دکتر امید ملاک بهبهانی

تعداد بازدید:۹۵۸۳

  رزومه در سیماپ
    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 
 
 
مشخصات فردی
نام امید
نام خانوادگی ملاک بهبهانی
مدرک تحصیلی دکتری
تخصص فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
سمت عضو هیأت علمی
مرتبهء علمی دانشیار (پایه ۲۴)
حوزه و محل          خدمت         گروه پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سوابق کار گروهی
 • 1364-1365 همکاری (قرارداد حق التحقیق) با گروه علوم اجتماعی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در زمینه ترجمه متون تاریخ ادیان به زبان آلمانی
 • 1367-1371همکاری با طرح « برابر های فارسی فرهنگ علمی و فنی مک گراهیل»،در زمینه معادل یابی آلمانی برای اصطلاحات انگلیسی
طرح های پژوهشی
1371 تا کنون:
 • «تاریخ نهادها و تشکیلات دینی مانویان بر اساس متن های سغدی»
 • «زبان های ایرانی میانه»
 • «بازیابی و بررسی مفاهیم و اصطلاحات زردشتی در متون مانوی»
 • «بررسی سنگ نبشته سه زبانه شاپور یکم در کعبه زردشت»
 • «ترجمه گزینه متون مانوی از زبانهای فارسی میانه و پارتی (پهلوی اشکانی) همراه با یادداشت‌های توضیحی و واژه نامه»
 • «فرهنگ افعال فارسی میانه و پارتی(پهلوی اشکانیِ ) تُرفانی، همراه با شاهد مثال».
آثار چاپ شده
کتاب
 • بررسی ادبیات مانوی، با همکاری ابوالحسن تهامی، انتشارات بندهش، تهران 1384. این کتاب ترجمه ای است از:
 •                           Boyce, Mary, A Reader in Manichaean Middle-Persian and Parthian (Acta Iranica9), Bibliothèque Pahlavi, Téhéran- Liège1975.
 • در شناخت آیین مانی، بندهش، تهران 1384
 • فهرست واژگان ادبیات مانوی، با همکاری ابوالحسن تهامی، بندهش، تهران 1386. این کتاب ترجمه ای است از:   
 •                      Boyce, Mary, A Word-List in Manichaean Middle-Persian and Parthian, Bibliothèque Pahlavi (Acta Iranica9a), Téhéran- Liège1978.
مقاله
 • 1369: «گرز گاوسر در ایران پیش از اسلام» ( ترجمه از زبان انگلیسی، کتاب فرهنگ، شماره هفتم (ویژه هزاره شاهنامه فردوسی)، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ص ص 381-402
 • اسفند 1369و فروردین 1370 « زندگی مانی و سیر گسترش مانویت»، چیستا، س هشتم، ش76 و77، ص ص762-773
 • 1371:« تصویری نادیده از مانی» ( ترجمه از آلمانی)، فرهنگ (ویژه زبان شناسی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ش13، ص ص97 -.102
 • 1374:« از کوره راه تاریخ تا باغهای روشنایی» (نقد کتاب)، جهان کتاب ، س اول، ش 24، ص 7
 • 1375:« بازنگری جایگاه مهر در یزدان شناسی مانوی» (ترجمه از انگلیسی)، فرهنگ (ویژه زبان شناسی) ، س نهم، ش 17، ص ص 201-220
 • 1376: « واژه عالمانه بوی، گواهی دیگر بر نفوذ باورهای زردشتی در آیین مانی» ، یاد بهار ( یادنامه استاد مهرداد بهار)، ص ص 99-111
 • 1379) الف: « مانی در شاهنامه فردوسی»، فرهنگ(ویژه ادبیات فارسی) ، س یازدهم، ش 25، ص ص 155-171
 • 1379) ب: « شاپورگان» ( معرفی کتاب)، جهان کتاب، س پنجم، ش 107 و108، ص26
 • 1380: « پیشوای ارتداد یا فرشته روشنی» ( نقد کتاب)، جهان کتاب، س ششم، ش 133و 134، ص 24 و 25
 • 1381) الف: « کشف متون ایرانی در تورفان چین»، مجله مطالعات ایرانی، (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان)،س اول،ش 2،ص ص71-81
 • معرفی کتاب The Spirit of Wisdome [Mēnōg I Xrad], Essays in Memory of Ahmad Tafazzoli , ed. by Touraj Daryaee, Mahmoud Omidsalar, 2004 Costa Messa, CA, Mazda Pupblishers, 248pp. چاپ شده به زبان فارسی1383 در: جهان کتاب ، س نهم، ش 7، ص 26.
 • 1381) ب: « تجلی عرفان مانوی در غزلی از حافظ»، یادنامه استاد پیتر آسموسن ، (کپنهاگ)، ص ص 53-60
