آلا وحیدنیا

تعداد بازدید:۳۹۷۰

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
 
 
 
مشخصات فردی

آلاء وحیدنیا

استاد یار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

A.vahidnia@ihcs.ac.ir

سوابق تحصیلی

دانشگاه تهران

دکتری علوم قرآن و حدیث

موضوع پایان نامه: "مخطوطات کهن قرآنی و نقش آن در اعتبار تاریخی قرآن کریم"       1391 – 1395

استاد راهنما: دکتر منصور پهلوان

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

موضوع پایان نامه: "نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از شعر جاهلی"    1389-1391

استاد راهنما: دکتر مجید معارف

دانشگاه سمنان

     کارشناسی فیزیک

گرایش حالت جامد لیزر

موضوع پایان نامه: کنترل spot size لیزر                                                                     1379-1383

سوابق پژوهشی

مقالات:

 • Whence come Qur’an Manuscripts? Determining the Regional Provenance of Early Qur’anic Codices, Der Islam, forthcoming
 • "نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی"؛ مجید معارف، آلاء وحیدنیا. پژوهش های قرآن و حدیث؛ سال چهل و هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، صص 301 تا 320
 • "وراء پشت سر یا پیش رو"؛ آلاء وحیدنیا؛ دوفصلنامه ترجمان وحی، شماره 34، پاییز و زمستان 1392
 • " ماهیّت هِجای مصحف در سده‌های نخست اسلامی"؛ پژوهش های قرآنی، شماره 84، پاییز 96
 • " تأثیر عقیده مذکر انگاری قرآن بر قرائات هفتگانه"؛ الهه شاهپسند، آلاء وحیدنیا؛ مطالعات قرآن و حدیث سال یازدهم بهار و تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 22)
 • " تاریخ گذاری مخطوطات قرآنی در پرتو روش­های نوین علمی (کربن 14)"؛ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، دوره 2، شماره 3، پیاپی 7، پاییز 1397، صفحه 99-131
 • " برگه هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزه رضا عباسی تهران"؛ آینه میراث، دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صص133-159
 • " ملاحظاتی در تصحیح مخطوطات کهن قرآنی برمبنای شیوه کارل لاخمان در تصحیح متون"، دوفصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی، دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)،بهار و تابستان 1398، صفحه 205-228

ترجمه ها:

 • "اسلام در بستر عربی آن"، فرانسوا دوبلوا، ترجمه آلاء وحیدنیا؛ آینه پژوهش، دوره 25، زمستان 1393

کتاب‌:

 • "قرآن های عصر اموی: مقدمه ای در باب کهن ترین مصاحف" نوشته فرانسوا دروش، ترجمه مرتضی کریمی نیا و آلاء وحیدنیا، انتشارات هرمس، اسفند 1394

شرکت در کنفرانس ها و سخنرانی:

کورپوس کورانیکم، آکادمی برلین برندنبورگ، آلمان

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin, Germany

December2014

Eine Veranstaltung des Akademienvorhabens „Corpus Coranicum“ des Zentrums Grundlagenforschung Alte Welt

     LA PERCEPTION SHI’ITE DU CONTENU ET DE L‘HISTOIRE DU CORAN”,  Mohammad Ali Amir-Moezzi

Attended the conference

کالژ دو فرانس، پاریس - فرانسه

Collège de France, Paris, France

                                                                                                      25th june 2015

Autour de Fusṭāṭ. Une bibliotheca, coranica en context

Manuscripts and Manuscript Studies of the Qurʾan in Iran, with Special Reference to MS 18 of Aste-E Quds in Mashhad

Morteza Karimi-Nia, Ala Vahid-Nia

Attended the conference

دانشگاه لایدن، لایدن-هلند

Leiden University, Leiden, Netherlands       

  17 December 2019

Workshop

Between History and Philology: Quranic Manuscripts beyond Manuscript Studies

Whence Quran Manuscripts? Determining the Regional Provenance of Early Quranic Codices

دانشگاه اگزتر - انگلستان

Annual Conference of the, British Association for Islamic Studies

          9th – 11th April 2018

Variant Orthographical Nature of Muṣḥafs in Earlier Islamic Centuries

دانشگاه تهران - ایران

Tehran Islamic Studies Monitor (TehranISM)     

    October 1, 2020

The Grace of God” as evidence for a written Uthmanic archetype: the importance of shared orthographic idiosyncrasies

Author: Marijn van Putten (Leiden University), Discussant: Ala Vahidnia (Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran)

مؤسسه المصطفی برلین،

Geschichte des Korans und die neue Koranforschung     

    June 25, 2021

Iranian’s approach to the Quran distortion (Taḥrīf): a survey of Manuscripts in safavid era                                                                            

-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران-ایران                                                                        

 11آذر 1396

نشست تخصصی: مخطوطات قرآنی کهن و مسئله تاریخ‌گذاری آنها

-پژوهشگاه علوم انسانی، تهران-ایران                                                                                  

  28 بهمن 1396

چهارمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی "مبانی زبان شناختی-اصطلاح شناختی پژوهش­های میان رشته­ای"

اصطلاح گزینی کاربردی در تصحیح دست نوشته های کهن قرآنی با تکیه بر شیوه لاخمان در تصحیح متون

-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران-ایران 

5 اسفند 1397

نشست تخصصی : نشانه ها و رموز در آوانگاری و ثبت قرائات گوناگون در نسخ خطی قرآن

-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران-ایران             

  12بهمن  1398

نشست تخصصی: رونمایی و معرفی مجموعه اسلام پژوهی

-دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران                                         

 25بهمن تا 2 اسفند 1399

کارگاه پژوهشی زبان قرآن : پیوندهای بینامتنی قرآن و متون عهدینی ،فراعهدینی و پسا عهدینی

سوابق تحقیقاتی:

فرصت مطالعاتی در انیستیتو کودیکولوژی واقع در انستیتو ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش وین -  نوامبر و دسامبر 2016

Österreichischen Akademie der Wissenschaften            Institut für Iranistik 

سوابق اجرایی:

 • دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی- تهران ایران 2020 میلادی

کلید واژه ها: وحیدنیا

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۱