دکتر هادی وکیلی

تعداد بازدید:۱۴۷۲۰

 

مشخصات فردی
نام هادی
نام خانوادگی وکیلی
سال تولد 1342
وضعیت تاهل متأهل
مرتبه علمی استادیار، عضو هیات علمی گروه مطالعات تطبیقی عرفان- مدیر گروه پژوهشی حکمت معاصر
پست الکترونیک شماره تماس drhvakily@yahoo.com
drhvakili@gmail.com
88046891 داخلی 287-
مدارک تحصیلی
 • دکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،1374-1377
 • کارشناسی ارشد عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،1372-1374
 • کارشناسی روانشناسی ، دانشگاه تهران،1370-1374
 • سطح 4 حوزه(خارج فقه و اصول)
سوابق شغلی (آموزشی ـ اجرایی)
 • سرپرست پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392)
 • مدیریت گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی عرفان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1392)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1390-1392)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی در پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ( 1379ـ 1378)
 • تدریس در حوزه به مدت 25 سال در حوزه های آیت الله مجتهدی تهرانی،مروی، شهید بهشتی.
 • مدیر گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 83-85
 • رئیس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی84-86
عضویت در مجامع علمی
 • عضو  انجمن عرفان اسلامی ایران
 • خزانه دار انجمن عرفان اسلامی ایران 88-91
 • عضو هیات تحریریه نشریه نمادشناسی عرفانی(نیشابور)
 • عضو هیات تحریریه کتاب نقد
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشی حکمت معاصر
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشی قبسات
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان
 • عضو هیات تحریریه مجله فلسفی دانشگاه اندونزی(کنزKANZ)
زمینه‏ های تحقیقاتی مورد علاقه
 • عرفان
 • فلسفه
 • روان شناسی به ویژه روان شناسی عرفان و تجربه های عرفانی
 • فیزیک و ریاضیات
 • منطق قدیم و جدید به ویژه منطق فازی
کتب (نگارش یا ترجمه)
 • گلچین عرفانی امام خمینی، انتشارات عروج، 1383
 • مختارات من نصوص العرفان الاسلامی، انتشارات سمت، 1384
 • اشو از واقعیت تا خلسه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389
مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی وپژوهشی
 • طریقت اخلاقیون نجف ،حکمت معاصر92، هادی وکیلی و محمود شیخ.
 • تفسیر آیه نور از دیدگاه ابن سینا و داراشکوه،حکمت معاصر،91،شماره 5.هادی وکیلی و پریسا گودرزی و محبوبه امانی.
 • تبیین جهان شناختی سماع،حکمت معاصر،90،پژوهشنامه عرفان،هادی وکیلی و مرتضی مبلغ.
 • بررسی برخی از مبانی وحدت وجود، پژوهشنامه عرفان89،،هادی وکیلی و محمد تاجیک.
 • موسیقی و عرفان،پژوهشنامه عرفان88، هادی وکیلی و مهدیه سادات کسایی زاده.
 • مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی(س)، متین 87،هادی وکیلی و الهه هادیان رسنانی.
 • معرفت دینی از منظر علوم شناختی، قبسات87.
 • تجربه های شبه عرفانی و داروهای روانگردان از منظر روان شناختی، مطالعات معنوی91.
 • جنبش های نوپدید معناگرا، مطالعات معنوی.90
 • مدل خداشناسی التزامی در تبیین دیدگاه نانسی مورفی در ربط علم و دین، پژوهش های علم و دین89.
 • آسیب شناسی معنویت گرایی نوپدید در ایران، نامه فرهنگی.آذر90
 • نمادهای عرفانی نور و عشق در نگارگری صفویه، اندیشه پویا91.هادی وکیلی و پریسا گودرزی.
 • جنبش های نوپدید معناگرا یک تهاجم جهانی، مطالعات معنوی89.