 • 1382) الف: (مقاله ی علمی - پژوهشی): « واژه سغدی اِوِدنه، و رابطه آن با آیین و آیینه در فارسی»، نامه فرهنگستان(فصلنامه فرهنگستان زبان وادب ایران)،دوره ششم، ش1،ص ص184-192
 • 1382) ب: « روح زنده کیست؟»، ، مجله مطالعات ایرانی ، (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان) ، س دوم، ش 4، ص ص 43-52
 • 1384) الف: « روح زنده، اغواگر دیوان» ( ترجمه از آلمانی)، یشت فرزانگی ( جشن نامه استاد محسن ابوالقاسمی) ، تهران : طهوری،ص ص 289-295
 • 1384) ب: « بررسی ساختار داستان جم، روایتی از اسطوره ای کهن »، مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن زبان شناسی ایران، ص ص 240-253
 • 2004: The Spirit of Wizdome [M?n?g I Xrad], Essays in Memory of Ahmad Tafazzoli , ed.by Toraj Daryaee, Mahmoud Omidsalar, Costa Messa, CA, Mazda Pupblishers, 248pp
 • چاپ شده به زبان فارسی در: جهان کتاب ، س نهم، ش 7، ص 26
 • 1387: «"ئیل"، لقبی برای فرستاده ی سوم مانوی»، جشن نامه ی دکتر بدرالزمان قریب، تهران : طهوری، ص ص 217-224
 • 1389 الف (گزارش علمی): « مأموریت تدریس زبان و ادبیات فارسی در مچارستان»، پژوهشگران (نشریه? علمی خبری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، تهران س هفدهم، ش 20 و 21، ص ص 140-143
 • 1389 ب ( ترجمه از آلمانی): «مادینه دیوِ پِسوس»، تا به خورشید به پرواز برم (یادنامه ی دکتر حمید محامدی)، کتاب روشن، تهران، ص ص 141-148
 • 1389ج (معرفی کتاب) : «گِل نبشته های باروی تخت جمشید»، نامه? فرهنگستان، دوره ی یازدهم، شماره? دوم (42)، ص ص 176-180
 • 1389د (مقاله? علمی - پژوهشی): « چهره و نقش زن در مانویت»، فصلنامه? زن در فرهنگ و هنر (نشریه? پژوهش زنان دانشگاه تهران)
 • 1390 (مقاله? علمی - پژوهشی): «تمثیلی مانوی در نکوهش مویه و زاری به سوگ درگذشتگان»،زبان و زبان شناسی (مجله? انجمن زبان و شناسی ایران)، ص ص 149-163
 • 1392 (مقاله ی علمی - پژوهشی) «بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطوره آفرینش به زبان پارسی میانه»، زبانشناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ، ص ص 28 -15.
 • 1393« مقایسه حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک در مثنوی معنوی با تمثیلی مانوی»، ایران نامه، دوره 29، شماره 2 (تابستان 2014) ص ص 136-152.
 • 1395 (مقاله ی علمی- پژوهشی) : «سهروردی و حکمت فُرس»، نامه ی فرهنگستان 59، دوره ی 15، ش 3، ص ص 19-99).
سخنرانی به زبان فارسی در داخل کشور
 • 1382: معرفی طرح پژوهشی «بازیابی و بررسی مفاهیم و اصطلاحات زردشتی در متون مانوی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»
 • 1383: «دستاوردهای علمی و فرهنگی بانو دکترفاطمه سیاح» ، انجمن مفاخر فرهنگی، تهران
 • 1384: «بررسی ساختار داستان جم، روایتی از اسطوره ای کهن»، نخستین همایش انجمن زبان شناسی، دانشگاه تهران
 • 1388 (آبان): «سخنی در باره  تدریس زبان و ادبیات فارسی در مجارستان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1388 (دی): «معرفی کتاب گِلنبشته های باروی تخت جمشید»، تألیف دکتر عبدالمجید ارفعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1388 (اسفند): «دستاوردهای علمی و فرهنگی بانو دکتر بدرالزمان قریب»، بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • 1389: معرفی طرح پژوهشی «بررسی سنگنبشته ی شاپور در کعبه ی زردشت»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سخنرانی به زبان انگلیسی در خارج از کشور
 • 2017: "Manichaean Living Soul reflected in Persian Mystical Poetry", Centre for Religious Studies, Monash University, Melbourne, February 13-14.
 • 2014: " An Introduction to Mani and Manichaeism" Iranian/ Persian Cultural Foundation in Canberra" April 24.
