دکتر زهرا محققیان


 

 

نام

زهرا 

نام خانوادگی

محققیان

سال تولد

1363

محل خدمت:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادیار پژوهشکده مطالعات قرآنی

پست الکترونیک

z.mohaghegh@gmail.com

z.mohagheghian@ihcs.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با زبان های: عربی و انگلیسی و آلمانی.
 

مدارک تحصیلی

 • دکترای الهیات (علوم قرآن و حدیث) ،دانشگاه اصفهان، 1394-1391
 • کارشناسی ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث) ،دانشگاه اصفهان، 1388-1386
 • کارشناسی آمار، دانشگاه اصفهان، 1385-1381.
 • دیپلم ریاضی فیزیک، اصفهان، 1380.
 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور،1397-1393

 

 

طرح های تحقیقاتی

  • بنات الله در اندیشه اعراب جاهلی و مواجهه قرآن کریم با آن، در دست اجرا.
  • جنسیت در اسلوب بیانی قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
  • مداخلات درمانی مبتنی بر امیددرمانی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران قلبی، بنیاد نخبگان کشور، 1393.
  • همکاری در تألیف «دانشنامه معاصر قرآن کریم» ، (آکادمیک مطالعات ایرانی، لندن)، 1396-1389

 

کتاب ها (تألیفی)

 • نظریه امید(بررسی تطبیقی راهکارهای ایجاد و افزایش امید از منظر قران و روانشناسی مثبت نگر، چاپ به زبان فارسی، ناشر:پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول و ویراشی اول، سال 1395.
 • دانشنامه معاصر قرآن کریم(همکاری در نگارش برخی مداخل)، آکادمی مطالعات ایرانی لندن، 1396.

 

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده

  • کهن الگوی وصلت مینوی در قرآن کریم، مجله پژوهشی نقد ادبی، 1397.
  • تحلیل اسطوره ای قرآن کریم، مجله پژوهشی پژوهش های علم و دین، 1397.
  • انواع تعاملات میان رشتگی در مطالعات اسطوره ای قرآن کریم، مجله پژوهشی معرفت ادیان، 1397.
  • روش شناسی نقد انگاره های اسطوره ای قرآن کریم، ویژه نامه همایش ملی تاریخ انگاره، 1397.
  • بررسی مشابهات لفظی قرآن کریم براساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک، مجله پژوهشی پژوهش های ادبی قرآنی دانشگاه اراک، 1397.
  • اصل مادینه هستی در بیان اساطیری قرآن کریم، مجله پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، 1396.
  • دینی سازی مولفه های امید در نظریه امید روانشناسی با تحلیلی قرآنی، مجله پژوهشی تحقیقات علوم قران و حدیث، دانشگاه الزهرا،1390.
  • بررسی تطبیقی مفهوم ناامیدی در نظریه اسنایدر و قرآن، مجله پژوهشی مطالعات اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.
  • مقتضیات اخلاقی امید از منظر قرآن و سنت ، مجله پژوهشی پژوهشنامه اخلاقی، نهاد رهبری قم، 1391.
  • ماهیت امید از منظر قران و عهدجدید ، مجله پژوهشی معرفت ادیان، موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1393،
  • الگوی جامع اخلاق حرفه ای در امر تدریس براساس آموزه های قرآن کریم ، مجله پژوهشی اخلاق زیستی، وزارت بهداشت، 1392.
  • بررسی تطبیقی تفسیر گزاره های علمی قرآن از نظر جعفر نکونام و محمدعلی رضائی اصفهانی ، مجله پژوهشی پژوهش های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقالات و بررسیها، 1392.
  • بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» در آیه 31 سوره ق، مجله پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، دانشگاه پیام نور کاشان،1392.
  • بازنگری آیات متشابه لفظی براساس رویکردهای نوین زبانشناسی، مجله پژوهشی مطالعات زبانشناختی قرآن کریم، دانشگاه اصفهان،1392.
  • نشانه شناسی لایه ای قران کریم، مجله پژوهشی قرآن شناخت، موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394.
  • بازشناسی حنش بن معتمر، مجله پژوهشی علوم حدیث، دانشگاه علوم حدیث شهر ری،1392.
  • تحلیل نشانه های ارتباط غیر کلامی در قرآن، مجله پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، 1394.
  • بینامتنی قرآن با صحیفه سجادیه، مجله پژوهشی مطالعات زبانشناختی قرآن کریم، دانشگاه اصفهان، 1393.
  • بررسی داستان خضر و موسی و دلالت های تربیتی آن در حوزه یادگیری، مجله پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی، دانشگاه الزهرا، 1394.
  • تحلیلی از مبانی و مؤلفه های مثبت اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید، مجله پژوهشی الهیات تطبیقی، دانشگاه اصفهان، 1393.
  • روش شناسی توصیفی المیزان براساس تحلیل محتوای سوره غافر، مجله پژوهشی مطالعات تفسیری، نهاد رهبری قم،1394.
  • کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه "بلد" در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم، مجله پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قران، دانشگاه پیام نور کاشان، 1395.

