دکترمهشید میرفخرایی

تعداد بازدید:۹۳۴۷

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
   
 

 

مشخصات فردی
نام مهشید
نام خانوادگی میرفخرایی
سمت عضو هیات علمی
مرتبه استاد پایه 31
آشنایی با زبان ها انگلیسی (خوب)، فرانسه و آلمانی (متوسط)
مدارک تحصیلی
 • دکتری: فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی: زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه
سوابق پژوهشی
 • مترجم زبان انگلیسی، سازمان زمین شناسی کشور (1354- 1348)
 • عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان ایران،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از 1354 تاکنون)
 • عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان ایران (از فروردین 1378 به بعد)
 • عضو گروه زبان‌شناسی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان ایران (از 1389)
 • همکاری با بنیاد حکمت اسلامی صدرا (از 1389 به بعد)
 • همکاری با مراکز علمی دایره‌المعارفها: دائره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه ادب فارسی
 • عضو هیأت تحریریه مجله نامه پارسی (تا 1387)
 • عضو هیأت تحریریه مجله باژ، نشریه فرهنگسرای فردوسی، مشهد
سوابق آموزشی
 • تدریس فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشکده بنیاد فرهنگ، کارشناسی ارشد
 • تدریس زبانهای اوستایی، فارسی میانه ترفانی، ‌دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکتری
 • تدریس زبانهای اوستایی، فارسی میانه ترفانی، پهلوی، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد
 • تدریس زبانهای اوستایی، فارسی میانه ترفانی، پهلوی، ختنی، پژوهشگاه علوم انسانی، کارشناسی ارشد، دکتری
 • تدریس زبانهای اوستایی، پهلوی، ختنی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد، دکتری
فرصت مطالعاتی
 • گذراندن یک دوره تکمیلی درباره زبان ختنی در دانشگاه هامبورگ (1358-1357)
سوابق اجرایی – آموزشی
 • مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی (1357-1371)
کتاب های منتشر شده
 • روایت پهلوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1390
 • اصل خلاء یا تهیگی بنابرآموزه بودا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1388
 • درآمدی بر زبان ختنی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1383
 • فرشته روشنی، مانی و آموزه‌های او: انتشارات ققنوس، تهران، 1383
 • بررسی هفت‌ها: انتشارات فروهر، تهران، 1382
 • بررسی بغان یسن: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382
 • بررسی هادخت نسک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چاپ اول 1371، چاپ دوم 1386
 • فرهنگ کوچک زبان پهلوی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،چاپ اول 1372،چاپ دوم 1379،چاپ سوم 1383،چاپ چهارم1388
 • روایت پهلوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1367