 • 2012: "The long journey of a word from Avestan to modern Persian, Fifth Annual International Conference on Literature, Languages & Linguistics, July 9-12,Athens, Greece.
 • 2007: “Some astrological elements in the poetry of Simin Behbahani”, XXX. Deutscher Orientalistentag, Freiburg, September 24-28
 • 2007: “Mythical Aspects in Simin Behbahani’s Poetry”, Sixth European Conference of Iranian Studies, Austrian Academy of Sciences, Vienna, September 19-22
 • 2004: "Reflection of Manichaean Mysticism in a Ghazal of Hafez", 37th International Conference on Asian and North African Studies, Moscow
سوابق آموزشی
 • 1369-1381) تدریس مستمر دروس «فارسی عمومی» (دوره کارشناسی)، « انگلیسی عمومی و تخصصی پزشکی» (دوره کارشناسی ارشد) و « آلمانی» (دوره کارشناسی ) در دانشگاههای علوم پزشکی ایران، آزاد و تهران
 • 1378تا1384) تدریس «آلمانی» دوره کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1382 تا 1387) تدریس « آشنایی با متون کهن صنایع دستی»، دوره کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی ، دانشگاه الزّهرا
 • 1381 تا کنون) تدریس «متون مانوی به زبان پارتی (پهلوی اشکانی)»، دوره کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1381 تا کنون) تدریس «متون مانوی به زبان فارسی میانه»، دوره کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سایرفعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • 1377 تا کنون) « استاد ممتحن» در چندین جلسه? دفاعیه? کارشناسی ارشد و دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1381 تا کنون) « استاد مشاور» در چندین پایان نامه? کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی دانشگاه الزّهرا
 • 1385 تا کنون) «داور» چندین مقاله در نشریات علمی و پژوهشی در دانشگاههای کشور
 • 1381 تا کنون)همکاری با گروه تخصصی فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درطرح سؤالات آزمون ورودی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1382: عضو گروه داوری ششمین دوره? انتخاب و معرفی پژوهشهای فرهنگی سال در بخش بین الملل
 • 1387: عضو شورای علمی همایش «پاسداری از زبان فارسی و گویشهای ایرانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1378- تا 1388) «مأموریت از سوی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری برای تدریس زبان و ادبیات فارسی در کرسی ایران شناسی دانشگاه اِئووش لوراند، بوداپست، مجارستان
 • 1392تا 1395) «مأموریت از سوی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری برای تدریس زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ملی استرالیا.
 • عنوان دروس: «زبان فارسی دوره ی میانی به غیر فارسی زبانان» ( به دو روش جداگانه ی حضوری و آنلاین). «زبات فارسی دوره ی پیشرفته به غیر فارسی زبانان» ( به دو روش جداگانه ی حضوری و آنلاین). «تاریخ هنر ایران» (از دروس رشته ی مطالعات خاور میانه- تدریس به زبان انگلیسی ).
عنوان دروس
 • زبان فارسی از مبتدی تا عالی
 • متون کهن فارسی به نثر
 • متون کهن فارسی به نظم
 • آشنایی با زبان های ایرانی (دوره های باستان و میانه)
 • ادبیات معاصر فارسی (ادبیات داستانی و شعر نو)
فعالیت دیگر
 • 1388: داوری بیست و هفتمین دوره? کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
 • 1390: عضو انجمن بین المللی واژه شناسی (Philological Society)
 • 1394: تألیف کتاب درسی آنلاین برای آموزش زبان فارسی پیشرفته به غیر فارسی زبانان، به پیشنهاد و با همکاری «برنامه ی زبان فارسی و ایران شناسی» مرکز مطالعات عربی و اسلامی (خاور میانه و آسیای مرکزیِ ) دانشگاه ملی استرالیا، کانبرا.

 


لینک دانلود فایل