 

مقالات علمی- ترویجی چاپ شده

 • نقش ارتباطات غیرکلامی در تقویت بنیان خانواده از منظر اهل بیت(ع)، مجله مشکوه(مشهد)، 1396.
 •  نقش جهان بینی توحیدی در ایجاد امید مجله مشکوه (مشهد)، 1389.
 • بررسی تطبیقی راه کارهای ایجاد و افزایش امید از دیدگاه روانشناسی مثبت نگر و قرآن، مجله معرفت (قم)، 1390.
 • بررسی مراتب خیر در فرهنگ قرآن ، قرآن کریم و فرهنگ وحیانی(ویژه نامه همایش بین المللی اوقاف 93)، 1394.

 

سایر فعالیتهای پژوهشی

 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان امید در اسلام و روانشناسی، استاد راهنما دکتر اعظم پرچم، دانشگاه اصفهان، سال 1388.
 • پایان‌نامه دکترا با عنوان سیاق شناسی ایات متشابه لفظی، استاد راهنما: دکتر اعظم پرچم، دانشگاه اصفهان، سال 1394.
 • داوری مقالات مجله علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)، 97-1394.
 • داوری مقالات مجله علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، انجمن ایرانی مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی،96-1397.
 • داوری مقالات مجله علمی پژوهشی پژوهش های زبانشناختی قرآن کریم، دانشگاه اصفهان، 97-1395.
 • داوری مقالات برای مجله علمی ترویجی معارف قرآن و عترت، 1395-1394.
 • داوری مقالات برای مجله علمی تخصصی زلال، 1395-1389.
 • داوری مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم، 1390.

 

دبیری همایشها

 • دبیر اجرایی سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ،روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،25بهمن 95.
 • دبیر اجرایی اولین هم‌اندیشی هرمنوتیک کتب مقدس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اسفند 95.
 • دبیر علمی کمیته نشریات بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان وزارت علوم، 1389.

 

 

سخنرانی‌ها

 • انگاره بنات الله در باورهای اسطوره ای اعراب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  1398
 • بیان اساطیری در قرآن کریم، دانشگاه اصفهان، 1396.
 • اصطلاح شناسی بیان اساطیری در مطالعات ادبی قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
 • گونه شناسی و نقد انواع مطالعات اسطوره و قران کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
 • نقد کتاب " خاندان پیامبر در کتاب مقدس و قرآن"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
 • دراسه فی التقدیم و التاخیر فی الایات المتشابه فی القران الکریم، الموتمر المقدس:5مالزی، دانشگاه UM، 1394.
 • خوانش هرمنوتیکی ایات متشابه لفظی قران کریم، تهران: باشگاه اندیشه ، 1396.
 •  نقش حفظ قرآن در پیدایش امید و نهادینه شدن معارف الهی در وجود انسان ، دانشگاه اصفهان، 1388.
 • سبک زندگی رضوی در آموزه های رضوی "، همایش بین المللی تجلیل از بانوان قران پژوه، تهران: برج میلاد، 1394.
 • عفاف و حجاب در قران کریم ،آموزش و پرورش اصفهان، 1390.
 • آشنایی با فنون مقاله نویسی، دانشگاه اصفهان،1393 و 1394.
 • آشنایی با فنون پروپوزال نویسی، دانشگاه اصفهان،1394.

