خلاصه گزارش طرح«جایگاه خلاقیت موقعیتی در رویکردهای تربیت تأملی»

۰۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۳ کد : ۲۲۲۴۸ اخبار معاونت محصولات جدید پژوهشی
تعداد بازدید:۱۸۷

جایگاه خلاقیت موقعیتی (Situated Creativity) در رویکردهای تربیت تأملی (مطالعه موردی برنامه فبک)» در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر سید نورالدین محمودی عضو هیات علمی پژوهشکده اخلاق و تربیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به اتمام رسید.

تعلیم و تربیت برای حل مسائل خود، بی‌نیاز از پژوهش‌ها و تأملات فلسفی نیست. با ظهور پارادایم جدید آموزش ‌و ‌پرورش، یعنی پارادایم تأملی، برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان وارد عرصه تعلیم و تربیت شد. مجری با هدف بررسی جایگاه خلاقیت موقعیتی (Situated Creativity) در رویکردهای تربیت تأملی (مطالعه موردی برنامه فبک) تحقیق حاضر را انجام داده است. بنابراین و با توجه به این­که هدف از انجام این پژوهش تبیین رویکرد تاملی و تعیین جایگاه خلاقیت موقعیتی در برنامه فلسفه برای کودکان بوده، روش این تحقیق از نظر هدف، بنیادی است. رویکرد این پژوهش کیفی می باشد و داده های تحقیق از طریق روش داده بنیاد استراوس و کوربین (1998)  گردآوری شده که منجر به شناسایی جنبه‌‏­های متعدد پدیده شده و امکان تدوین الگوی نظری تحقیق را فراهم ‏آورده است.

محمودی جهت بررسی متون، منابع معتبر مکتب عمل گرایی و فلسفه برای کودکان با تاکید بر دیدگاه هانس یوس را بررسی کرده و همچنین جهت اعتباربخشی شاخصهای شناسایی شده براساس روش دلفی از صاحبنظران حوزه خلاقیت که دارای سابقه آموزش در خلاقیت و تالیف منابع درسی بودند، استفاده کرده است.

نتایج تحقیق نشان داد که "ارتباط و پیوند، تجربه به مثابه جریان، یکپارچگی درک جهان و جامعه مادگی" به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی "ساماندهی موقعیت و عمل در موقعیت" و از طریق راهبردهای تحریک انگیزی، تفکر زایشگر، تاکید بر امور متضاد، یادگیری از طریق پایداری، تغییر و بازسازی محیط و گشودگی بیان و با در نظر گرفتن زیباسازی زندگی و عوامل اجتماعی و کالبدی (به عنوان زمینه ی الگو) محقق می‌شود و منجر به تحقق وجه به جنبـه هـای عـاطفی آمـوزش، خلاقیت یکپارچه، تقویت خودارزیابی و انگیزه مشارکت بالامی گردد.

نتیجه تحقیق حاضر نشان داده که توجه و تاکید بر خلاقیت موقعیتی در پرورش تفکر کودکان مسیری جدیدی را پیش روی مربیان فلسفه برای کودکان قرار می دهد تا با بکارگیری آن جنبه های شناختی، عاطفی، حرکتی و اجتماعی کودکان را ارتقا دهند.


نظر شما :