 • نظریه های جهان های غیرکرانمند در عرفان اسلامی، (کنگره اندیشه های اخلاقی-عرفانی امام خمینی)
 • نقدهای امام خمینی (س) بر ماتن و شارح فصوص، فصلنامه متین-شماره 11، تابستان و پاییز 80
 • مضامین عرفانی شب در اندیشه مولانا، نامه پارسی.زمستان 89.هادی وکیلی و محمدتقی فعالی و شیرزاد ابراهیمی فیشانی.
 • آسیب شناسی معنویت گرایی نوپدید در ایران، نامه فرهنگی
 • جنبش های نوپدید دینی-معنوی، مطالعات فرهنگی.زمستان 88.
 • فلسفه ذهن از کندی تا ابن رشد،ذهن.تابستان 88.
 • اشو: شولای شبست، کتاب نقد.بهار و تابستان 87.
 • درباره دین پژوهی: لوازم، مشکلات و مسائل، کتاب نقد.زمستان 87.
 • نقد صوفی به روایت ملاصدرا،کتاب نقد.تابستان 85.
 • اسفار اربعه امام خمینی از دیدگاه امام خمینی(س)و حکیم قمشه ای، پژوهشنامه عرفان.هادی وکیلی و پریسا گودرزی و محبوبه امانی. 1392
 • سنخ شناسی خیال در رویکردهای فلسفه، عرفان و هنر جدید، ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه.هادی وکیلی و نیره گودرزی.1392
 • طنز در عرفان اسلامی، ویژه نامه عرفانی فلسفی روشنایی.1392
 • نقدهای امام خمینی (س) بر ماتن و شارح فصوص، فصلنامه متین-شماره 11، تابستان و پاییز 80
 • جایگاه فخر رازی در عرفان و ادب پارسی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.1392
 • الهیات فازی: روایت دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) در مسئله تنزیه و تشبیه، فصلنامه متین-شماره22، 1383
 • عرفان و تفکر فازی، مجله برهان و عرفان، شماره 2، 1383
 • تجربه های عرفانی و شبه عرفانی، کتاب نقد، 1384
 • نقد مبانی اومانیستی حقوق بشر غربی، کتاب نقد، 1384
 • برهان وجود شناختی کورت گودل، فصلنامه علمی پژوهشی قبسات-شماره 41، پاییز 85
 • فلسفه تجربه عرفانی، فصلنامه علمی پژوهشی قبسات- شماره 40و39، بهار و تابستان 85
 • ملامتیه در بوته نقد، کتاب نقد-شماره 39، تابستان 85
 • خرافه پردازی؛ خاستگاه و نقد آن، کتاب نقد-شماره 40، پاییز 85
 • آسیب شناسی عشق جنسی در سنت فلسفه مسیحی، کتاب نقد-شماره 43، تابستان 86
 • ابن میمون از الهیات اسلامی تا الهیات یهودی، مجله قبسات-شماره 43، شماره 43
 • تجربه های عرفانی مرگ از منظر مطالعات NDE، مجله قبسات-شماره46، زمستان 87،هادی وکیلی و آزاده اقبالی.
