پذیرش دانشجو

تعداد بازدید:۲۷۳۱

پذیرش دانشجو در هر یک از رشته ها به صورت هر دو سال یک بار انجام می شود.

 

تعداد ورودی های رشته:

دین و رسانه

تعداد ورودی های رشته:

مدیریت رسانه

سال پذیرش

3

6

1393

-

8

1395

6

-

1396

-

9

1397

9

23

جمع

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