دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی

تعداد بازدید:۸۹۱۲

  رزومه در سیماپ  
  

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 

 

 

 
مشخصات فردی
نام آتوسا
نام خانوادگی رستم بیک تفرشی
سال تولد ۱۳۵۷

دانشیار پژوهشکده زبان­شناسی

سوابق تحصیلی           

 • ۱۳۸۳-۱۳۸۹: دکتری زبان­شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲: کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • ۱۳۷۵-۱۳۷۹: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی

طرح­های پژوهشی

 1. برنامه ریزی  زبانی آموزش برای کودکان دوزبانه ایرانی: مطالعۀ تطبیقی آموزش دوزبانه در کشورهای پیشرفته و ارائۀ الگویی بومی (در حال اجرا). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. تحلیل و مقایسۀ زبان­شناختی روایت­های شفاهی کودکان تک زبانه و دوزبانه (۱۳۹۴-۱۳۹۵). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. نقد و بررسی شیوه­های عملی در مطالعات گویشی: اطلس گویشی، گویش­سنجی و مستندسازی زبان (۱۳۹۳-۱۳۹۴). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 4.  تحلیل و بررسی رویکردهای نظری در مطالعات گویشی با نگاهی به گویش­شناسی در ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۳). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 5. واژگان پایه دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران (۱۳۹۲). واژگان پایه دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران. (همکار طرح)
 6. ترجمه و آماده سازی آموزش مفاهیم پایه برکن (۱۳۹۰). پژوهشکده کودکان استثنایی. (همکار طرح)
 7.   بررسی بیان نوشتاری دانش آموزان کم­توان ذهنی شهر تهران بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی (۱۳۸۶-۱۳۸۹). رسالۀ حمایت شده در پژوهشکده کودکان استثنایی.

 

کتاب­های تألیف یا ترجمه شده

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا (۱۳۹۴). جستاری در زبان و زبان­شناسی در خاورمیانه. (تألیف) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی (۱۳۹۱). راهنمای معلم برای محافظت از کودک. (ترجمه) انتشارات مدرسه.
 3. رمضانی، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی (۱۳۹۱). مشکلات زبانی و ارتباطی: راهنمایی برای معلمان، (ترجمه)  انتشارات مدرسه.
 4. چارچوب و ویژگی­های مطالعه بین­المللی پیشرفت سواد خواندن (۱۳۸۶). پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. (همکاری در ترجمۀ)

 

مقالات علمی- پژوهشی

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «ویژگی­های واجی مشترک گونه­های زبانی رایج در ۱۰ روستای استان یزد»، فصلنامه فرهنگ، سال هفدهم، شماره­های سوم و چهارم، ۱۳۸۳، صص. ۴۵-۵۸.
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «توصیف زبانشناختی خطاهای نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر»،  پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی، .۱۳۸۹
 3. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. « توصیف نوشتار دانش آموزان کم توان دهنی بر اساس دستور نقشگرای نظام­مند»،  فصل­نامه ایرانی کودکان استثنایی ، پژوهشکده کودکان استثنایی،  ۱۳۸۹.
 4. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «توصیف انواع آغازگر در بیان نوشتاری دانش­آموزان کم­توان ذهنی مقاطع مختلف شهر تهران بر مبنای فرانقش متنیِ دستور نقش­گرای نظام­مند هلیدی»، فصل­نامه ایرانی کودکان استثنایی ، ۱۳۹۰.
 5. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «بررسی بسامد پایه صوت در دوزبانه­های مازندرانی-فارسی، زبان و زبان­شناسی»، شماره ۱۴، ۱۳۹۰.
 6. رستم­­بیک تفرشی، آتوسا. «نقش آموزش فرهنگ در یادگیری زبان خارجی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شمارۀ ۲۴، ۱۳۹۱.
 7. رمضانی، احمد؛ رضا نیلی­پور و آتوسا رستم­بیک تفرشی. مقایسه کاربرد ابزار­های انسجام در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان عادی و دارای اختلالات یادگیری فارسی زبان شهر تهران، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، شماره ۴۷، ۱۳۹۲.
 8. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «اطلس گویشی و اندازه­گیری فاصله­های گویشی در استان همدان»، جستارهای زبانی ،  ۹۳.
 9. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «بررسی جایگاه زبان­شناسی در برنامه درسی رشته­های علوم انسانی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۳۲، ۱۳۹۳.
 10. رمضانی، احمد ؛ آتوسا رستم­­بیک تفرشی و خدیجه واسوجویباری. «بررسی کاربرد زبان مازندرانی و فارسی در شهر جویبار»، زبان­شناخت،  پاییز ۱۳۹۳.
 11. صفارمقدم، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی. «آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر­فارسی­زبانان»، زبان­شناخت، شماره ۳۶، ۱۳۹۳.
 12. رمضانی، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی. «تحلیل متن کتاب انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۳۶، ۱۳۹۴.
 13. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امین حاجی­رضایی، سید مصطفی عاصی و مهسا پهلوان­زاده. «رشد ابزار انسجام واژگانی در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان فارسی­زبان»، جستارهای زبانی، (انتشار آنلاین، ۹۴).
 14. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «اطلس گویشی و اندازه­گیری فاصله­های گویشی در استان یزد»، پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
 15. رستم­بیک تفرشی، آتوسا.  «خطاهای دستوری کودکان کم­توان ذهنی، زبان­شناسی و گویش­های خراسان»،  زبان شناسی و گویش های خراسان،سال ۷، شمارۀ  ۱۲، ۱۳۹۴.
 16.  رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «روش­شناسی پژوهش در مطالعات گویشی سنتی و جدید»، زبان­شناخت، دورۀ ۶، شماره ۱۲، ۱۳۹۴.
 17. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «تعیین مرزهای زبانی: از اطلس گویشی تا گویش­سنجی»، گویش شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (گواهی پذیرش برای چاپ ۱۳۹۴).
 18.  رستم بیک تفرشی، آتوسا، امین حاجی­رضایی، سید مصطفی عاصی و مهسا پهلوان­زاده. «رشد ابزار انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان فارسی­زبان»، گواهی پذیرش از مجلۀ زبان و زبان شناسی، ۱۳۹۵.
 19. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امیری، محمد عارف. «نقد و بررسی کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان، (اثر پال بیکر ۲۰۰۶، انتشارات کانتینیوم)»، پذیرش برای چاپ در دوماهنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. ۱۳۹۵
 20. امیری، محمد عارف؛ رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «پسوند /U/ در مکالمات و روایت‌های نوشتاری محاوره‌ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه‌شناختی»، پذیرش برای چاپ در مجله علمی تخصصی پازند، ۱۳۹۵
 21. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امیری، محمد عارف؛ عنایتی، صبا و رمضانی، احمد. «تحلیل و مقایسه روایت‌های نوشتاری دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری و عادی پایه چهارم و پنجم شهر تهران»،  نخستین همایش ملی گفتار و زبان در کودکان با نیازهای ویژه، پاییز ۱۳۹۵

