دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

 

 

مشخصات فردی

نام یوسف
نام خانوادگی محمدنژاد عالی زمینی
سال تولد ۱۳۴۵
مرتبه علمی استادیار پایهٔ ۱۷

 

 

مقالات:

 1. برداشتی از اشعار مولانا در باب عقل و عشق، فصلنامهٔ دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز ۱۳۷۷
 2. جایگاه عشق حقیقی در دیدگاه سنایی، یادمان سنایی و رودکی در دانشگاه صوفیه، بلغارستان، ۲۰۰۸
 3. دانشگاه و توسعهٔ فرهنگی، فصلنامهٔ علمی- پژوهشی دانشگاه اسلامی، بهار ۱۳۷۷
 4. نظام آموزش عالی ایران، در کتاب دایرﺓ المعارف آموزش عالی ایران، جلد دوم، ۱۳۸۳
 5. تقویت هیأت امنا، پیش نیاز پاسخگویی دانشگاه ها، نامهٔ آموزش عالی، تیرماه ۱۳۸۳
 6. معرفی و نقد کتاب «گزیدهٔ مقالات دایرﺓ المعارف آموزش عالی»، فصلنامهٔ علمی – پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، زمستان ۱۳۷۷
 7. رویکرد باستان گرایانه نیما در به کاربردن افعال، ارائه شده در همایش ملی « نیما و میراث نو»، دانشگاه مازندران اردیبهشت، ۱۳۸۹
 8. بررسی مسائل واژگانی زبان فارسی: با نقد رویکرد واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، چاپ شده در مجموعهٔ مقالات ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی که خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در دانشگاه مازندران برگزار شد.
 9. باستان گرایی واژگانی در اشعار آزاد نیما و خاستگاه های آن، دوفصلنامهٔ ادبیات پارسی معاصر، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 10. جهانی شدن و هویت ملی، ارائه شده در همایش بین المللی پیرامون عدم تعهد، تهران، تیرماه ۱۳۹۱
 11. جهانی‌شدن زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی، دوره ۱, شماره ۲ ، زمستان۱۳۹۱
 12. جهانی شدن و ضرورت برنامه ریزی برای نوسازی زبان فارسی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی جهانی شدن، شمارۀ ۴ ، تابستان ۱۳۹۱
 13. تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی بر تصویرساری نیما، فصلنامۀ علمی –پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، سال سوم، شمارۀ دوم، تابستان ۱۳۹۲
 14. بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا، دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۲
 15. مطالعۀ تطبیقی هیئت‌های امنای آموزش عالی در ایران و جهان، دوره ۱, شماره ۳ ، بهار۱۳۹۲
 16. تأملی در ویژگی‌های زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر، دوره ۱۱،شماره ۳۳،تابستان ۹۶
 17. The Concept of Gnostic Love in the Divan of  Hafez of Shiraz, Journal for Linguistics & Literary Studies، ISSN ۱۵۱۲-۹۳۵۷, ۲۰۱۴.Sarajevo)Indexed in scientific databases: MLA, EBSCO & CEEOL(
 18. Popularity of Khayyam’s Thought in Europe, Journal for Linguistics & Literary Studies، ISSN ۱۵۱۲-۹۳۵۷, ۲۰۱۵.Sarajevo)Indexed in scientific databases: MLA, EBSCO & CEEOL(
 19. Znakovi vremena, Analizirajući ulogu razuma u odnosu na ljubav i vjeru u radovima Attar،۲۰۱۵.Sarajevo

کتب:

 1. تأثیر فناوری های نوین ارتباطی بر زبان فارسی، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم، ۱۳۸۷
 2. گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (۵ جلد کتاب که به ترتیب در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ منشر شده است)
 3. شیوه نامه پژوهش و نگارش علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱

طرح های پژوهشی:

