معرفی اعضا

تعداد بازدید:۷۰۱

عضو هیأت علمی هادی وکیلی

عضو هیأت علمی مهدی اسدی

عضو هیأت علمی مرتضی جعفریان

عضو هیأت علمی طاهره کمالی زاده

عضو هیأت علمی محمد امین شاهجویی

عضو هیأت علمی امیر صادقی

کارشناس  یاسمن قوامی

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۰