دکتر روح انگیز کراچی

مشخصات فردی
نام روح انگیز
نام خانوادگی کراچی
سال تولد 1333
مرتبه علمی استاد پایه 30
پست الکترونیک r_karachi@yahoo.com
 Karachi@ihcs.ac.ir
rohangizkarachi@gmail.com

آشنایی با زبان های: فارسی، انگلیسی، کمی عربی، کمی اردو
 
مدارک تحصیلی
 • 1365- دکتری ادبیات فارسی
 • 1360- کارشناسی ارشد
 • 1355- کارشناسی 
تخصص
 • تاریخ شعر زنان، تصحیح نسخه خطی، شعر معاصر
تصحیح و تالیف کتاب های منتشر شده
 • اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه. تهران: دانشگاه الزهرا، چاپ اول 1374، چاپ دوم 1381
 • کتاب شناسی توصیفی پروین اعتصامی. تهران: اداره ارشاد اسلامی تهران، 1376
 • فروغ یاغی مغموم. تهران: راهیان اندیشه، 1376
 • دیدارهای دور (پژوهشی در ادبیات سفرنامه ای) تهران: چاپار، 1381
 • بانو گشسب نامه (تصحیح، مقدمه) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382، چاپ دوم 1393
 • پروین اعتصامی. همراه با کتابشناسی توصیفی. شیراز: داستان سرا، 1383
 • فروغ فرخ زاد. همراه با کتابشناسی. شیراز: داستان سرا، 1383
 • عالمتاج قائم مقامی. (ژاله) و هفت بررسی. شیراز: داستان سرا، 1383
 • ظفر نامه.قسم احکامیه. صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، دیلمیان. اثر حمدالله مستوفی.تصحیح و توضیح. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی .1387. جلد 4
 • هشت رساله در بیان احوال زنان، از 1000 تا 1313 هجری قمری. تحقیق و تصحیح. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1390
 • فارسی فیروزآبادی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1390
 • فرهنگ واژه نمای اشعار فروغ فرخزاد. تهران: انتشارات چاپار. 1390
 • دیوان حیران دنبلی . تصحیح نسخه خطی. تهران : انتشارات چاپار .1393 .
 • خشونت مشفقانه . روایتی از مردسالاری دوران ناصری .تصحیح .تحقیق. تهران: نشر تاریخ . 1394 .
 • تاریخ شعر زنان .از آغاز تا سدۀ هشتم هجری قمری . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .1394.
آثار هنری
 • باکابوس های زن (مجموعه شعر) تهران: مرغ آمین. 1377
 • چشم های لوچ زمین (مجموعه شعر) تهران: نگاه سبز، 1380
مقالات علمی پژوهشی
 • چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات. فصلنامه علمی ، پژوهشی  زن در فرهنگ و هنر. دانشگاه تهران. دوره 7 ش،2 ، تابستان  1394، ص 223-241 . 
 • نقش عامل جنسیت در گزینش نوع شعر حماسی و غنایی . کهن نامه ادب پارسی. تابستان 1393 . سال 5 شماره 2. ص 161-180 .
 • در شناخت شعر حیران دنبلی و شعر او . زبان و ادبیات فارسی. نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز .سال 67. بهار و تابستان 93. شماره مسلسل 229. ص111-135.
 • شهر آشوب مهستی، پناهگاه امن اعتراض. پژوهشنامه ادب غنایی. دانشگاه سیستان . س13بهار و تابستان 94،ش24، ص233-248.
 • تأملی بر جایگاه زن در اندیشۀ مولوی از منظر جامعه شناسی ادبیات. جامعه پژوهی فرهنگی. س 5، زمستان 1393، ش3، ص97-114.
 • بررسی ریشه شناختی واژه هایی از گویش فیروزآبادی.زبان پژوهی دانشگاه الزهرا.س7، ش16، پاییز 1394 ، ص81-99.  
 • نخستین زن مدیحه سرا کیست؟ پژوهشنامه زنان. علمی پژوهشی. پژوهشگاه علوم انسانی. س 3. ش 1. بهار و تابستان 1391، ص 143-157 .
 • بررسی دلایل اجتماعی تشتت روایات درباره پادشاهی همای چهرزاد. جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد. تابستان 1391، س45، ش (2) 177.ص 85-101.