 • آفرینش در ادیان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1366
طرح در دست اجرا
 • بررسی دینکرد ششم
مقالات منتشر شده
 • «زندگی و مرگ در آیین بودا» (بنابر یک قطعه به زبان ختنی»، فصلنامه پژوهشی ـ آموزشی پازند، بهار و تابستان 1389، صص 103-118
 • کاربرد نادری از مصدر «خوستن (xwastan) در زبان پهلوی»، در «چون من در این دیار، جشن‌نامه استاد دکتر رضا اترابی‌نژاد، انتشارات سخن – قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389، صص 159- 163
 • «درباره یک واژه فارسی میانه»، در «تا به خورشید به پرواز برم»، یادنامه دکتر حمید محامدی، کتاب روشن، 1389، صص 312، 314
 • «خرد بهتر از هر چه ایزدت داد»، فصلنامه پاژ، ویژه‌نامه فردوسی، صص 7-8،سال 2، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1388 (انتشار 1389) ،صص 7-19
 • «درباره چند اصطلاح فارسی میانه»، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 19، دوره60، 1389
 • مدخل «روایت پهلوی»، در دانشنامه زبان و ادب (403ـ 404) فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • «سبب زمین لرزه به باور ایرانیان باستان»، آفتابی در میان سایه‌ای، جشن‌نامه‌ی استاد دکتر بهمن سرکاراتی، به کوشش دکتر علیرضا مظفری ـ دکتر سجاد آیدنلو، نشر قطره، 1387، صص 437 ـ 443
 • «زال زر و دستان سام»، فصلنامه پاژ، ویژه‌نامه پاژ (زادگاه فردوسی) ، سال اول، شماره اول، بهار 1387، صص 53 ـ 41
 • «گاهشماری دوازده حیوانی در متنی به زبان ختنی»، جرعه برخاک، یادنامه استاد دکتر یحیی ماهیار نوابی، مجموعه پژوهش‌های ایران باستان، به کوشش محمود جعفری دهقی، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1387، صص 119-128
 • «ارکان گاهشماری و تقسیمات آن در زبان ختنی»، ارج‌نامه صادق کیا، زندگی، آثار، جستارهای متن- پژوهی، به کوشش عسگر بهرامی، میراث مکتوب، تابستان 1387، صص 233 ـ 241
 • «این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا»، ویژه مولانا جلال الدین بلخی، فصلنامه فرهنگ، سال بیستم، شماره‌های سوم و چهارم پیاپی 63 و 64، پاییز و زمستان 1386، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 691-697
 • «بررسی ریشه شناختی واژه? دستان و کاربرد های آن»،شاهنامه پژوهی،دفتر نخست،انتشارات فرهنگسرای فردوسی،بهار 1385،صص 247-254
 • «سروش غیب»، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، دوره سوم، شماره دوم، تابستان 1384، صص 55- 58
 • «سپندمد گاه و بی مرگان مقدس»، یشت فرزانگی، جشن‌نامه دکتر محسن ابوالقاسمی، به اهتمام سیروس نصرالله زاده و عسگر بهرامی، چاپ اول، 1384
 • انتشارات هرمس (با همکاری شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی) ، صص 483-494
 • «تمثیل‌ پیل‌ و خانه‌ تاریک‌ و خرد همه‌ آگاه‌ در شعری‌ به‌ زبان‌ ختنی»‌، نامه‌ پارسی‌، سال‌دهم‌، شماره‌ اول‌، بهار 1384، صص‌ 3 - 12
