درباره پژوهشکده

به نام خدا

پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، ابتدا با عنوان گروه تحقیقات سیاسی در اسلام و با ریاست دکتر رضا داوری اردکانی در سال 1376 تأسیس گردید. همزمان با مجوز وزارت علوم، دوره دکتری "اندیشه سیاسی" نیز توسط این گروه و نیز با مدیریت ایشان راه اندازی شد.

درادامه فعالیتهای پژوهشی و آموزشی گروه و با توجه به سیاستهای توسعه ای پژوهشگاه، ارتقای این گروه به سطح پژوهشکده مورد موافقت قرارگرفته و پژوهشکده علوم سیاسی با تشکیل گروههای سه گانه (گروه اندیشه سیاسی، گروه جامعه شناسی سیاسی و مسائل ایران و گروه روابط بین الملل) شکل گرفت.

با تغییر ساختاری که در پژوهشگاه صورت گرفت و مورد تصویب هیئت امناء قرار گرفت، عناوین گروههای سه گانه مزبور به گروههای مطالعات نظری سیاست، مطالعات کاربردی سیاست و مطالعات روابط بین الملل تغییر نام یافتند و پژوهشکده نیز دور جدید فعالیت خود را با عنوان نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل آغاز نمود. مدیریت پژوهشکده به عهده دکتر محمد علی فتح الهی می باشد.

1- گروه مطالعات نظری سیاست: این گروه به پژوهش درباره اندیشه ها، نظریه ها و دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی درباره ریشه، ماهیت و هدف دولت می پردازد. اندیشه های سیاسی در غرب و اندیشه های سیاسی در اسلام دوحوزه مورد تاکید در پژوهش های این گروه است.

2- گروه مطالعات کاربردی سیاست: این گروه تلاش دارد در مورد کم و کیف کاربردی شدن اندیشه ها و تئوری های رایج در علم سیاست، پژوهش نماید. به عبارت دیگر، تمرکز پژوهشی این گروه همان سیاست ها و اقداماتی است که توسط دولت ها یا سایر کنشگران سیاسی به اجرا در می آیند.  مسایل سیاسی ایران و منطقه از جمله حوزه های پژوهشی مورد اولویت گروه می باشد.

3- گروه مطالعات روابط بین الملل: اولویت های مهم پژوهش این گروه عبارتند از : بررسی تحولات نوین قدرت در عرصه بین الملل : فرصتها و چالشها برای جمهوری اسلامی ایران-آینده پژوهش تحولات منطقه ای و بین المللی -مطالعه و رصد تحولات منطقه خاورمیانه و جهان اسلام- مطالعه جنبش ها و جریانات اسلامگرای معاصر

 

گروه پژوهشی مطالعات نظری سیاست

مدیرگروه : آقای دکتر داود مهدوی زادگان

         اعضای گروه :

                         آقای دکترمحمدعلی فتح الهی

                         آقای دکترداود مهدوی زادگان

                         آقای دکترپگاه مصلح

گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست

مدیرگروه : آقای دکتر فرج اله علی قنبری

        اعضای گروه :

                          آقای دکتر سید محسن علوی پور

                          آقای دکتر شروین مقیمی زنجانی                 

گروه پژوهشی مطالعات روابط بین الملل

مدیرگروه : آقای دکتر یحیی فوزی

        اعضای گروه :

                          آقای دکتر عبداله قنبرلو

                          آقای دکتر علی اکبر اسدی

                          آقای دکتر حمیدرضا اکبری

کارشناسان پژوهشکده :

                         آقای رهبر نصیری پروچ

                         خانم اعظم السادات مویدی