گروه ها

تعداد بازدید:۲۵۲۹

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در حال حاضر دارای سه گروه پژوهشی مستقل با عنوان 

"ارتباطات و علم و فناوری"

"  ارتباطات، فرهنگ و سیاست"

" مطالعات فرهنگی"

است.

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۱