 • «زمان حال و گذشته در جریان در زبان ختنی و گویش بخارایی»، نامه پارسی، سال نهم، شماره دوم، تابستان 1383، صص 6-15
 • «فصل‌ 51 و 52 از کتاب‌ دادستان‌ دینی»‌، نامه‌ پارسی‌، سال‌ هفتم‌، شماره‌ چهارم‌، زمستان‌ 81، صص‌ 69-72
 • «در باره‌ یک‌ واژه‌ فارسی‌ میانه»‌، نامه‌ پارسی‌، سال‌ هفتم‌، شماره‌ اول‌، بهار 1381، صص‌22-19
 • «گرنشیند فرشته‌ای‌ با دیو»، سروش‌ پیر مغان‌، یادنامه‌ جمشید سروشیان‌، تهران‌، انتشارات‌ ثریا، 1381، صص‌ 381-384
 • «هنر و اساطیر زردشتی»‌، کتاب‌ ماه‌ هنر، مرداد و شهریور 1380، صص‌ 34-41
 • « سرنوشت‌ روان‌ پس‌ از مرگ »‌ ارج‌ نامه ایرج‌ شهریاری‌، به‌ خواستاری‌ و اشراف‌ پرویز رجبی‌، به‌ کوشش‌ محسن‌ باقرّزاده‌، نشر توس‌ تهران‌، زمستان‌ 1380 ؛ صص 442-444
 • «ایرانویج‌، شهر آزادگان»‌، ز دفتر نوشته‌ گه‌ باستان‌ (در باره‌ تناور درخت‌ دانای‌ توس‌)، مجموعه‌ مقاله‌ به‌ کوشش‌ گروه‌رجال‌ و مفاخر فرهنگی‌ مرکز خراسان‌شناسی، مشهد، اردیبهشت‌ ماه‌ 79 (روز بزرگداشت‌ فردوسی‌)، صص 217-223
 • «آفرینش‌ در آیین‌ مانی»‌، یادنامه‌ استاد احمد احمدی‌ بیرجندی‌، از شمار دو چشم‌. . . به‌ کوشش‌ مرکز خراسان‌شناسی‌، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، چاپ‌ اول‌ 1377، صص‌234 - 321
 • «در باره‌ دو واژه‌ اوستایی‌» مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌انسانی‌، دانشگاه‌ فردوسی‌مشهد، شماره‌ سوم‌ و چهارم‌، سال‌ سی‌ام‌، شماره‌ مسلسل‌ 118 - 19، پاییز و زمستان‌ 1376 هجری‌شمسی‌، تاریخ‌ انتشار این‌ شماره‌ پاییز 1375، صص‌ 379-384
 • «قسمت‌ و کنش‌،بخت‌ و سپهر»،جشن‌نامه‌ استاد ذبیح‌الله‌ صفا،به‌ کوشش‌ دکتر سید محمد ترابی‌، نشر شهاب‌، پاییز 1377،تهران،صص 268-276
 • «در باره‌ سه‌ واژه‌ فارسی‌ میانه‌ (پهلوی‌)»، یادنامه‌ مفاخر کرمان‌، شاه‌ شجاع‌ کرمانی‌، زیر نظر دکترجوادبرومند سعید، به‌ کوشش‌ داریوش‌ کاظمی‌، انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌، شماره‌ 179، تهران‌، 1376، صص‌ 339-343
 • «آفرینش‌ در دین‌ زردشتی‌ بر پایه‌ متنهای‌ دینی‌»، بیرشک‌نامه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌دانشگاه‌شهید بهشتی‌، 277، تهران‌، 1377، صص‌ 443-451
 • «توبه‌ و رستگاری‌»، یادبهار، مجموعه‌ مقالات‌، چاپ‌ اول‌، زمستان‌ 1376، نشرآگه‌، صص‌413-423
 • «مهر و خویشکاریهای‌ او در یزدان‌شناسی‌ مانوی‌» چیستا، سال‌ پانزدهم‌، شماره‌4 - 5، 145 - 144 دی‌ و بهمن‌ 1376، صص‌ 295-299
 • «پاداش‌ نیکوکاران‌ و پادافراه‌ بدکاران‌»، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ مشهد سال‌ 29، شماره‌ اول‌ و دوم‌ بهار و تابستان‌ 1375، صص‌ 161-166
 • «در باره‌ چند واژه‌ فارسی‌ میانه‌»، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ مشهد، سال‌ 28، شماره‌ سوم‌ وچهارم‌، پاییز و زمستان‌ 1374، صص‌ 333-336
