گروه ها

گروه پژوهشی مطالعات نظری فرهنگ و ارتباطات: دکتر کریمی-دکتر اجاق

 

گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و کاربردی فرهنگ و ارتباطات:دکتر سپنجی

 

گروه پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای فرهنگ و ارتباطات: دکتر ساعی