نشست های تخصصی

تعداد بازدید:۳۳۶

نشست های تخصصی گروه1-    ژنوم انسانی از منظر حکمت اسلامی
2-    بحران محیط زیست و حکمت اسلامی
3-    برگزاری پیش همایش حکیم تهران آقا علی حکیم مدرس زنوزی در سال 93 با مشارکت مجمع عالی حکمت قم در پژوهشگاه.

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۵