 • «پیشینه‌ تاریخی‌خراسان»‌ در «خبرنامه‌ مرکز خراسان‌شناسی‌» شماره‌ اول‌، تیرماه‌ 1376، صص13-16
 • «دو نامه‌ از زبان‌ پارتی‌» چیستا، سال‌14 شماره‌های‌ 8 و 9 اردیبهشت‌ و خرداد 1376 صص13-16
 • «زبان‌شناسی‌ تاریخی‌» (نقد و معرفی‌ کتاب‌) » فرهنگ‌، شماره‌7، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1375
 • «شعر در ایران‌ باستان‌» (معرفی‌ کتاب‌) ، جهان‌ کتاب، شماره‌ 20 و 21، شهریور 1375
 • «روان‌ در سه‌ شب‌ پس‌ از مرگ‌»، فروهر، شماره‌ 5 - 6، مرداد و شهریور 1375، صص 21-19
 • «روان‌ در سه‌ شب‌ پس‌ از مرگ‌»، فروهر، شماره‌ 5 - 6، مرداد و شهریور 1375، صص 21-19
 • «گویش‌ لری‌»، کویر، نشریه‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، بیرجند، شماره‌1
 • «بلخ‌ باستانی‌»، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ مشهد، شماره‌ سوم‌ و چهارم‌، سال‌ 26 پاییز و زمستان‌1372، صص 860-851
 • «گردونه‌های‌ آیین‌ بودا»، فرهنگ‌، شماره‌ هفدهم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1375
 • «رنج‌ جهانی‌درآیین‌ بودا، سرودی‌ به‌ زبان‌ ختنی‌»، فرهنگ‌ کتاب‌ سیزدهم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌، زمستان ‌ 1371، صص237-217
 • «چرا بدی‌ به‌ نیکان‌ بیش‌ از بدان‌ می‌رسد»، نامگانی‌ استاد علی‌ سامی‌، شیراز، 1370، صص‌309 - 305
 • «مقدمه‌ای‌ در باره‌ نظریه‌ یوگاها»، مجله‌ چیستا، سال‌8، شماره‌3، آذر 1369، صص‌ 373 -369
 • «اسطوره‌ کاووس‌ درگذر زمان‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ هفتم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات و تحقیقات فرهنگی‌، پاییز 1369، صص‌ 215 - 197
 • «هدف‌ آفرینش‌ بنابر پرسش‌ ششم‌ (6) متن‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ششم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌، بهار1369، صص‌ 67 - 63
 • «قطعه‌ شعری‌ به‌ زبان‌ ختنی‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ اول‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌، پاییز 1366، صص‌ 229 - 219
 • «پرسش‌ 31 از متن‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌» مجله‌ چیستا، سال‌ 4، شماره‌ 4، آذر 1365، صص‌ 264 - 262
 • «پرسش‌ 30 از متن‌ پهلوی‌ دادستان‌ دینی‌»، مجله‌ چیستا، سال‌3، شماره‌4، دیماه‌ 1364، صص‌248- 245
 • «آوانویسی‌ و برگردان‌ فارسی‌ پرسش‌ 39 از کتاب‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌»،مجله‌ فروهر،سال‌1،شماره‌2 و 3،بهمن‌ و اسفند 1363،صص‌89 - 86
 • «روایتی‌ از اسطوره‌ آفرینش‌ در ایران‌»، مجله‌ چیستا، سال‌ 3، شماره‌2، مهر 1364، صص‌141 - 136
 • «آوانویسی‌ و برگردان‌ فارسی‌ پرسش‌ 22 از کتاب‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌»، مجله‌ فروهر، ال‌، شماره‌1، صص‌ 43 - 40
 • «آفرینش‌ از دیدگاه‌ کتاب‌ روایت‌ پهلوی‌»، مجله‌ فروهر، سال‌، شماره‌6 و 7، آبان‌ و آذر1362، صص‌ 626 - 622
