طرح های اختتام یافته

جدول طرح های انجام شده و پایان‌یافته پژوهشکده زبان و ادبیات  در سال 1397

ردیف

مجری

عنوان طرح پژوهشی

سال اتمام

1

رمضان رضایی

تحلیل تحول صنایع بدیعی از عبدالقاهر تا ابن معصوم مدنی (مرحله دوم)

1397

2

مریم عاملی رضایی

«تحلیل ادبیات داستانی پس از انقلاب اسلامی بر مبنای نظریه های جدید اخلاقی (استخوان خوک و دست‌های جذامی، تمام زمستان مرا گرم کن، من قاتل پسرتان هستم) مرحله دوم»،

1397

3

علیرضا شعبانلو

تحلیل استعاره‌های مرگ در ادبیات عرفانی

1397

4

زینه عرفت پور

عناصر تصویرپردازی هنری در ده خطبه از نهج البلاغه با موضوع نکوهش دنیا

1397

5

زهرا حیاتی

بوطیقای روایت در مقتل (تحلیل زمانبندی روایت در مقتلهای واقعه عاشورا)

1397

6

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی .  سدهٔ هشتم هجری جلد دوم  (مرحله دوم)

1397

7

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» حرف ح تا عین»

1397

8

یدالله رفیعی

تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی )مرحله سوم(

1397

9

ابوالقاسم رادفر

مرجع شناسی زبان و ادبیات معاصر ایران (1285- 1395) (مرحله دوم)

1397

10

عبدالحسین فرزاد

نقش ادبیات فارسی در تکوین فرهنگ و تمدن ایرانی (قرن چهارم تا ششم هجری)

1397

11

مریم شریف نسب

زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی بر مبنای متون ادبی (نمونه‌مورد بررسی: قرن ششم و هفتم)

1397

12

یوسف ‌محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری مرحله اول

 

1397

13

طاهره ایشانی

«مقایسه سبک‏ غزل حافظ با غزل سه تن از شاعران هم‏عصر وی  (با رویکرد سبک‏شناختی سیمپسون)»

1397

14

معصومه نعمتی قزوینی

تحلیل مقایسه ای سفرنامه های حج در ادبیات عربی و فارسی(مورد کاوی سفرنامه های برگزیده سال های 1330-1360 هجری قمری)»،

1397