هیات علمی تمام وقت

تعداد بازدید:۵۱۴۳

هیات علمی تمام وقت 

 رئیس پژوهشکده:

 دکتر فروغ پارسا

 اعضا:

 دکتر مریم قبادی

دکتر احمد پاکتچی

دکتر زهرا محققیان

دکتر آلا وحید نیا

دکتر سید محمد هادی گرامی

دکتر سیدمحمدعلی طباطبایی

دکتر هادی رهنما