 • نقش شاعر ملی هند ساروجینی نایدو در شکل گیری هویت زن در دوره معاصر. فصلنامه مطالعات شبه قاره. علمی پژوهشی دانشگاه زاهدان، پاییز 1390، س 3. ش 8. ص 35-46.
 • شاعران زن در سفینه تبریز. کهن نامه ادب پارسی . علمی پژوهشی. پژوهشگاه علوم انسانی . پاییز و زمستان 1390. س 2، ش 3 ،ص 89-96.
 • نویسنده تأدیب النسوان کیست ؟ تاریخ ادبیات مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.پاییز و زمستان 1390. شماره 3/65 . تابستان 1389، ص 199-208
 • تحلیل و بررسی علل تشابه چند نسخه خطی. فصلنامه عملی پژوهشی دانش. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. تابستان 1391، ش 109، اسفند 1391.ص 2-27
 • پویشی در گشتنامه ها. مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران. بهار 1382، دوره 53، ش 165، ص 185-196
 • بانو گشسب، پهلوان بانوی حماسه های ایران. پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. بهار 1381، ش 33، ص 179-189
 • سرگشته در گستره بدایت تا نهایت (خیام) پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی بهار. 1380.ش 29، ص 81-94
 • پروین نوآوری روی نهان کرده. یادمان پروین، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، ص 91-97
 • واژه ای ایهام آمیز در شاهنامه. فرهنگ. پژوهشگاه علوم انسانی. 1372 .ش 14، ص 37-53
 • سیر آسمانی اقبال در ادبیات شرق و غرب. اقبالیات (شماره فارسی) مجله اقبال آکادمی پاکستان. 1371/ 1993. ش 9، ص 98-109
 • اردشیر خره به روایت شاهنامه. مجله فرهنگ. پاییز 1369، ش 7، ص 311-320
 • دیدگاه های اجتماعی و مذهبی نظامی گنجه ای (ترجمه از انگلیسی به فارسی).مجله فرهنگ. 1371، ش 10، ص 431-437
 • موسیقی درونی در مثنوی اسرار و رموز اقبال. اقبالیات (شماره فارسی). مجله اقبال آکادمی پاکستان. ش 13، 2002/2003، ص 81-87
مقالات علمی ترویجی
 • زن بی نام ادبیات، شاعر بنام سلجوقی. مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان. به کوشش اسماعیل حسن زاده، نیره دلیر، صفورا برومند. تهران: انجمن ایرانی تاریخ. 1393. 2 ج. ج2، ص 905-910
 • توصیف فعل در فارسی فیرزوآبادی. فصلنامه ادبیات و زبان های محلی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. بهار 1391. س2، ش1، ص 99-124.
 • بانو گشسب ایزدی اساطیری یا پهلوانی حماسی. رنج و گنج. مجموعه مقالات. تهران : پژوهشگاه علوم انسانی. 1392. ص 367-374 .
 • زبان فارسی معشوق هزار ساله اقبال. مجموعه مقالات کنگره بین المللی اقبال لاهوری. مشهد: دانشگاه فردوسی، 1391 .ص 255-262
 • قائم مقامی، عالمتاج. دایره المعارف زن ایرانی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. 1382. ج 2 .ص739.
 • بانو گشسپ. دایره المعارف زن ایرانی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. 1382. جلد 1 صفحه 173-174
 • عالمتاج قائم مقامی، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران: انتشارات فرهنگستان. 1391، ج 4، 542-543
 • بانوگشسپ نامه. دایره المعارف زن ایرانی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. 1382 . جلد 1 صفحه 174-176
 • پروین اعتصامی. دانشنامه زبان و ادب فارسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهران. 1386 .جلد 2. صفحه 126-128
 • سفرنامه نویسی. دانشنامه زبان و ادب فارسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهران. 1388. جلد 3. صفحه 693-694
 • سیاحت نامه ابراهیم بیگ. دانشنامه زبان و ادب فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1391. جلد 4. ص43-45.
