرهنگ ایرانی در حجره های یک متن: نگاهی به کارکرد رمزگان های فرهنگی در رمان بی کتابی»، دانشگاه استراسبورگ (23/12/96)
-  سخنرانی با عنوان «گزیده خوانی از زیرمتن: بایسته ی برداشت های ادبی از قصه های عامیانه ی فارسی»، دانشگاه اوپسالا (18/03/97)
-  سخنرانی با عنوان «کانونی سازی فرضی»، در نشست علمی حلقه ی روایت پژوهی، انجمن نقد ادبی ایران (15/06/97)
-  سخنرانی با عنوان «کارکرد فیلمنامه: تفهیم یا استفهام؟» در نخستین نشست تخصصی فارسینما، خانه ی سینما (07/11/97)
-  معرفی کتاب روایت پژوهی درزمانی، در نشست تخصصی کتاب خوان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-  معرفی کتاب درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-  نقد مجموعه داستان بوی قیر داغ، در مؤسسه ی مطالعاتی رخداد تازه
-  نقد رمان سگ سالی، در مؤسسه ی بهاران
-  نقد رمان دوشنبه، در مؤسسه ی مطالعاتی رخداد تازه
-  نقد رمان این وصله ها به من می چسبد، در مؤسسه ی مطالعاتی رخداد تازه
-  نقد رمان سرخِ سفید، در مؤسسه ی فرهنگی هنری آپ آرت مان
-  نقد کتاب از اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی، در چهارمین نشست انجمن نقد ادبی
-  نقد کتاب باغ اناری، در پنجمین نشست نقد کتاب، حوزه ی هنری استان کرمان
-  نقد کتاب بررسی ساخت فعل در تاتی، تالشی و گیلکی، در نخستین نشست علمی تخصصی زبان پژوهان گیلان
-  نقد کتاب چگونه ادبیات بخوانیم، در سرای اهل قلم
-  نقد کتاب قدسیت و ساختار، در پژوهشگاه علوم انسانی
-  نقد کتاب زبان شناسی ترانه، در بنیاد ملی شعر و ادبیات داستانی (17/02/1396)
-  نقد کتاب رتوریک: از نظریه تا نقد، در بنیاد ملی شعر و ادبیات داستانی (19/06/97)
-  نقد کتاب سبک شناسی کاربردی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (13/08/98)
-  نقد کرسی ترویجی روایت شناسی: الگوی نظری و عملی برای بررسی قصص قرآنی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (17/10/98)

همکاری با نهادهای علمی:
-  همکاری با دوره های نوزدهم و بیست وهشتم از جایزه ی کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (1390 و 1393)
-  همکاری با دوره ی سی ام از جایزه ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1391)
-  همکاری با سی وششمین دوره ی از جایزه ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1397)
-  طراحی سؤالات کارشناسی ارشد زبان شناسی برای سازمان سنجش آموزش کشور (1394)
-  طراحی سؤالات دکتری زبان شناسی برای سازمان سنجش آموزش کشور (1394)
-  طراحی سؤالات دکتری زبان شناسی برای سازمان سنجش آموزش کشور (1395)
-  عضویت در کمیته ی علمی هفته ی پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی (1394)
-  عضویت در کمیته ی اجرایی هفته ی پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی (1394)
-  عضویت در هیئت علمی سومین همایش نقد ادبیوداوری هشت عنوان از مقالات ارسالی برای این همایش (1393)
-  عضویت در کمیته علمی اولین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی و ترجمه (آذرماه 1390)
-  عضویت در هیئت داوران هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (شهریورماه 1391)
-  عضویت در هیئت داوران هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (شهریورماه 1392)
-  عضویت در هیئت داوران نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (شهریورماه 1393)
-  عضویت در هیئت داوران هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی (بهمن ماه 1394)
-  عضویت در انجمن نقد ادبی ایران (از 1394)
-  معاونت در مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی از مهرماه (1394)
-  عضویت در شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه (1396)
-  عضویت در کمیته ی علمی نخستین جشنواره ی قدردانی از پایان نامه های برتر علوم انسانی در زمینه ی تولید (1396)
-  مدیریت گروه زبان شناسی نظری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396)

