تماس با ما

تعداد بازدید:۶۵۸

شماره تلفن پژوهشکده: 88053218

رییس پژوهشکده:

 دکتر سیده زهرا اجاق

ایمیل: zahraojagh1979@gmail.com

اعضای هیات علمی:

 امیر عبدالرضا سپنجی

ایمیل: aasepanjy@gmail.com

 دکتر منصور ساعی

ایمیل: msaei58@gmail.com

شماره تلفن: 88614057-داخلی208

 دکتر داود مهرابی

ایمیل: davood.mehrabi@yahoo.com

شماره تلفن: 88614057-داخلی208

 دکتر بشیر معتمدی

ایمیل: motamedibashir@yahoo.com

دکتر معصومه  تقی زادگان

ایمیل: taghizadegan.km@gmail.com

دکتر احمد شاکری

ایمیل: a.shakeri@ihcs.ac.ir

شماره تلفن: 88046891-داخلی 229

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