پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو در هر یک از رشته ها به صورت هر دو سال یک بار انجام می شود.

 

تعداد ورودی های رشته:

دین و رسانه

تعداد ورودی های رشته:

مدیریت رسانه

سال پذیرش

۳

۶

۱۳۹۳

-

۸

۱۳۹۵

۶

-

۱۳۹۶

۹

۱۴

جمع