 • همای فردوسی و شاهنامه سرایی. همایش بین المللی هزاره شاهنامه فردوسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1390. ص 677-683
 • بانو گشسپ در شاهنامه، رها از بند پهلوانی. شاهنامه پژوهی. با نظارت دکتر محمد رضا راشد محصل. مشهد: آهنگ قلم. 1390. دفتر سوم. ص 221-232
 • پروین شاعر گفت و گو ، مبارزه و اندرز. اختر چرخ ادب. نبراس الادب. گزیده مقالات فارسی و عربی. همایش نکو داشت پروین اعتصامی. همایش قطر. به کوشش محمد مهدی احمدی. تهران : انتشارات بین المللی الهدی. 1388. ص 167 -172.
 • مشروطه و زنان شاعر. همایش بزرگداشت یکصدمین سال نهضت مشروطیت در ایران. 1385/5/14. در سایت موسسه تاریخ معاصر چاپ شده و در مجله رودکی س 1. (15 دی 1385 ) ش 9. ص 46-51.
 • فروغ و دگردیسی زبان و اندیشه. کسی که مثل هیچ کس نیست. گردآوری پوران فرخزاد و محمد قاسم زاده. تهران: کاروان: 1380. ص 241-248
 • پروین اعتصامی از دیدگاه روان شناسی. مجله قند پارسی . دهلی نو. تابستان 1380. ش 15، ص 217-237
 • نیما، نماد آزردگی، یادنامه نیمایوشیج. تهران: سازمان یونسکو، 1378، ص 401-414
 • فیروزآباد، دیاری فراموش شده در آیینۀ غبار گرفتۀ حماسه و تاریخ. مجله طلایه، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد، 1373، ش 3، ص 7-14.
 • women in the work of alishir Navayi(Majalisunnafais).Tashkent State Institute of oriental studies . no 1-2 , 2003 . pp 53,56 , 41-43
 • The role of women poets in the Persian poetry.saba.no1.1999.pp.88-94
کنفرانس های داخلی و خارجی
چکیده مقالات
 • بازنگاری های متفاوت از متنی مردپسند. کنفرانس ادبیات و نوشتار قاجاریه. بامبرگ. آلمان 30 -31 می 2014 .(9-10 خرداد 93)                     .Different Rewritings of a Patriarchal Text.fourteenth IQSA conference.Germany. Bamberg. 30-31may 2014 .
 • تأملی بر بُن مایۀ شعرهای حیران دنُبُلی، چکیده مقالات همایش زن در تاریخ آذربایجان. مرند و جلفا شهریور 1393. ص 72
 • نگاهی به زنان مثنوی از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات. چکیده مقالات همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. 13 و 14 اسفند 1392. دانشگاه هرمزگان. ص 271 .
 • دغدغه زن معاصر و بازتاب آن در شعر امروز زنان. سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد سال اخیر . تهران .27 و 28 آذز 92 ، ص 87 .
 • زن بی نام ادبیات، شاعر بنام سلجوقی. همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان .تهران 1391. ص 58-59.
 • صدای زنان شاعر در ادبیات ایران. سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام از قرن 7 تا 13 تهران 25 آذر 1388. ص 48 ، 51 ،52 .
 • زن ایرانی سردرگم در میان تعلیمات تربیتی. سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام در قرن 19 و 20. تهران: 30 آذر 1390 . ص 66
 • پروین اندیشه نگاری غمگین. خلاصه مقالات و اشعار برگزیده یادواره اختر چرخ ادب .تهران. 27 و 28 آبان 1376، ص 75 .
 • دگرسانی بانو گشسپ از جهان اسطوره تا پهنۀ حماسه. مقالات سمینار بین المللی زن در ادوار مختلف تاریخ ایران. تهران. زمستان 1381.ص 33-34.
ویرایش
 • زبان و ادبیات فارسی در عهد سلاطین بهمنی هند. وزارت امور خارجه،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 8/3/ 1372
 • جلبک شناسی . تهران : دانشگاه الزهرا. 1377
نشریات ادواری
 • بغضی شکفته در شعر (به یاد سیمین بهبهانی). زنان امروز. س1، شهریور 93، ش 4 ، ص 3.
 • غزل زنانۀ امروز (به یاد سیمین بهبهانی). نگاه نو. س 23، ش 102، تابستان 93، ص 233 .
 • ذهنیت اخلاقی و فرهنگ اندرزی (پروین اعتصامی). زنان. بهمن 1383، ش 117، ص 62-65.
 • بیان جنون آمیز زنانگی (فروغ فرخزاد). زنان. اسفند 1382، ش 107، ص 74-79.
