اهداف

 اهداف پژوهشکده

 

 اهداف ذیل برای فعالیت پژوهشکده  مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظر گرفته شده است :

 

1-         حرکت به سمت تبدیل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی به قطب مطالعات سواد رسانه ای و میان رشته ای در کشور و خاورمیانه

2-        ایجاد گفتمان درون و برون سازمانی در پژوهشگاه و جامعه علمی کشور، در حوزه مطالعات فرهنگی، ارتباطی و رسانه ای

3-          ایجاد فضای تضارب آرا و افکار، در حوزه های فرهنگی، ارتباطی و رسانه ای کشور

4-        معطوف کردن توجهات به مقوله گسترش آزادی بیان و ایجاد فضای نقد علمی و مصلحانه، در فضای فرهنگی، ارتباطی و رسانه ای کشور

5-        ارتقا و گسترش سواد رسانه ای و نقد فرایندهای رسانه ای، در حوزه رسانه های: مکتوب، صوتی، تصویری، چند رسانه ای ها و فضای سایبری