اعضای پژوهشکده

 

 

دکتر سیده زهرا اجاق

رییس پژوهشکده

 پست الکترونیک

 zahraojagh1979@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

دکتر محمود کریمی علوی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

 mkalavi@hotmail.com

 

مشاهده رزومه

 

 

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

 عضو هیات علمی

 پست الکترونیک

 aasepanjy@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

دکتر منصور ساعی

 عضو هیات علمی

 پست الکترونیک

 msaei58@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

 دکتر داود مهرابی

 عضو هیات علمی

 پست الکترونیک

 davood.mehrabi@yahoo.com

 

مشاهده رزومه