 

سوابق آموزشی

 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: علوم قرآنی 2، زبان تخصصی انگلیسی، روش تحقیق و ... ، 97-1395
 • دانشگاه الزهراء: کلیات علم رجال، فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام: 1396.
 • دانشگاه اصفهان: صرف و نحو کاربردی، تفسیر موضوعی قران کریم، تفسیر موضوعی نهج البلاغه: 95-1393.
 • دانشکده علوم قران وابسته به اوقاف و امور خیریه: علوم قران2و3و4، تاریخ قرآن: 95-1393.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد اصفهان: تفسیر موضوعی قران کریم، اندیشه اسلامی: 91-1387.
 • دانشگاه غیرانتفاعی المهدی اصفهان: تفسیر تخصصی قران کریم: 95-1394.
 • دانشگاه غیر انتفاعی صبح صادق اصفهان: تفسیر موضوعی قران کریم: 1391.
 • تدریس در مؤسسات قرآنی استان اصفهان: مهدقرآن کریم، ثامن الائمه و ...: 91-1386.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های بین المللی

 • مثبت اندیشی از منظر ادیان توحیدی، همایش بین المللی ادیان توحیدی، اصفهان،1394.
 • بررسی تطبیقی امید از منظر آموزه های قران ، کنگره بین المللی قرآن و جامعه، 1392.
 • نظریه یادگیری در قران کریم ، کنگره بین المللی قرآن و جامعه، 1392.
 • فرهنگ سازی تفکر مثبت اندیشی براساس داده های وحیانی، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم ، 1392.
 • سبک زندگی در آموزه های امام حسن(ع)، همایش بین المللی سبک زندگی اهل بیت(ع)، 1392.
 • گونه شناسی احادیث امام حسن(ع) ، همایش بین المللی سبک زندگی اهل بیت(ع)، 1392.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملّی

 • علم نافع، ملاکها و معیارها از منظر اهل بیت علیهم السلام ، همایش ملی امام رضا(ع)، 1395.
 • تفسیر گزاره های علمی قران، همایش ملی اعجاز قرآن، 1395.
 • بایسته های خانواده متعالی در سبک زندگی اسلامی ، همایش ملی اهل البیت(ع) و تولید علم، 1394.
 • سبک زندگی رضوی در آموزه های رضوی ، همایش ملی امام رضا(ع)، 1394.
 • نقش ارتباطات غیرکلامی در تقویت بنیان خانواده از منظر اهل بیت(ع)،همایش ملی خانواده و اهل بیت ، 1394.
 • آسیب های دوری از ارزشهای دینی در خانواده و امنیت، همایش ملی خانواده و امنیت، 1392.
 • نقش باورها و اعتقادات دینی در مثبت اندیشی ، همایش ملی ذکر مرودشت شیراز، 1392.

 

سوابق اجرایی

 • عضو هیات داوران و کمیته علمی اولین جشنواره قدردانی از پایان نامه های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال، 1396.
 • دبیر اجرایی مجله مطالعات میان رشته ای قران کریم، انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، 96-1395.
 • دبیر اجرایی اولین کارگاه بین المللی دانشجویی هرمنوتیک کتب مقدس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1395.
 • دبیر اجرایی سومین هم اندیشی مطالعات میان رشته ای قران کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1395.
 • سردبیر و عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- تخصصی زلال، 94- 1389.
 • مدیرمسئول و سردبیر ویژه نامه بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان وزارت علوم، 1388.

 

 

عضویت در انجمن علمی داخلی یا خارجی

 • انجمن بین المللی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (IQSA).
 • حلقه اسطوره شناسی تهران.

 

 

 

 • افتخارات و جوایز
 •  برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی، 1397.
 •  دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد، وزارت علوم و تحقیقات کشور، 1390.
 •  برگزیده چهاردهمین همایش بانوان قرآن پژوه، از طرف موسسه معارف امام رضا، پژوهش های قرآنی: 1394.
 •  بانوی فعال قرآنی سال1391 در سطح کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه: 1392.
 •   پایان نامه شایسته تقدیر در رشته علوم قرآن و حدیث، پایان نامه های برتر دانشجویان، 1389.
 • فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری و نفر اول آزمون جامع دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان: 1394.
 • رتبه اول آزمون تخصصی ورودی مقطع دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان: 1391.
 • نفر اول نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن کریم، ویژه اساتید، رشته حفظ کل، 1393.
 • نفر دوم بیست و سومین جشنواره ملی قرآن دانشجویان، رشته حفظ کل، 1387.
 • نفر دوم بیستمین مسابقات قرآن دانشجویان وزارت علوم، رشته حفظ 20 جزء، 1383.
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه اصفهان، اداره امور فرهنگی دانشگاه اصفهان: 1391.
 • دانشجوی نمونه دانشگاه اصفهان،1390و1391.
 • بسیجی نمونه کشور، 1389.
 • فعال قرآنی استان اصفهان:1388 .
 • بسیجی نمونه استان اصفهان: 1387.
 • فعال فرهنگی دانشگاه اصفهان: 88- 1387.