 • فرخی، آفریننده ادبیات خشونت و مقاومت. ماهنامه ادبی پروین. تیر و مرداد 1381. ش 5-6، ص 6.
 • فاطمه خاتون نیروی نفوذی در دستگاه مغول. زنان. 1373. ش 19، ص 44-46 .
 • لزوم بهره گیری بیشتر از کلمات اصیل فارسی. روزنامه اطلاعات، 8 فروردین 1372. ش 19870، ص6 .
 • کتاب شناسی پروین اعتصامی. ادبستان. فروردین 1372. ش 40، ص 36-38.
 • زنان شاعر در هند. ادبستان. 1371، ش 30، ص 90 – 91 .
 • سهم شاعران زن در شعر فارسی. کتاب صبح. زیرنظر لاهوتی. ش 4، تابستان و پاییز 1368، ص 25 – 36 .
 • سفر به دیار انزوا. (فیروزآباد فارس) ادبستان، ش 28، 1371، ص 68- 69.
 • همانندی فکری هدایت و فروغ. آینه اندیشه. 1371. ش 10، ص 26-28 .
 • جغرافیای تاریخی فیروزآباد. ایران شناسی، 1371، ش 6-8، ص 11 – 13و23 .
 • فروغ از دیدگاه روانشناختی. چیستا، 1375، ش 4-5، ص 302-307
 • نگاهی به اندیشۀ اجتماعی پروین اعتصامی. روزنامه اطلاعات. 10 آذر 1376، ش 21217، ص 6 .
اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی
 • مجری طرح ابوالقاسم رادفر. طرح گروهی. فرهنگ دانشوران از 1366 تا 1370. جلد اول: زنان مشهور ایران و اسلام. گروهی تمام شده. در مرحلۀ چاپ.
 • مجری طرح ابوالقاسم رادفر. طرح گروهی. فرهنگ دانشوران از 1370 تا 1376. جلد دوم: فرهنگ تاریخ نویسان، جغرافیدانان، سفرنامه نویسان. گروهی. تمام شده در مرحلۀ چاپ.
 • مجری طرح روح انگیز کراچی. طرح انفرادی. تصحیح بانوگشسب از 1376 تا 1377 نامه. انفرادی . تمام شده -چاپ شده.
 • مجری طرح روح انگیز کراچی. انفرادی. تصحیح جهانگیرنامه. توقف طرح به سبب چاپ کتاب توسط مصحح دیگر. انفرادی. تاریخ 1378.
 • مجری طرح روح انگیز کراچی. تصحیح ظفرنامه حمدالله مستوفی. قسم احکامیه. آغاز تاریخ ایران. جلد 4 . از 1379 تا 1383. تمام شده . چاپ شده .
 • مجری طرح روح انگیز کراچی. انفرادی. هشت رساله در بیان احوال زنان از سال 1000 تا 1313 . از 1384 تا 1387. تمام شده .چاپ شده .
 • مجری طرح روح انگیز کراچی. انفرادی. زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی تا سدۀ هشتم هجری (تاریخ شعر زنان) .انفرادی. جلد اول. بخش اول از 1388 تا 1392 تمام شده . در انتظار چاپ .
 • مجری طرح . روح انگیز کراچی. انفرادی. زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی. سدۀ هشتم هجری. جلد دوم . از 1393/3/28. در دست اجرا
عضویت
 • عضو هیأت مولفان فرهنگ دانشوران. از 1366-1376
 • عضو هیات علمی یادواره اختر چرخ ادب.  1376
 • مشاور و مولف دایره المعارف زن ایرانی. 1382
 • همکاری علمی با دانشنامه ادب فارسی . فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
 • عضو هیات علمی دومین و سومین سمینار بین المللی زن در جهان اسلام و همایش بین المللی زن در تاریخ صد ساله ایران. انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. از 1388 تا 1392
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصر. از سال 1390
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی کهن نامه ادب پارسی. از سال 1389
کنگره و سخنرانی
 • کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی. وزارت ارشاد اسلامی. رشت. فروردین 1367. ارائه مقاله و ایراد سخنرانی
 • کنگره بین المللی بزرگداشت علامه محمد اقبال لاهوری. لاهور پاکستان. 1368. ارائه مقاله
 • اولین کنگره بنیاد فارس شناسی. شیراز. ارائه مقاله .