 1. بررسی ساختاربرنامه ریزی درسی رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۸
 2. بررسی وضعیت آموزش عالی ایران در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ که به تدوین سه کتاب جداگانهٔ «گزارش ملی آموزش عالی ایران» انجامیده و به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است.
 3. همکاری در طرح پژوهشی ارزیابی کارایی درونی تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۷۴-۱۳۷۳ تا ۷۹-۱۳۷۸ مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۸
 4. همکاری در طرح پژوهشی مکانیابی دانشگاه تربیت معلم مازندران، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۱
 5. بررسی عملکرد هیأت های امنای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی، مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۲
 6. طراحی الگوهای تدوین گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸
 7. طرح تدوین گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۷، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 8. همکاری در طرح تدوین فرهنگ تاریخی زبان فارسی، به سرپرستی دکتر تقی پورنامداریان، ۱۳۸۹
 9. طرح تدوین طرح نامه، گزارش علمی، مقاله و پایان نامه دانشجویی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۰-۱۳۸۹، پژوهشگاه علوم انسانی
 10. بررسی و مطالعه تطبیقی هیأت‌های امنای آموزش عالی در ایران و جهان،۹۱-۱۳۹۰، مرکز تحقیقات استراتژیک
 11. فرهنگ تاریخی تصویری شعر فارسی، ۹۲-۱۳۹۰، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(در دست اجرا) 
 12. بررسی وضعیت زبان فارسی، به مثابه زبان علمی و راهکارهای ارتقای آن،۹۱-۱۳۹۰، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 13.  جهانی شدن، زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، ۱۳۹۳

راهنمایی و مشاوره:

 1. راهنمایی پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ،با عنوان «تأثیر تصویرهای شاعران کهن در تصویرسازی مهرداد اوستا»
 2. راهنمایی پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب، با عنوان «زمینه های شکل گیری داستان نویسی در ایران و اروپا »
 3. مشاوره پایان نامه دانشجویی دوره دکتری در پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، با عنوان «تأویل در شعر معاصر»
 4. مشاوره پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشد در پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با عنوان «ذهن و زبان نیما از خلال نامه همایش»

گزارش های علمی-تخصصی:

 1. نگرشی بر آموزش رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سال ۱۳۷۶
 2. تدوین شیوه نامهٔ نگارش مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سال ۱۳۷۶
 3. تدوین شیوه نامهٔ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۸۱
 4. تدوین چکیدهٔ طرح های پژوهشی پایان یافته و در دست اجرای برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۶
 5. تدوین چکیدهٔ طرح های پژوهشی پایان یافتهٔ مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۶
 6. تدوین چکیدهٔ گزارش ها و مقاله های موجود در مرکز اسناد مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۵
 7. آموزش عالی در یک نگاه، سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۱
 8. آموزش عالی در یک نگاه، سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳

فعالیت های ویرایشی:

 1. ویرایش ادبی حدود پنجاه کتاب
 2. ویراستار ادبی فصلنامهٔ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 3. ویراستار ادبی خبرنامهٔ آموزش عالی، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 4. ویراستار ادبی فصلنامهٔ مدیریت و توسعه مؤسسهٔ تحقیقات و آموزش مدیریت
 5. ویراستار ادبی نامهٔ آموزش عالی، مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

فعالیت های آموزشی:

 1. تدریس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در مقطع کارشناسی ارشد
 2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد جنوب)، در مقطع کارشناسی ارشد
 3. تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی، در مقطع کارشناسی
 4. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد شهر ری)، در مقطع کارشناسی
 5. تدریس در کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو، به عنوان استاد اعزامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت ۲۹ ماه
 6. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی طرح نامه نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 7. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی پایان نامه نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 8. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی گزارش پژوهش و مقاله علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 9. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی آیین نگارش، گزارش نویسی و مکاتبات اداری در مرکز آموزش عالی سازمان ثبت احوال
 10. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مهارت های نوشتاری، گزارش نویسی و مکاتبات اداری در مؤسسهٔ تحقیقات و آموزش مدیریت، وابسته به وزارت نیرو
 11. برگزاری دورهٔ ویراستاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 12. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی «مقاله نویسی» در دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه فعالیت های اجرایی:

 1. کارشناس مسئول انتشارات مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵
 2. عضو هیأت علمی پژوهشی مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از سال ۱۳۷۵
 3. مدیر گروه تکنولوژی آموزشی مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از مهرماه ۱۳۷۶ تا مهرماه ۱۳۸۱
 4. عضو شورای مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از آذرماه سال ۱۳۷۷ تا مهرماه ۱۳۸۱
 5. عضو و دبیر شورای علمی مؤسسهٔ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
 6. عضو و دبیر شورای هماهنگی شبکۀ کیفیت گروه های زبان و ادبیات فارسی، از سال ۱۳۸۸
 7. مشاور و مسئول حوزه معاونت پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲
 8. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ادبیات، از سال۱۳۹۰تا ۱۳۹۲
 9. عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکدۀ ادبیات، از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲
 10. عضو شورای پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲
 11. رئیس پژوهشکدۀ زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال ۱۳۹۵
 12. عضو کار گروه منابع درسی کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور، مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۹۵