 • «باورهای‌ کهن‌»، مجله‌ چیستا، سال‌ 2، شماره‌ 5، دیماه‌ 1361، صص‌ 580 - 574
 • «آیینهای‌ کهن‌ ایرانی‌»، مجله‌ چیستا، سال‌ 2، شماره‌ 3، آبان‌ 1361، صص‌ 292 - 290
 • «گناه‌ و تاوان‌ آن‌ در نوشته‌های‌ پهلوی‌»، پژوهشنامه‌ فرهنگستان‌ زبان‌ ایران‌، سال‌ 1، شماره‌2، آبان‌ 2536 صص‌ 136 - 125
 • «در باره‌ pi?a اوستایی‌ و pim فارسی‌ میانه‌»، مجله‌ سخن‌، دوره‌ ششم‌، تیرماه‌ 1354، صص‌ 594- 590
سخنرانی ها
 • درباره فرهنگ ایران باستان، ‌کتاب ماه هنر، 1384، تهران
 • زال زر و دستان سام، همایش حکمت فردوسی، اردیبهشت 1386 مشهد
 • اهوره مزدا و حکمت مزدایی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1387، تهران
پایان نامه ‌ها
کارشناسی ارشد- راهنما
 • 1372 فضل‌الله پاکزاد ، درباره زبان ختنی
 • 1374 حمیدرضا صدر رضایی ، بررسی یسن 65
 • 1377 سیروس نصرالله زاده ، بررسی یسن 68 (اوستا – زند)
 • 1377 کامروز خسروی ، بررسی متن گزارش گمان شکن
 • 1378 محمدرضا خسروی ، یسن 16 و زند آن
 • 1378 زهره برادران حسینی ، بررسی وندها در آبان یشت
 • 1379 بهمن مرادیان ، بررسی یسن پنجاه و سه (اوستا- زند
 • 1380 عاطفه فرقدان ، بررسی یسن 17 (اوستا-زند)
 • 1381 فاطمه جهان پور ، تقابل واژه های اهورایی و اهریمنی در گستره اوستا
 • 1381 صدیقه علیزاده ، بررسی مقابله‌ای نظام آوایی فارسی میانه و فارسی معاصر
 • 1381 فرخنده سلطانیه ، بررسی وندها در فروردین یشت
 • 1381 گیتا اتفاق ، بررسی یسن 12
 • 1382 حسین شیخ بستان آباد ، تراژدی سه گانه رستم و اسفندیار، رستم و شغاد و داستان پادشاهی بهمن
 • 1385 فرح رستمی گوهری ، بررسی ویژگی‌های ایزدارویسور اناهید و ایزداشی و جایگاه هر یک در ایران باستان
 • 1385 سمرا آذرنوش ، اردیشت (حرف نویسی، برگردان فارسی، واژه‌نامه و یادداشت‌ها)
 • 1388 مجید طامه ، بررسی درواسپ یشت
 • 1388 سلمان علی یاری ، بررسی رام یشت
 • 1388 سمیرا طیبی ، بررسی اردیبهشت یشت
 • 1388 سمیه احمدی ، بررسی کرده 11 ویسپرد
کارشناسی ارشد- مشاور
 • 1371 خسرو قلیزاده ، وندهای فارسی میانه براساس کتاب گزیده های زاداسپرم
 • 1374 محمدرضا ارشاد ، جستاری در سنگ نبشته‌های پهلوی
 • 1375 کیانوش سید حسینی ، بررسی پیشوندها و پسوندها در کارنامه اردشیر بابکان
 • 1375 ابوالفضل خطیبی ، بررسی آثار اسدی توسی و ارتباط آن با فرهنگ و زبانهای باستانی
 • 1376 پدرام اسکویی ، یادگار جاسبی
 • 1381 آزاده حیدرپور ، تجلی بخت و تقدیر در زندگی پهلوانان شاهنامه
 • 1381 یلدا شکوهی ، آوانویسی و ترجمه پرسش‌های 88 تا 92 متن پهلوی دادستان دینی
 • 1385 محمد اسدیان ، عناصر کهن ایرانی در فرهنگ مردم لرستان
 • 1381 سید عباس آل طیب ، بررسی صرفی و نحوی ضمیرها و افعال در فصلهای 34 و 35 وزیدگیهای زاداسپرم
 • 1389 فاطمه موسوی ، بررسی عناصر داستانی در متون فارسی میانه
دکتری - مشاور
 • بررسی ساختاری و مفهومی بهگودگیتا مهدی علایی 1387
