اهداف و سیاست های ترجمه

تعداد بازدید:۴۶۶

اهداف و سیاستهای فعالیت های ترجمه در گروه پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی

مقدمه: هدف اصلی طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی، بسط دانش نظری و تجربی در خصوص موضوع مورد تحقیق است. از آنجائیکه مقوله امنیت اجتماعی دانشی جدید در سطح جهان است و به دلیل فقدان دانش بومی شده در این حوزه در ایران، ضرورت استفاده از منابع و مطالب خارجی از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد.

گروه پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی برای تحقق اهداف زیر از طریق ترجمه اقدام خواهد نمود:

 

 

  • شناسایی و تبیین مبانی و مفهوم شناسی امنیت اجتماعی
  • استفاده از تجربیات و نظرات متخصصان و صاحب نظران مطرح خارجی در این حوزه به منظور یافتن مدلی مناسب در طراحی امنیت اجتماعی در ایران
  • گردآوری و مرور منابع نظری و تجربی و استخراج آخرین وضعیت مطالعاتی امنیت اجتماعی در جهان
  • ایجاد بانک اطلاعاتی، پایگاه اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی منابع مرتبط با امنیت اجتماعی
  • مطالعه تطبیقی امنیت اجتماعی در جهان و بهره گیری از تجارب کشورهای دیگر برای کمک به فهم بیشتر از موضوع و تولید دانش بومی


با توجه به لزوم تولید اطلاعات و ادبیات در حوزه امنیت اجتماعی، پس از بررسی منابع موجود مشخص گردید که آثار موجود در زمینه امنیت، عمدتاً رویکردی ملی و بین المللی به این مسئله دارند و در حوزه امنیت اجتماعی به طور خاص کمتر مطلبی را می توان یافت. بنابراین گروه مطالعات امنیت اجتماعی در صدد است تا با ترجمه آثار مطرح در زمینه امنیت اجتماعی و همچنین امنیت پژوهی گام موثری را در این راه بردارد.

 

کلید واژه ها: ترجمه اهداف و سیاست ها گروه پژوهشی جامعه و امنیت امنیت اجتماعی

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۸