 • کنگره بین المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه . تهران .1369 . ارائه مقاله
 • کنگره بین المللی بزگداشت صدمین سال تولد نیما یوشیج. یونسکو تهران . 1375 . ارائه مقاله
 • کنگره بین المللی ششصدمین سال درگذشت لغت شناس بزرگ مجدالدین فیروزآبادی. شیراز. شهریور 1378 . ارائه مقاله و ایراد سخنرانی
 • یادواره اختر چرخ ادب. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران. 1376 . ارائه مقاله و سخنرانی
 • کنگره بین المللی اقبال لاهوری. وزارت امور خارجه. تهران. 1379. ارائه مقاله و ایراد سخنرانی
 • کنگره بین المللی بزرگداشت نهصدمین سالگرد وفات حکیم عمر خیام نیشابوری. یونسکو. نیشابور. 1379/2/27. ارائه مقاله و ایراد سخنرانی
 • سمینار بین المللی نکوداشت پروین اعتصامی. قطر. دانشگاه قطر و سفارت جمهوری اسلامی ایران. دوحه. 15 و 16 آوریل 2007. ارائه مقاله
 • سمینار بین المللی زن در جهان اسلام از قرن 13 تا 19 م. انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. تهران . 25 آذر 1388 . ارائه مقاله و ایراد سخنرانی
 • همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه. قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی. مشهد . 26و27 اردیبهشت 1390. ارائه مقاله و ایراد سخنرانی
 • سمینار بین المللی زن در جهان اسلام در قرن 19 و 20. انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. تهران. 30 آذر 1390. ارائه مقاله و ایراد سخنرانی
 • سخنرانی در پژوهشگاه با عنوان "جایگاه زن در جامعه ایران بر اساس ادبیات تعلیمی" 28 آذر 1390. تهران.
 • کنگره بین المللی اقبال لاهوری. مشهد . دانشگاه فردوسی. فروردین – اردیبهشت 1391. ارائه مقاله و سخنرانی
 • کنفرانس ادبیات و نوشتار قاجاریه. بامبرگ. آلمان 30-31 می 2014 (9-10 خرداد 93). ارائه مقاله و سخنرانی
 • همایش زن در تاریخ آذربایجان. مرند و جلفا. شهریور 1393. ارائه مقاله و سخنرانی
 • همایش نسخه های خطی. پاریس . 20 آبان 93. ارائه مقاله
 • پانزدهمین کنفرانس بین المللی قاجاریه . هلند. ماستریخت . 2015.

 

 

Personal Information
Name: Rohangiz
Family: Karachi
Date of Birth: 1954
Tel: (0098)-9122111195
Email: r_ Karachi@yahoo.com , Karachi@ihcs.ac.ir , rohangizkarachi@gmail.com
 
Current Professioal status
 • professor . Institute for humanities & cultural Studies.
Educational Backgroud
 • Ph.D in Persian literature ( 1986), Thesis:A review of the poetry of modern Poetesses from the Period of Mashrutiyat in Iran.
Publications:
Books:
 • An inquiry in to Poems of Thoughtful Poetesses during constitutional Period.1995 (second edition 2004).Tehran . alzahra university.
 • A descriptive Bibliography of Parvin E'tesami.Tehran: Edareh Ershad islami.1997
 • Forugh,The sorrowful rebel. Tehran: Rahiyan e andisheh.1997.
 • With woman's nighthmares (selected Poems).Tehran: morgh e amin. 1997
 • Faraway visits,Study of Travel literature with bibliography of Iranian itineraries Tehran: chapar.2002.
 • Banugoshaspnameh (edited & Annotated).Tehran: pazhoheshgah( Inistitute . 2003.
 • Parvin E' tesami. Tehran: dastansara. 2004.
 • Alamtaj qaemmaqami (jaleh).Tehran: dastansara. 2005.
 • Frough farrokhzad. Tehran: dastansara. 2005.
 • The earth's cross eyed (selected Poems). Tehran: negah e sabz.2001.
 • zafarnameh.hamdollah mostofi .edited &annotated .Tehran: pazhoheshgah. 2008 .vol.4.
 • Eight treatises on women issues 1591-1896 AD. Tehran: pazhoheshgah.2011.