دانشگاه تهران مشاور - دکتری
 • بررسی ویسپرد اوستا –گلنار قلعه خانی – 1373
 • سروش درون (بررسی یسنا 8-3) –فاطمه جدلی- 1379
راهنما - کارشناسی ارشد
 • بررسی یسن 19 همراه با متن زند- کارشناسی ارشد – مسعود گلستان حبیبی – 1371
 • بررسی یسن‌های 20 و 21 - کارشناسی ارشد – حمزه ساجدی صبا-1371
 • ترجمه زند خرده اوستا – کارشناسی ارشد – حاجی بابا عارفی-1371
 • واژه‌های اوستایی، پارسی باستان و پهلوی در گویش کردی- کارشناسی ارشد – علی داراب بیگی-1371
 • عیسی در مانویت- کارشناسی ارشد – مهرنوش کیا-1371
 • بررسی رشن یشت اوستا- کارشناسی ارشد- مرضیه منصوری زاده- 1375
داوری رساله‌های دکتری
 • واژه‌نامه پهلوی، زند، سعید عریان، 1371
 • بررسی فصل اول پنجه تنتره، حسن رضایی باغ بیدی، 1374
 • بررسی فروردین یشت، چنگیز مولایی، 1377
 • پازند، آژیده شبگرد مقدم، 1378
 • واژه‌سازی در متن‌های فارسی میانه، یدالله منصوری، 1381
 • بررسی یسن‌های 34-30 (اوستا- زند) ، معصومه باقری، 1385
 • پزشکی به روایت کتابهای سوم و هشتم دینکرد، نرجس بانوصبوری، 1385
 • ترکیبات در زبان اوستایی، آذین ازدجینی، 1387
 • تحول مفاهیم گاهانی در ادبیات زردشتی، محسن قائم مقامی، 1387دانشگاه شهید بهشتی
 • تحلیل ساختاری و واژگانی تیشتر یشت- کارشناسی ارشد- فاطمه حائری، 1384دانشگاه آزاد اسلامی
راهنما- دکتری
 • بررسی‌های 27-22) یسنا (اوستا- زند) - محمدتقی فاضلی – 1378
 • بررسی سپندمدگاه – فرنگیس درویشی- 1382
 • دادستان دینی (پرسش‌های 80-60) _ هایده صیرفی- 1382
 • بررسی انواع فعل در چهار متن فارسی میانه- روشنک آذری- 1384
 • مضامین حماسی در متن‌های ایران باستان و مقایسه آن با شاهنامه - ژیلا ده بزرگی- 1386
 • بررسی متن ختنی زمبسته (100 بیت از فصل 2) – مهدی کارگر – 1387
 • بررسی موضوع خلأ یا تهیگی بنابر فصلهای هفتم و هشتم متن ختنی زمبسته – فریبا شریفیان – 1388
مشاور- دکتری
 • بررسی ویسپ یشت- تاج‌نما گویری- 1377
 • بررسی پرسش‌های اول تا بیستم دادستان دینیگ- محمد حسن دوست- 1378
 • بررسی هوخشتره گاه (یسن) - روزبه دهگان- 1380
 • اسناد سغدی هند علیای پاکستان، ویدا نداف، 1382
 • مقابله و مقایسه متن اوستایی- زند- سنسکریت یسن 44- رستم وحیدی - 1383
 • پیشدادیان و کیانیان در متون باستانی- مرتضی تهامی- 1386
راهنما- کارشناسی ارشد
 • بررسی سروش یشت سرشب- روشنک آذری – 1374
 • بررسی برسم یشت- نسرین توکلی- 1375
 • بررسی درون سروش – شهلا جعفری- 1375
 • بررسی نوع و نقش افعال در ارداویرافنامه – یونس وحدتی هلان- 1375
 • بررسی یسن 65، وستا و زند آن، فرنگیس درویشی- 1376
 • بررسی یسن 29 اوستا – سیما حق نظری- 1376
 • ایزد بانوان در اساطیر ایران – معصومه قاسمی- 1377
 • جاودانان در اساطیر ایران – بهروز سروش نیا- 1380
 • بررسی یسن 62- معصومه امیری - 1380
 • ررسی وندها در وندیداد2و 3- مژگان کریمی ایوانکی- 1381
