معرفی کتاب: جامعه‌شناسی تاریخی امنیت در ایران

تعداد بازدید:۷۶۳

از دیگر کتابهایی که به تازگی توسط گروه پژوهشی جامعه و امنیت ارائه شده است کتابی است با عنوان «جامعه‌شناسی تاریخی امنیت در ایران». این کتاب حاصل اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان «تحلیل جامعه شناختی امنیت درایران باتاکیدبر رویکرد تاریخی» که به سفارش گروه پژوهشی جامعه و امنیت و توسط آقای دکتر سیدمحمد میرسندسی انجام شده است.

درباره کتاب

مطالعه پدیده‌های اجتماعی به لحاظ پیچیدگی‌هایی که دارند، برای آن‌که به نتیجه قابل اطمینان و شناخت آفرین برسند، نیازمند بررسی‌هایی پردامنه، چندگانه، و بر پایه چشم‌اندازهای گوناگون است. به‌عبارت بهتر، انتظار دستیابی به شناخت مؤثر درباره پدیده‌های اجتماعی به ‌صِرف یک تحقیق، انتظاری خام و دور از منطق علمی است. از این‌رو، در صورتی می‌توان امیدوار به تولید علمی در این حوزه گردید که به صورت همه جانبه و فرایندی به زایش علم نگریسته شود.

مطالعه درباره امنیت اجتماعی هم، به‌عنوان یکی از پدیده‌های وابسته به حوزه علوم‌اجتماعی، شامل گزاره پیشین می‌گردد. بر این اساس، یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند شناخت ما را نسبت به امنیت ‌اجتماعی، در حال حاضر پربار و قابل اتکاء نماید و زاویه‌ای از این موضوع را روشن نماید، نگاه تاریخی به پدیده امنیت و سامان‌دهی آنها در قالب یک نظریه است. به‌سخن دیگر، حتی می‌توان گفت: تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری درباره این مفهوم بدون توجه به پیشینه تاریخی جامعه ایران ناقص می‌ماند و می‌تواند گمراه کننده هم باشد.

در این شرایط، بازخوانی واقعیت‌های مهم تاریخی علاوه بر مساعدت در غنای نظریه جامعه‌شناختی ایران، ما را در جهت ارائه یک مدل بومی برای موضوع خاص امنیت اجتماعی در ایران یاری خواهد کرد.

بر این پایه، در این کتاب که حاصل نتایج طرحی تحقیقاتی با عنوان  «تحلیل جامعه‌شناختی امنیت درایران باتاکید بر رویکرد تاریخی»  است، کوشش می‌شود با محور قراردادن نگاهی تاریخی در جستجوی مفاهیم و نگرش‌های نو نسبت به امنیت در بستر فرایند تاریخی ایران و در روابط و مناسبات عرصه‌های زیستی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برآییم.

کتاب حاضر، در راستای یکی از مهم‌ترین اهداف طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی در ایران، یعنی بسترسازی برای نیل به نظریه بومی امنیت در ایران، قرار می‌گیرد.

کتاب حاضر سومین اثر منتشرشده توسط گروه پژوهشی جامعه و امنیت است.     
                                                                                              تهیه و تنظیم: زهرا نوایی لواسانی                                                    

کلید واژه ها: جامعه‌شناسی تاریخی امنیت در ایران کتاب گروه پژوهشی جامعه و امنیت تحلیل جامعه شناختی امنیت درایران امنیت اجتماعی

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۸