تاریخچه معاونت

تعداد بازدید:۴۴۹۴

 معاونان پژوهشی پیشین (1398-1360)

 • فاطمه (نسرین‌دخت) حکمی (معاون تحقیقاتی): 1363/5/24 1361/6/31
 • فاقد معاون پژوهشی: 1371/2/2 1363/5/24
 • محمدتقی راشد محصل: 1372/3/1 1371/2/2
 • مسعود مهرابی: 1372/10/12 1372/3/1
 • محمدتقی راشد محصل: 1374/2/24 1372/10/12
 • حمید تنکابنی (سرپرست): 1374/3/17 - 1374/2/24
 • سیدحمید طبیبیان (جانشین موقت معاون پژوهشی): 1374/7/4 1374/3/17
 • فاقد معاون پژوهشی: 1380/11/14 1374/7/4
 • محمدآقا نهاوندیان: 1383/11/11 1380/11/14
 • فاقد معاون پژوهشی: 1384/12/15 1383/11/11
 • محسن خلیجی: 1388/11/12 1384/12/15
 • شهرام یوسفی‌فر: 1392/10/28 1388/11/12
 • حسینعلی قبادی: 1394/3/2 1392/10/28
 • سید سجاد علم‌الهدی: 1396/10/16 1394/3/2
 • علیرضا ملائی‌توانی: از 1396/10/16

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