جدول کارگاه‌های علمی و تخصصی پژوهشکده زبان و ادبیات در سال ۱۳۹۷

جدول کارگاه‌های علمی و تخصصی پژوهشکده زبان و ادبیات در سال 1397

ردیف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

مجری

1

18/ 2/ 1397

ترجمه فیلم و سریال از زبان عربی به فارسی بالعکس

صالح زمانی جعفری

2

7/ 4/ 1397

نقد ادبی و مکتب های آن

عبدالحسین فرزاد، احمد ابومحبوب

3

6/ 6/ 1397

اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی

ابوالقاسم اسماعیل پور

4

آذر 1379

درونمایه های مشترک اساطیری

ابوالقاسم اسماعیل پور

5

5/ 7/ 1397

درس گفتار مینوی پژوهی

محمد دهقان

6

24/ 7/ 1397

شاهنامه خوانی،شرح و تحلیل داستان بیژن و منیزه

ابوالفضل خطیبی

7

9/11/ 1397

شاهنامه خوانی (داستان فرود سیاوخش)

ابوالفضل خطیبی

8

2/  8 / 1397

ویرایش زبانی (فنی یا صوری و نگارشی علمی و عملی

سیدجلیل شاهری لنگرودی

9

1/ 12/ 1397

ویرایش زبانی (فنی یا صوری و نگارشی علمی و عملی

سیدجلیل شاهری لنگرودی

10

11 و 18 / 11/ 1397

تصحیح نسخ خطی «ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار» (دوره اول)

سیدمحمد صادق ابراهیمیان

11

14،15،16/ 11/ 1397

از روایت تا گفتمان، چالش های نشانه معنایی متن ادبی

حمیدرضا شعیری