آرشیو اخبار

نشست دوم ( نسبت پژوهش با امر سیاسی )
هشتادمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

نشست دوم ( نسبت پژوهش با امر سیاسی )

پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین المل در راستای نشست های جمعی خود در ماه آذر نشست های علمی « نسبت پژوهش با امر سیاسی » را در نظر گرفته است هدف از این برنامه بررسی و تعریفی از نسبت پژوهش با امر سیاسی است.

ادامه مطلب
نشست اول ( نسبت پژوهش با امر سیاسی )
هفتادو نهمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

نشست اول ( نسبت پژوهش با امر سیاسی )

پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین المل در راستای نشست های جمعی خود در ماه آذر نشست های علمی « نسبت پژوهش با امر سیاسی » را در نظر گرفته است هدف از این برنامه بررسی و تعریفی از نسبت پژوهش با امر سیاسی است.

ادامه مطلب