 

سایر مقالات

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «میانگین طول پاره­گفتار، انوع فرایند و آغازگر در گفتمان نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای»، فصلنامۀ تخصصی پازند، شماره ۳۶، ۱۳۹۳.
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «معرفی و نقد کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان»، ترجمه رضا امینی (۱۳۹۴)، نقدنامه تخصصی  کتاب ادبیات، شماره ۲،۱۳۹۴.
 3. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «نقد و معرفی کتاب اطلس زبان انگلیسی آمریکای شمالی: آواشناسی، واج­شناسی و تغییر آوایی»؛ ویلیام لباو، شارون اَش ، چارلز بوبرگ (۲۰۰۶)، برلین: انتشارات موتون دو گرویتر، زبان و زبان شناسی، شمارۀ ۱۷، ۱۳۹۴.
 4. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان و مذهب به عنوان شاخه­ای از زبان­شناسی اجتماعی» ، انتشار در سایت انسان­شناسی و فرهنگ، دی ماه ۱۳۹۴.
 5. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. « واژه­های الهی: یادگیری زبان چه نقشی در انجام فرایض دینی دارد؟»، انتشار در انسان­شناسی و فرهنگ، دی ماه ۱۳۹۴.
 6. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان کردی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 7. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان لری»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 8. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان لکی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 9. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «کرمانشاهی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 10. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «مهابادی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 11. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «سنندجی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 12. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان هورامی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 13. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «بختیاری» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 14. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «ممسنی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 15. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «کهکیلویه­ای» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 16. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «گفتگو با خانم دکتر ایران کلباسی، استاد گویش‌شناسی» ؛ روزنامه آینده نو، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۶ ، ص. ۷.
 17. «عوامل مؤثر بر پرورش سواد خواندن کودکان در محیط خانه و خانواده: نتایج مطالعه پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۱ در مدارس ابتدایی ۳۵ کشور جهان، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش». گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 18.  « تأثیر توانایی وکارآیی معلمان در مدارس دولتی و غیر دولتی سوئد»، گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 19. مقدمه‌ای بر پرلز ۲۰۰۶.  گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 20. ویرایش و ترجمه  مقاله «حوزه ‌های شناختی ریاضیات» تیمز ۲۰۰۳، گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.

 

سوابق تدریس

 • دروس روان­شناسی زبان و اصول دستور زبان مقطع کارشناسی ارشد ( از سال ۱۳۹۲ تا کنون) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس در رشته­های آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی (۱۳۸۳-۱۳۸۹)

 

 

برگزاری  کارگاه

 • کارگاه یک روزه «طرحنامه نویسی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت۱۳۹۶.  
 • کارگاه یک روزه «آشنایی با شیوه­های گردآوری داده در مطالعات زبان­شناسی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۲۰/۸/۹۴).
 • طراحی و برگزاری کارگاه ویرایش و ترجمه در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد ۶ ، ۱۳۸۸.