 • امانیسم در موج معنویت گرائی سکولار، کتاب نقد-شماره 45، زمستان 86
 • شهود و معرفت شهودی از دیدگاه کانت، مجله ذهن-شماره 31، پائیز 86
مقالات علمی چاپ شده به زبان انگلیسی
 • Fuzzy Theology, Malysia
 •  Fuzzy Philosophy of science,Tilburg University,Netherlands
 • World Peace and Dialogue between Religions based on Fuzzy Thinking,Bronei
 • Spiritual counseling for dying, Prague, Czech Republic
سمینارها
 • آسیب شناسی عرفان معاصر در دانشگاه شیراز ،همایش عرفان و دانشجو  (سال 82)
 • تجربه های عرفانی و شبه عرفانی در دانشگاه تربیت مدرس، همایش عرفان و تجربه دینی  (سال 83)
 •  وضع عرفان در آینده جهان در دانشگاه علامه طباطبائی همایش عرفان در آینده جهان(سال 84)
 •  عرفان و شهود عرفانی در فلسفه کانت در دانشگاه علامه طباطبائی همایش کانت (سال 84)
 • نقد معنویت های نوپدید در دانشگاه الزهراء همایش معنویت های نوظهور (سال 84)
 • آسیب شناسی جنبش های نوظهوردینی، دانشگاه شهید بهشتی1391
 • نقد جنبش های دینی جدید، دانشگاه کرمان1391
طرحهای تحقیقاتی اجرا شده یا دردست اجرا
 • نظام ازدواج موقت در اسلام، سال : 72 تا 73 در وزارت دفاع
 • گزیده آثار عرفانی امام خمینی (ره) ، سال 80 تا 81 در پژوهشکد امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • کتاب درسی عرفان اسلامی مختارات منه نصوص العرفان الاسلامی، سال 81 در انتشارات سمت
 • توصیف ، تحلیل و نقد جنبشهای عرفانی نو پدید ، سال 92 ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • گفتمان عدالت و آزادی پس ازانقلاب سال 84 در پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • جامعه شناسی عرفان های سکولار ، سال 87 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • عرفان تطبیقی ، سال 92،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • تصحیح تعلیقات عرفانی امام خمینی(ره) بر شرح فصوص قیصری و مصباح الانس پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • روانشناسی عرفان پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 • جنبش های دینی نوظهور هندی در ایران
 • ترجمه و تحقیق دایره المعارف جنبش های دینی جدید(پیترکلارک) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • جنبش های هند، پژوهشکده باقرالعلوم قم
 • ترجمه عرفان تطبیقی، ویراست استیون کتز، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ترجمه روانشناسی عارفان ، ژوزف مارشال،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ترجمه عرفان در شرق و غرب ،رودلف اتو ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • المحصل بین المختصر والمطول فی علمی المعانی والبیان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تالیف وجیزه فی علم الاصول،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تقریرات دروس خارج فقه و اصول مرحوم استاد آیت العظمی شیخ مجتبی تهرانی به زبان عربی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره
کارشناسی ارشد
 • دیدگاههای عرفانی ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات ، سیدمحسن رضوی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • قرب در عرفان، مقداد حکیمی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • تحلیل محتوای مبحث توجه و هوشیاری در صحیفه ی سجادیه، فرحناز تحویلیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خداشناسی و انسانشناسی از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی،نهدی طوفانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • زندگینامه و آراء عرفانی ابو العباس قصاب آملی، محمدباقر تورنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شهود و معرفت از دیدگاه نجم الدین رازی و خواجه عبدالله انصاری،سمانه امانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خداشناسی و انسانشناسی از دیدگاه سید حیدر آملی، سید محمد میر کاظمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • بررسی ساقی در شعر و اندیشه حافظ و مولوی، حسین عبدالرحیمی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • تأویل عرفانی تمثیلات،داستانها وحکایت هفت اورنگ جامی، علی دشتی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • نیت و اخلاص در عرفان اسلامی، فاطمه ثابت ونداده دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • مقام هو و پیشینه ی تاریخی آن در عرفان اسلامی،سهیلا شهسواری، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • گذار از عرفان زاهدانه به عرفان عاشقانه،الناز خیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سعادت از دیدگاه امام خمینی و ابن سینا، محمد محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • دیدگاه عرفانی جامی، سید محمد میر محمدی ، دانشگاه آزاد واحد شمال