 • راستی و دروغ در ایران باستان – فرانک عینی- 1382
 • آب و آبیاری در ایران باستان- آتوسا احمدی- 1384
 • بررسی یسن 10 (از هوم یشت) - محمد رضا رضایی- 1385
 • ایرانشناسان ارمنی و بررسی آثار ایشان- آناهیتا یحیی– 1385
 • فریدون در فرهنگ اساطیری ایرانی- نازیلا خرمی- 1385
 • بررسی تحلیلی اسطوره‌های کهن و اسطوره‌های نو در شعر شاملو – احسان مرادی کوچی- 1386
 • بررسی یسن 11 (اوستا – زند) – سید علی محمدی- 1386
 • دعای فرورانه (اوستا – زند) فاطمه سیدی- 1386
 • بررسی دستوری زند بهمن یسن – مهسا ثاقب تهرانی- 1386
 • آفرین پیامبر زرتشت (اوستا-زند) پریسا وطن دوست- 1387
 • زناشویی در میان زرتشتیان ایران از زمان ساسانیان تا امروز – عباسعلی خیرخواه- 1387
 • بررسی خورشید نیایش- سارا عباسی- 1387
 • «بررسی دین یشت» شهرزاد صالحی، 1389
 • «بررسی هفت تن یشت»، مهدی طایفه، 1389
مشاور- کارشناسی ارشد
 • بررسی تطبیقی مفهوم رستاخیز در آیین‌های ایران باستان- رضا صدیقی- 1373
 • بررسی تعلیم و تربیت در ایران در دوره های باستان و میانه – فرهاد افتخارزاده- 1373
 • بررسی یسن 71- محمد حسین ثقفی-1373
 • بررسی وندها در ارداویرافنامه – احمد عابدپور- 1375
 • مرغان در ادبیات ایران باستان- سپیده ساعتی- 1375
 • ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دوره باستان تا دوره نو- علیرضا محمدی- 1375
 • بررسی متن اوستایی یسن 60 و زند آن – محمد حسین شریعت- 1376
 • واژه سازی در اندرزهای پهلوی، سید محسن قائم مقامی، 1376
 • ساخت نام در زند بهمن یسن- علی اصغر نقابی- 1377
 • بررسی دستوری چند اندرزنامه ‌های پهلوی- ماندانا ظرافت- 1379
 • بازتاب آیین‌های باستانی در منظومه ویس و رامین- فاطمه کاکاوند- 1382
 • ایران و انیران- فاطمه اروجلو- 1382
 • بررسی یسن 15و 16 (اوستا-زند) - افشین شهرابی- 1383
 • بررسی دستوری چهار فصل اول گزیده‌های زاداسپرم- فرشید امینی- 1385
 • نام‌های اهوره مزدا در اوستا- مینا سلیمی- 1386
 • بررسی آفرینگان گاهنبار- نیوشا شهنواز- 1387
 • بررسی آفرینگان گاهان – افسانه شکاری یمین - 1387
داوری رساله‌های دکتری
 • آیین بودا در آسیای میانه و ایران براساس متن‌های بودایی- شهناز شاهنده- 1374
 • تاریخ نهادها و تشکیلات دینی مانویان براساس متن‌های سغدی- امید ملاک بهبهانی- 1374
 • اسفندیار و رویین تنی- آمنه طاهری عبدوند- 1374
 • واژه‌نامه زند خرده اوستا- فیروزه قندهاری- 1375
 • اخبار تاریخی در چند متن سغدی مسیحی- نظام الدین کامیاب- 1375
 • مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه، منابع بازمانده از زبان پهلوی- داریوش اکبرزاده - 1378
 • گویش سدهی – مهدی اسماعیلی- 1379
 • بررسی ایینهای ایران باستان بر پایه متن‌های فارسی میانه- ناهید توسلی- 1380
 • زبور سغدی و سنجش آن با زبور پهلوی اشکانی- سید محسن میرزا زاده -1383
 • بهمن بزرگ در متن های پهلوی اشکانی – پریسا درخشان مقدم- 1383