همایش ها:
-  ارائه و چاپ مقاله ای با عنوان “نقش زبان شناسی شناختی در فرهنگ نگاری.” مجموعه مقالات نخستین همایش فرهنگ نگاری دهخدا (مهرماه 1390)
-  ارائه و چاپ مقاله ای با عنوان“پیامدهای بازی با دستگاه نشانه پرداز زبان” مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی (شهریورماه 1392)
-  ارائه و چاپ مقاله ای با عنوان “شگردهای داستان سرایی در ادب معاصر فارسی.” مجموعه مقاله های نخستین همایش ایران شناسی فرانسه (اسفندماه 1393)
-  ارائه ی مقاله ی “نقش خواننده ی آرمانی در نقد ادبیات داستانی.”جشنواره ی ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، (آذرماه 1396)

عضویت در هیات داوری مجله های علمی پژوهشی:
-  داوری ده ها عنوان مقاله برای مجلات علمی پژوهشی زبان شناخت (پژوهشگاه علوم انسانی)، ادب پژوهی (دانشگاه گیلان)، نقد و نظریه ی ادبی (دانشگاه گیلان)، زبان پژوهی (دانشگاه الزهرا)، زبان و زبان شناسی (انجمن زبان شناسی ایران)، کهن نامه ی ادب فارسی (پژوهشگاه علوم انسانی)، پژوهشنامه ی زبان و ادب فارسی (دانشگاه اصفهان)، پژوهشنامه ی انتقادی (پژوهشگاه علوم انسانی)، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (پژوهشگاه علوم انسانی)، پژوهش نامه ی زنان (پژوهشگاه علوم انسانی)، مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه تهران)، نگارش و پژوهش کتاب های دانشگاهی (سازمان سمت)، نقد ادبی (دانشگاه تربیت مدرس)، روایت شناسی (دانشگاه تربیت مدرس)، جستارهای زبانی (دانشگاه تربیت مدرس)، فرهنگ و ادبیات عامه (دانشگاه تربیت مدرس)

همکاری در پایان نامه های دانشجویی:
-  راهنمایی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسی دامنه ی خوانش پذیری متن (17/6/1393)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  راهنمایی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان سبک شناسی تطبیقی حکایت های تفسیر سوره ی یوسف با داستان های کشف الاسرار: پژوهشی در چارچوب فرانقش متنی (مهرماه 1394)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  راهنمایی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوانتحلیل انتقادی غزل معاصر فارسی با تمرکز بر برخی اشعار براهنی، موسوی و اختصاری(29/06/1396)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  مشاوره ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نقش نماهای گفتمان زبان فارسی در دو متن روایی تاریخ بیهقی و داستان های هوشنگ گلشیری (16/2/1394)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  مشاوره ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان مقایسه ی زمان بندی رویدادهای داستان در روایت های ادبی و سینمایی(22/12/1395)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  مشاوره ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ساختار روایی در قصه های سغدی (8/7/1392)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  مشاوره ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان آواشناسی و صرف فعل در گویش کیلانی (16/6/1395)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  مشاوره ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان نشانه شناسی عنوان در موسوعه ی جبران خلیل جبران (20/02/1396)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  مشاوره ی رساله ی دکتری با عنوان روایت شناسی چالشی: تحلیل نشانه معناشناختی نظام های گفتمانی گلستان سعدی (05/06/1398)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  مشاوره ی رساله ی دکتری با عنوان «تحلیل انتقادی استعاره در گفتمان انتخابات» (15/12/1397)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  داوری پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل گفتمان سوانح العشاق و عبهرالعاشقین (18/12/1392)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  داوری پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل اوستا (اشتودگاه، یسن 46) بر مبنای دستور نقش گرای نظام بنیاد(22/7/1394)، پژوهشگاه علوم انسانی
-  داوری پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ظرفیت های فانتزی در متون کهن فارسی (4/11/1394)، دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد ایران شناسی
-  داوری رساله ی دکتری با عنوان بررسی زاویه ی دید در پنج داستان کوتاه فارسی (14/11/1394)، دانشگاه پیام نور
-  داوری رساله ی دکتری با عنوان تحلیل عناصر بنیادین روایت در ادبیات داستانی دهه ی هشتاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-  داوری رساله ی دکتری با عنوان بررسی ساختار روایت در آثار نظامی گنجوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کارگاه ها:
-  تدریس در کارگاه تخصصی آشنایی با مبانی روایت پژوهی، در پژوهشگاه علوم انسانی (شش جلسه از 11 آذرماه تا 16 دی ماه 1393)
-  برگزاری کارگاهی یک روزه به تاریخ 13/05/96 و با عنوان تحلیل ساختاری ادبیات داستانی، در قم، انجمن داستان جمعه