 • Dialect of Farsi Firoozabadi.Tehran: pazhoheshgah. 2011.
 • Forogh’s poems concordance/Dictionary . Tehran: chapar.2012
 • Divan Hyran e Donboli, (edited &annotated). Tehran: chapar.2015
 • Compassionate Violence, A Tradition of patriarchy naseri period . Tehran: nasher Tarikh Iran. 2016
 • A History of Iranian Women’s poetry From 900 to 1300AD. Tehran: pazhoheshgah.2016
Articles
 • The Role of Sex and Gender in Genre. Kohan-name e ye Adab e Parsi . Vol 5, No 2, Summer 2014. p8
 • Gender Influence on literature. Woman in culture & Art.Research of Women Vol 7. No 2. Summer 2015. P 5
 • An Etymological and Comparative Study of Firuzabadi Dialect Words. Journal of Zabanpazhuhi. Vol 7. No 16. Autumn 2015, P 6.
 • Mahasti’s Shahrashoob, The safe Haven of Protest. Journal of Lyrical Literature Researches.Vol 13. No 24. Spring& Summer 2015 .P 13
 • Who is the Real Author of Ta’dibonesvan Treatise Journal of history of literature. Shahid Beheshti University 2010. No 65/3. P 198-208
 • Banugoshasp, the Heroine of the Persian Epic. Pazhoheshnameh. Shahid Beheshti University 2002. No 33. P179-190.
 • The Analysis of the Poetry and her manuscript of the Persian Poetess Heyran Donboli. Journal of University of Tabriz. Vol 67. No 229.Spring 2015.
 • The Persian Poetesses in Safineh Tabriz. Kohan name ye Adab e parsi.Vol 2. No2. Autumn & Winter 2011-2012.
 • The status of women in Rumi's Thought (Masnavi). Social Study.Vol 5. No4. Winter 2015
 • Who is the first panegyric woman? Pazhohesh name zan . Vol 3. No1. Spring& Summer 2013 .
 • Examining the Social Reasons for the Incompatibility of Accounts Related to Homay Chehrzad’s Reign. Literary studies 177 .Vol 45. No 2. Summer 2012.
 • The Role of Sarojini Naidu as a National Poet of India in the Formation of Female Identity in the Modern Era in India. Journal of Subcontinent Researches Vol3. No8 Atumn 2011.
 • Analysis of Similarity Few Manuscripts. Danesh. Iran& Pakestan Center of Persian Research. 2013. N0 109.
 • khayam,Bewildered in the Realm of Infinity to the Eternity. Pazhoheshnameh Shahid Beheshti. 2001, No 29, P.81-94.
 • Banugoshasp, Heroine of Persian Epic. Pazhoheshnameh Adabiyat,Shahid Beheshti University.2003.No 33.
 • Amphibology words in Shahnameh. Farhang,pazhoheshgah.1994. No 14. P 37-53
 • Banugoshasp, Divine mythological or heroic epic. Ranj o Ganj. Tehran: Pazhoheshgah Olom Ensani.2014, P 367-374
 • Research On Iranian Itinerary Literature. Journal of Tehran University 2004. (53) No165. P185
 • Parvin e Eatesami,an Innovation Poet in Secret. Memorial of Parvin.Alameh Tabatabayi University.1998.P91-97
 • Iqbal Journey to the Ascent in the literature of East and West.Iqbaliyat.Journal of Iqbal Academi Pakestan 1993. No9.P98-109.
 • Internal music of Iqbal poems.Iqbaliyat Iqbal Academi Pakistan. 2002-2003. No 13 . p81-88 .
 • Ardeshir khawareh in Shahnameh . Farhang,Pazhoheshgah. 1990. No 7. p. 311-320.
 • The Role of Women Poets in Persian Poetry . saba. No 1 1999.p.88-94 .
 • Women in the Work of Alishir Navayi, Majalesonafayes, Tashkent State Institute of Oriental Studies 2003. No 1-2. P.53,56 & 41-43.
 • Nima, The Symbol of Grief .Yadnameh Nima. Y.N. 1999. P.401-414.
 • Persian literature, Belover of Iqbal Lahori Collection of Articles . Mashhad . Ferdowsi University .2012 .
 • Other articles: 46 articles published in Persian & English .mostly about poetess and women in Persian literature& poets.