 • شاخصه های عرفانی نگار گری دوران صفویه،پریسا گودرزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سیمای سالکان در نهج البلاغه ، سیده عاطفه میر سعید قاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شرح عرفانی دعای کمیل،ضیاء علوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • غم وشادی در مثنوی معنوی، امیر حسین ابوالحسنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • اسرار زیارت در عرفان اسلامی و نقدهای وهابیان، مصطفی جعفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • بازتاب عرفان امام خمینی (ره) در خطابات عمومی ، مرتضی پناهنده ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1381
 • بازتاب آراء عرفانی آیت الله شاه آبادی در آثار امام خمینی (ره) ، نیره دشتبان ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1381
 • تسبیح و تقدیس در عرفان و قرآن ، سید مهدی عسگری ، آزاد اسلامی 1381
 • آراء و زندگی امامزاده زیدی ، آزاد اسلامی ، 1381
 • ایمان در عرفان اسلامی ، محمد رضا الهی فر ، آزاد اسلامی 1381
 • جایگاه وحی از دیدگاه عرفان و قرآن ، زهرا میرزائی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1383
 • جایگاه توفیق در عرفان اسلامی ، زهره حاجی احمد ، دانشگاه آزاد اسلامی 1384
 • شیطان از دیدگاه عرفان و قرآن ، علیرضا صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی 1385
 • اسرار الشریعه و اطوار الطریقه از دیدگاه امام خمینی (ره) و سید حیدر آملی ، عفت صفوی ، دانشگاه آزاد اسلامی
 • دیدگاه های عرفانی یونگ با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) ، شهبازی ، دانشگاه آزاد اسلامی 1384
 • تجربه های دم مرگی (احتضار) از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) ، زهرا اقبالی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1385
 • بازخوانی مسائل فلسفه و عرفان اسلامی در پرتو منطق فازی ، محمد غلامی ، دانشگاه مفید قم
 • جهان شناسی عرفانی امام خمینی (ره) ، محمود فتوحی شاه آبادی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ، 1381
 • رابطه مرید و مراد با تکیه بر داستان خضر و موسی (ع) ، شهرام شامند ، آزاد اسلامی ، 1381
 • تفسیر عرفانی سوره حدید ، محبوبه محمد علی ، آزاد اسلامی ، 1381
 • تفسیر عرفانی سوره یوسف ، آزاد اسلامی ، 1381
دکتری
 • بررسی تاریخی تحلیلی نظریه تجلی در عرفان اسلامی ، نگین مشرفی، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات)
 • مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی(س)، الهه هادیان رسنانی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی،
 • معنای زندگی و عرفان اسلامی ، هدیه کسایی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1390
 • داستانهای مثنوی ، محمد امیر خانی ، 1384
 • تبیین قیامت از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا ، سمنبر میرزائی ، 1384
 • عرفان در اشارات و تنبیهات ، محمد رضوی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1383
 • جایگاه اسماء و صفات الهی از دیدگاه امام خمینی و ابن عربی ، علی عرفاتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1383
 • تبیین جایگاه عرفانی جانوران و گیاهان در قرآن ، محیی الدین قنبری ، 1387
دروس تدریس شده
کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: عرفان تطبیقی، روان شناسی و عرفان، اسرار العبادات، زبان تخصصی، روان شناسی پیش
 • پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی: روان شناسی و عرفان، متون تخصصی به زبان عربی
 • دانشگاه علامه طباطبایی: پلورالیسم دینی، دین و اخلاق
 • دانشگاه شهید بهشتی: عرفان تطبیقی، عرفان مسیحی و یهودی
دکتری
 • دانشگاه آزاد اسلامی: زبان تخصصی و جریان شناسی جنبش های نوظهور
 • پژوهشکده امام خمینی: آراء امام خمینی در عرفان نظری، آراء امام خمینی در عرفان عملی، انسان شناسی
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: فلسفه ی صدرالمتالهین(1)
 • دانشگاه ادیان و مذاهب قم: جریان شناسی جنبش های جدید نوظهور
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: متون فلسفی به زبان انگلیسی
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تجربه دینی
دروس حوزوی
 • کلیه دورس سطح (ادبیات عرب،منطق،فلسفه، فقه و اصول)

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۱