فعالیت ها

تعداد بازدید:۳۵۹

معرفی فعالیت ها و پژوهش های در دست انجام:گروه حکمت اسلامی معاصر در نخستین گام های پژوهش خود در خرداد سال 1390 اقدام به برگزاری همایشی دو روزه با عنوان حکمت اسلامی و عالم معاصر نمود و در دو بخش حکیمان مسلمان و حکمت اسلامی به بررسی هشت مسئله از مهمترین مسائل معاصر از منظری حکمی پرداخت. این مسائل عبارتند بودند از :


1-    حکمت اسلامی معاصر و خداباوری در عصر حاضر
2-    حکمت اسلامی معاصر و چالش های اخلاقی
3-    حکمت اسلامیم عاصر و مباحث زیست محیطی
4-    حکمت اسلامی معاصر و معنای زندگی
5-    حکمت اسلامی معاصر و معرفت شناسی
6-    حکمت اسلامی معاصر و تعامل علم و دین
7-    حکمت اسلامی معاصر و حقوق بشر
8-    حکمت اسلامی معاصر و ادیان جدید

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۵