اعضای پژوهشکده

 

 

دکتر سیده زهرا اجاق

رئیس پژوهشکده

پست الکترونیک

zahraojagh1979@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

دکتر محمود کریمی علوی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

mkalavi@hotmail.com

 

مشاهده رزومه

 

 

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

aasepanjy@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

دکتر منصور ساعی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

msaei58@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

دکتر داود مهرابی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

davood.mehrabi@yahoo.com

 

مشاهده رزومه

دکتر معصومه تقی زادگان

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

taghizadegan.km@gmail.com

 

مشاهده رزومه

دکتر بشیر معتمدی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

motamedibashir@yahoo.com

مشاهده رزومه