محسن بهلولی فسخودی

تعداد بازدید:۱۰۷۱

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    
 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی 

مشخصات فردی

نام                        محسن

نام خانوادگی           بهلولی فسخودی

مرتبه علمی             استادیار

پست الکترونیک      m.bohlooli [at] ihcs.ac.ir

مدیر گروه پژوهشی علوم انسانی

تحصیلات

استاد راهنما: دکتر سعید ضرغامی

عنوان رساله: تحلیل شناخت‌شناسانه آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای از منظر تمایز دانستن‌‌اینکه و دانستن‌ چگونگی 

استاد راهنما: دکتر سهراب علوی‌نیا

عنوان پایان‌نامه: معرفت شناسی هیوم

زمینه‌های پژوهشی

 • مبانی فلسفی آموزش فنی و حرفه‌ای

 • نسبت میان دانش و مهارت

 • تحلیل مفهومی اندیشه‌های تربیتی

 • زبان تعلیم و تربیت

 • تحلیل آرای تربیتی فیلسوفان

مقالات علمی پژوهشی

 • محسن بهلولی فسخودی، "منتقدان واقعی معیار قضاوت زیبایی شناسی از دیدگاه هیوم"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی کلامی، دانشگاه قم، بهار و تابستان 1388، سال دهم، شماره چهارم. شماره پیاپی 40، صفحات 176-157.

 • محسن بهلولی فسخودی، سعید ضرغامی، یحیی قائدی، رمضان برخورداری، "تحلیل نسبت میان آموزش فنی و حرفه ای با تعلیم و تربیت نظری"، فصلنامه علمی پژوهشی خانواده و پژوهش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، زمستان 1395، سال سیزدهم، شماره 4، صفحات: 96-77.

 • محسن بهلولی فسخودی، سعید ضرغامی، یحیی قائدی، رمضان برخورداری، ""تحلیل تمایز معرفت گزاره ای و معرفت مهارتی، فصلنامه علمی پژوهشی ذهن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، زمستان 1395، دوره 17 شماره 68، صفحات: 226-207.

 • محسن بهلولی فسخودی، سعید ضرغامی، "دلالت های دانش ضمنی برای یادگیری و تدریس با تاکید بر دیدگاه مایکل پولانی"، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، 1397، سال هشتم، شماره یکم، صفحات: 20-5.

 • محسن بهلولی فسخودی، "تحلیل مساله پیروی از قواعد تربیتی با تاکید بر دیدگاه ویتگنشتاین"، دو فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه تربیت، انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، بهار و تابستان 1398، دوره چهارم، شماره یکم، صفحات: 110-89.

 • محسن بهلولی فسخودی، "تحلیل ماهیت زبان ضمنی در فلسفه چامسکی"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی، دانشگاه تبریز، زمستان 1398، سال سیزدهم شماره 29  صفحات: 125-109.

 • محسن بهلولی فسخودی، "تحلیل نقد ویتگنشتاین بر آگوستین درباره نظریه تصویری زبان"، دو فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه، دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1398، سال 47، شماره 2، صفحات: 65-45.

 • محسن بهلولی فسخودی، "تحلیل الگوی دانش ضمنی و بررسی پیامدهای آن در آموزش پزشکی"، مجله عملی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دانشگاه بقیه الله، زمستان 1398، دوره 12، شماره 6، صفحات: 64-57.

 • محسن بهلولی فسخودی، "تحلیل نسبت دانش ضمنی با دانش صریح"، فصلنامه عملی پژوهشی ذهن، زمستان 98، دوره 20 شماره 80، صفحات: 176-151.

 • محسن بهلولی فسخودی، "تحلیل و نقد فرضیه توانایی"، فصلنامه علمی پژوهشی متافیزیک، دانشگاه اصفهان، بهار و تابستان 1399، سال دوازدهم، شماره 29، صفحات: 197-183.

 • محسن بهلولی فسخودی، "نقد و تحلیل آموزش بر مبنای اشراق الهی در فلسفه زبان آگوستین"، فصلنامه علمی پژوهشی آینه معرفت، دانشگاه شهید بهشتی، پاییز 99، سال 20، شماره 64، صفحات: 60-41.

سایر مقالات

 • خردگرایی و ضدخردگرایی در تعلیم و تربیت، محسن بهلولی فسخودی، سعید ضرغامی، یحیی قائدی، رمضان برخورداری، فصلنامه ارزش شناسی در آموزش، بهار 1395،سال اول، شماره اول، 59-51.

 • تعلیم و تربیت اخلاقی از نگاه شفلر، محسن بهلولی فسخودی، 1393، پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 • پدیدارشناسی تغییر در نظام تعلیم و تربیت ایران بر اساس نگرش مایکل فولن، محسن بهلولی فسخودی، سعید ضرغامی، 1392، چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت، مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

 • دانشنامه های الکترونیکی، محسن بهلولی فسخودی، 1389، اولین همایش سراسری دانشنامه نویسی در ایران، بنیاد دانشنامه نگاری ایران.

تألیف و ترجمه مقالات دانشنامگی

 • دانشنامه بزرگ فارسی (مقاله فلسفه دین)

 • دانشنامه زن ایرانی (مقالات زنان برجسته ایرانی)

 • دانشنامه آموزش عالی (مقالات نظام آموزش عالی برخی کشورها)

 • دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت (برخی مقالات فیلسوفان تعلیم و تربیت)

 • زندگینامه علمی دانشوران (ترجمه برخی مقالات دانشمندان ایرانی)

 • دانشنامه ادبیات جهان (مترجم مقالات متعدد در مجموعه اثر)

سمت‌های علمی-اجرایی

 • مدیر پژوهشی بنیاد دانشنامه نگاری ایران 1398-1396

 • عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

 • عضو شورای علمی دانشنامه آموزش و پرورش

 • عضو کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • مدیر گروه علوم انسانی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۲