 

سخنرانی و همایش

 1. سخنرانی در نشست «کتابخوان تخصصی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵.
 2. «اطلس زبانی: رویکرد و روش»، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۴.
 3. گامی به سوی تهیه اطلس گویشی و بررسی فاصله­های گویشی در استان یزد، ۱۳۹۳، چاپ چکیده در مجموعه چکیده ­های دومین همایش بین­المللی زبان­ها و گویش­های ایران، (مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، ۱۳۹۳
 4. مقایسه بسامد کاربرد ابزارهای انسجام در نوشتارِ دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دارای/بدونِ اختلالات یادگیری ویژه در  نخستین همایش ملی عصب-روان­شناسی زبان مورخ  ۱۸/۲/۱۳۹۳ (انجمن زبان­شناسی ایران)، نخستین همایش ملی عصب-روان­شناسی زبان(انجمن زبان­شناسی ایران).
 5. «رویکردهای میان رشته­ای در مطالعات گویشی: نگاهی به گویش­شناسی سنتی و جدید»، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۲.
 6. توصیه­هایی برای آموزش ریاضیات به دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری و از گروه اقلیت زبانی (۱۳۸۷)، سخنرانی و مقاله، در   همایش یک روزه پژوهشکده کودکان استثنایی،  دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی
 7. A Linguistic Description of Mentally Retarded Students’ Spelling Errors, ۲۰۱۱. In, ۲nd International Conference on New Trends, in Education and Their Implications, Turkey.
 8. Description of Written Discourse of Educable Mentally Retarded Students according To Halliday’s Systemic Functional Approach,۲۰۱۱. In, ۲nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications, Turkey.

 

 

راهنمایی پایان­نامه

 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رشد گفتمان نوشتاری در کودکان ۹-۱۲ ساله» (۱۳۹۴).
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل گفتمان پیکره­یار ترانه­های ایرانی:رویکردی انتقادی» (۱۳۹۵)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان « راهبردهای ترجمه در ادبیات کودک: رویکردی نقشگرا» (در حال اجرا)

 

مشاوره پایان­نامه

 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تأثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان های رایج در خوزستان» (در حال اجرا)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ساخت های سببی در فارسی: توصیف و تحلیلی در چارچوب دستور نقش و ارجاع» (در حال اجرا)
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « مجاز ار منظر شناختی» (در حال اجرا)

 

داوری کتاب و پایان­نامه

 • نقد و بررسی کتاب، شورای بررسی متون و کتب علوم،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) (از سال ۱۳۹۲).
 • رساله دکتری با عنوان نگرش گویشوران فارسی زبان استان فارس نسبت به گونۀ شیرازی و گونۀ معیار فارسی: پژوهشی اجتماعی-شناختی دربارۀ تنوعات گونه­ای (لکتال) فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳).
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطۀ آزار زبانی و عوامل اجتماعی: بررسی خیابان­گفت­ها در جامعۀ فارسی زبان تهرانی، (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان قاب­های معنایی و شبکه قالب­ها در زبان فارسیفاطمه نایب لویی (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطۀ متغیرهای زبانی و متغیرهای اجتماعی، طیبه حبیبی (کارشناسی ارشد) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی افعال حرکتی در ترجمۀ فصلی از هابیت، طاهره همتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطۀ آزار زبانی و عوامل اجتماعی: بررسی خیابان­گفت­ها در جامعۀ فارسی زبان تهرانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۱)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی با هم آیی دستوری  فعل و حرف اضافه در زبان فارسی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل پیکره یار گزارش های فوتبال سیما، در در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی هزارواژه­های فرهنگستان زبان، شمارۀ ۱،  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مقایسۀ نظام آوایی و ساختمان فعل در دو گونۀ زبانی  لری خرم آبادی و تویسرکانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان بررسی گونۀ زبانی کردی هورامی روستای زرده ( در استان کرمانشاه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مقایسۀ دو گونه زبانی گوداری و ساروی در استان مازندران، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل گفتمان فیلمنامه عروس آتش، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)

 

داوری مقالات برای مجلات علمی

 • مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و زبان­شناسی
 • مجلۀ علمی- پژوهشی جستارهای زبانی
 • مجلۀ علمی پژوهشی پژوهش­نامۀ انتقادی، برنامه ها و متون علوم انسانی
 • مجلۀ علمی-پژوهشی زبان­شناخت
 • مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات
 • فصلنامۀ علمی پژوهشی کودکان استثنایی
 • مجلۀ علمی پازند

 

فعالیت‌های علمی- اجرایی

 • مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی واحد ۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی (۱۳۸۵-۱۳۹۰)
 • دبیر تخصصی نشریه پازند، شمارۀ ۳۶ سال ۱۳۹۳.
 • قائم مقام و مشاور فرهنگی انتشارات بوکا (بوی کاغذ) (۱۳۹۴).
 • ترجمه و ویراستار انگلیسی مجلۀ علمی-پژوهشی پژوهش­نامه انتقادی.
 • تطبیق فرهنگی و ویراستاری کتاب­های داستانی رده کودک انتشارات بوکا (دارکوب)، از سال ۱۳۹۴.

 

کسب رتبه و جوایز

 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۳
 • رتبۀ یک کنکور دکتری زبان­شناسی همگانی ۱۳۸۳
 • دانش آموختۀ رتبۀ یک کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی ۱۳۸۲