آلا وحیدنیا

 

آلاء وحیدنیا
Ala.vahidnia@gmail.com

دانشگاه تهران

دکتری علوم قرآن و حدیث

موضوع پایان نامه: "مخطوطات کهن قرآنی و نقش آن در اثبات اصالت قرآن کریم"     ۱۳۹۱ ۱۳۹۵

 

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

موضوع پایان نامه: "نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از شعر جاهلی"                    ۱۳۸۹-۱۳۹۱

 

دانشگاه سمنان

کارشناسی فیزیک

گرایش حالت جامد لیزر

موضوع پایان نامه: کنترل spot size لیزر                                                               ۱۳۷۹-۱۳۸۳

سوابق پژوهشی

مقالات:

 • "نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی"؛ مجید معارف، آلاء وحیدنیا. پژوهش های قرآن و حدیث؛ سال چهل و هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۳۰۱ تا ۳۲۰
 • "وراء پشت سر یا پیش رو"؛ آلاء وحیدنیا؛ دوفصلنامه ترجمان وحی، شماره ۳۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • " ماهیّت هِجای مصحف در سده‌های نخست اسلامی"؛ پژوهش های قرآنی، شماره ۸۴، پاییز ۹۶

 

 • "تأثیر عقیده "مذکر انگاری" قرآن بر قرائات هفتگانه"؛ الهه شاهپسند و آلاء و حیدنیا، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، دوره ۱۱، شماره ۲۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۷)، بهار و تابستان ۱۳۹۷،
 • "اسلام در بستر عربی آن"، فرانسوا دوبلوا، ترجمه آلاء وحیدنیا؛ آینه پژوهش، دوره ۲۵، زمستان ۱۳۹۳

 

کتاب‌:

 • "قرآن های عصر اموی: مقدمه ای در باب کهن ترین مصاحف" نوشته فرانسوا دروش، ترجمه مرتضی کریمی نیا و آلاء وحیدنیا، انتشارات هرمس، اسفند ۱۳۹۴

 

شرکت در کنفرانس ها و سخنرانی:

 • کورپوس کورانیکم، آکادمی برلین برندنبورگ، آلمان

 

Berlin-BrandenburgischeAkademie der Wissenschaften, Berlin, Germany

December ۲۰۱۴

EineVeranstaltung des Akademienvorhabens „Corpus Coranicum“ desZentrumsGrundlagenforschungAlte Welt

LA PERCEPTION SHI’ITE DU CONTENU ET DE L‘HISTOIRE DU CORAN”, Mohammad Ali Amir-Moezzi

Attended the conference

 • کالژ دو فرانس، پاریس - فرانسه

Collège de France, Paris, France

                                                                                                                         ۲۵thjune ۲۰۱۵

Autour de Fusṭāṭ. Une bibliotheca, coranicaencontext

Manuscripts and Manuscript Studies of the Qurʾan in Iran, with Special Reference to MS ۱۸ of Aste-E Quds in Mashhad

Morteza Karimi-Nia, Ala Vahid-Nia

Attended the conference

 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

سخنرانی با موضوع " مخطوطات قرآنی کهن و مسأله تاریخ گذاری آنها"                                                                           ۱۱ آذر ۹۶

 

 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران                                                                                                       ۲۸ بهمن ۹۶

چهارمین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی (مبانی زبان شناختی-اصطلاح شناحتی پژوهش‌های میان رشته‌ای)

 

سخنرانی با موضوع " اصطلاح گزینی کاربردی در تصحیح دست نوشته های کهن قرآنی با تکیه بر شیوه لاخمان در تصحیح متون "                                                                          

سوابق تحقیقاتی:

 • فرصت مطالعاتی در انیستیتو کودیکولوژی واقع در انستیتو ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش وین               نوامبر و دسامبر ۲۰۱۶

ÖsterreichischenAkademie der Wissenschaften

InstitutfürIranistik

سوابق آموزشی:

 • تدریس  در دانشکده علوم و فنون قرآن تهران از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • تدریس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مهارت ها:

 • آشنایی ابتدایی با زبان سریانی
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با زبان عربی

اطلاعات تماس:

Email: a.vahidnia@ihcs.ir