اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۶۲۱۵

رئیس پژوهشکده

1668325700-afrashi2.jpg

 دکتر آزیتا افراشی

 استاد زبان‌شناسی همگانی

 تلفن مستقیم مسئول دفتر: ۹-۲۲۱۲۹۸۳۸

 ایمیل: a.afrasi [at] ihcs.ac.ir

 

 

 

 

 

 

معاون پژوهشکده

 دکتر محسن بهلولی فسخودی

 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۱۹

 ایمیل: m.bohlooli [at] ihcs.ac.ir

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی (به‌ترتیب الفبایی)

1621773439-esmaeili.png

دکتر اصغر اسمعیلی (مدیر گروه علوم انسانی)

 استادیار زبان و ادبیات فارسی

 تلفن مستقیم مسئول دفتر: ۹-۲۲۱۲۹۸۳۸

 ایمیل: a.esmaeili [at] ihcs.ac.ir

1623674842-rezaei.jpg

 دکتر مسعود رضایی

 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۰

 ایمیل: m.rezaei [at] ihcs.ac.ir

1647057954-salmani2.jpg

 دکتر محمدعلی سلمانی ندوشن

 دانشیار آموزش زبان انگلیسی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۶

 ایمیل: m.nodoushan [at] ihcs.ac.ir

1629645359-sharifi.jpg

 دکتر گل‌اندام شریفی

 استادیار زیست‌شناسی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۸

 ایمیل: g.sharifi [at] ihcs.ac.ir

1623675017-alinehjad.jpg

 دکتر مریم علی‌نژاد

 استادیار زبان و ادبیات فارسی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۱

 ایمیل: m.alinezhad [at] ihcs.ac.ir

 دکتر وحید قهرمان

 استادیار آموزش زبان انگلیسی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۴

 ایمیل: vghahraman [at] ihcs.ac.ir

 دکتر مریم کامیار (مدیر گروه مطالعات میان‌رشته‌ای)

 استادیار هنر و معماری

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۵

 ایمیل: m.kamyar [at] ihcs.ac.ir

1624858096-mojahedi.jpg

 دکتر محمدمهدی مجاهدی

 استادیار علوم سیاسی

 تلفن مستقیم:

 ایمیل: m.mojahedi [at] ihcs.ac.ir

1619443323-87.jpg

 دکتر حسن مجیدیان

 دانشیار ریاضیات کاربردی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۲

 ایمیل: h.majidian [at] ihcs.ac.ir

 دکتر ریما مرشد (سرپرست گروه علوم طبیعی)

 دانشیار دامپزشکی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۰

 ایمیل: m.morshed [at] ihcs.ac.ir

 دکتر محمد مولایی قلیچی

 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۵

 ایمیل: m.molaei [at] ihcs.ac.ir

1623675098-nemati.jpg

 دکتر آندیا نعمتی

 استادیار شیمی معدنی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۹

 ایمیل: a.nemati [at] ihcs.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۲